eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Badania opinii społecznej dotyczące oceny poczucia bezpieczeństwa mieszkańców KrakowaOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Badania opinii społecznej dotyczące oceny poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wszystkich Świętych 3-4

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-004

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@um.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Badania opinii społecznej dotyczące oceny poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d43e93d2-bf16-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151711

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00094457/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.24 Badania opinii społecznej dotyczące oceny poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d43e93d2-bf16-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d43e93d2-bf16-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia i przedłożenia dokumentów:
1. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy, „w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, (…), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.
1.1. Forma elektroniczna oznacza opatrzenie dokumentu (pliku) elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
1.2. Rygor nieważności opisany w pkt 8.1. SWZ dotyczy zatem przypadków niedochowania formy złożenia następujących dokumentów:
1.2.1. Formularza Ofertowego, Wykazu dodatkowego doświadczenia kierownika badań, o którym mowa w pkt 6.1.2.1. SWZ, Wykazu dodatkowego doświadczenia specjalisty ds. analizy danych, o którym mowa w pkt 6.1.2.2. SWZ, oraz Oświadczenia ws elektromobilności, o którym mowa w pkt 6.1.3. SWZ.
1.2.2. Oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy, tj. oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, o których mowa w pkt 6.1.7. SWZ składanych samodzielnie przez Wykonawców, zgodnie z pkt 6.1.7. lit. a SWZ.
1.2.3. Oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy składanych – na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy – przez podmioty, o których mowa w pkt 6.1.7. lit. b SWZ, tj. podmioty, które nie są Wykonawcami, ale udostępniają Wykonawcy swoje zasoby w celu wykazania spełniania określonego warunku/ów udziału w postępowaniu.
1.2.4. Pełnomocnictw, o których mowa w pkt 6.1.4. lit. b SWZ.
2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, inne niż wymienione w pkt 8.1. SWZ, w tym w szczególności:
2.1. podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 6.2. SWZ, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.6. SWZ (tzw. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy),
2.2. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, o których mowa w pkt 6.1.4. SWZ – inne niż pełnomocnictwa, odpisy lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru –
a zatem dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:
2.2.1. Wykonawcy,
2.2.2. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2.2.3. podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
2.2.4. podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach – jeżeli dotyczy,
2.3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 6.1.5. SWZ,
2.4. przedmiotowe środki dowodowe – o ile są wymagane w postępowaniu,
2.5. inne niż ww. informacje, oświadczenia lub dokumenty,
o ile przepisy szczególne nie dopuszczają dodatkowych form lub sposobów ich "sporządzania i przekazywania" - przekazywane są w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a zatem z zachowaniem tej samej formy i postaci co dokumenty wymienione w pkt 8.1. SWZ, z tą różnicą, iż w przypadku niedochowania formy i/lub postaci przekazania brak jest sankcji nieważności.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ilekroć jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę/ przez osobno każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
4. Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy, Zamawiający zastrzega, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-10.271.29.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 308943,09 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 105691,06 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch badań opinii społecznej dotyczących oceny poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa oraz wykonanie naukowej analizy zebranego materiału badawczego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79320000-3 - Usługi badania opinii publicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79315000-5 - Usługi badań społecznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w pkt 19. SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Dodatkowe doświadczenie kierownika badań skierowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) Dodatkowe doświadczenie specjalisty ds. analizy danych skierowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy –spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:

1.1. posiadają doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonali (tzn. zakończyli) co najmniej trzy usługi, polegające na przeprowadzeniu badań ankietowych wykonanych techniką badań ilościowych CATI na próbie minimum 1 600 respondentów (każde badanie), w tym co najmniej jedno badanie o wartości minimum 50 000,00 zł brutto;

1.2. dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: dysponują centrum telefonicznym lub zaadaptowanym miejscem, wyposażonym w niezależne stanowiska do przeprowadzania badań ankietowych wykonywanych techniką badań ilościowych CATI;

1.3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
1.3.1. kierownikiem badań - który posiada doświadczenie pozyskane w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) w kierowaniu co najmniej trzema badaniami ankietowymi wykonanymi techniką badań ilościowych CATI na próbie minimum
1 600 respondentów (każde badanie);
1.3.2. specjalistą ds. analizy danych - który posiada doświadczenie pozyskane w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) w analizie danych co najmniej trzech badań ankietowych wykonanych techniką badań ilościowych CATI na próbie minimum 1 600 respondentów (każde badanie).

2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129). Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1.7.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 5.2. SWZ odpowiednio:
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy,
według wzorów zaproponowanych odpowiednio w formularzach A, B załącznika nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu (nazwy badania), liczebności próby, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.1.1. SWZ.

2. Oświadczenie dotyczące dysponowania potencjałem technicznym wraz z informacją o podstawie dysponowania tym zasobem, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ - na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2. SWZ;

3. Wykaz osób - kierownik badań, skierowany do realizacji zamówienia - wraz z informacjami na temat doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ - na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.1.3.1. SWZ.

4. Wykaz osób – specjalista ds. analizy danych skierowany do realizacji zamówienia - wraz z informacjami na temat doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ - na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.1.3.2. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje na temat Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy, zostały szczegółowo opisane w pkt 7 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie wymaga realizacji zamówienia przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne, czy innych wykonawców objętych dyspozycją przepisu art. 94 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, wymaga zatrudniania na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) osób wykonujących w ramach przedmiotu zamówienia czynności związane z przeprowadzaniem badań ankietowych (ankieterzy), osoby analizującej dane (specjalista ds. analizy danych) oraz osoby kierującej przeprowadzaniem badań (kierownik badań). Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Uwaga!
Wymóg ten nie dotyczy składających oferty: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia przedmiotu zamówienia oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych prac na rzecz spółki.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

4. Zamawiający, w granicach określonych przepisem art. 462 i nast. ustawy, dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wskazuje w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

5. Uwaga do sekcji 4.2.10) - prawidłowy zapis brzmi: "Przedmiot umowy będzie realizowany do 15 grudnia 2023 r., z zastrzeżeniem szczegółowych terminów określonych w § 1 ust. 5 wzoru umowy".

6. Wykaz wszystkich oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zamówieniu oraz formy i zasady ich składania szczegółowo opisane zostały w pkt 6–10 SWZ.

7. Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w sekcji III pkt. 3.6. ogłoszenia pozostała treść zapisów dot. sposobu sporządzenia i przedłożenia dokumentów znajduje się w pkt 8 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.