eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27 w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143
przy al. Stanów Zjednoczonych 27 w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grochowska 274

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-841

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143
przy al. Stanów Zjednoczonych 27 w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb119828-c95c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151486

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034912/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w SWZ Rozdz. 24

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określona załącznik 10 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określona załącznik 10 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-VI-ZP/17/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27” w Warszawie. Inwestycja zlokalizowana jest na działce ew. nr 118 z obrębu 3-01-14 w Dzielnicy Praga-Południe. Celem inwestycji jest modernizacja boiska szkolnego.
2. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia nawierzchni z trawy syntetycznej boiska piłkarskiego 1001,3 m2
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej zakoli 324,7 m2
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej bieżni i boiska do koszykówki
1 118,3 m2.
3. Prawo opcji
Ze względu na obecnie posiadane ograniczone środki finansowe Zamawiający:
planuje podczas postępowania przetargowego zastosowanie prawa opcji zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. u. 2022 poz. 1710 ze zm.).
Oferent przedłoży ofertę na realizację zadania podstawowego oraz poda cenę realizacji opcji. Oferent zagwarantuje cenę i możliwość ewentualnej realizacji inwestycji w dodatkowym zakresie.
Zamawiający będzie miał prawo skorzystania z prawa opcji w zagwarantowanej przez oferenta cenie lub realizację przedmiotu umowy w zakresie podstawowym (gwarantowanym).
4. Zakres rzeczowy robót stanowiący przedmiot umowy w szczególności obejmuje:
1) Zamówienie podstawowe (gwarantowane):
a) Prace przygotowawcze i demontażowe tj.:
 zabezpieczenie terenu budowy - BHP, sporządzenie planu BIOZ, przygotowanie zaplecza, wytyczenie geodezyjne itp.,
 demontaż piłkochwytów, bramek i nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wywiezieniem, utylizacją lub przekazaniem do recyklingu,
 usunięcie i wywiezienie z terenu budowy górnej warstwy podbudowy boiska (wewnątrz bieżni).
b) Wykonanie nawierzchni tj.:
 uzupełnienie podbudowy,
 montaż obrzeży betonowych na styku nawierzchni z trawy syntetycznej z nawierzchnią poliuretanową zakoli,
 montaż nawierzchni z trawy syntetycznej zasypowej z zastosowaniem warstwy amortyzującej, wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM, wklejanie w nawierzchnię białych linii,
 wykonanie nawierzchni poliuretanowej zakoli wraz z warstwą stabilizującą ET,
 montaż: piłkochwytów, bramek piłkarskich, bramkokoszy,
 czyszczenie koryt odwodnienia liniowego.
2) Zamówienie opcjonalne – prawo opcji:
a) Odnowienie nawierzchni bieżni – przygotowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu SP poprzez natrysk mechaniczny, wykonanie linii.
b) Odnowienie nawierzchni boiska do koszykówki – przygotowanie istniejącej nawierzchni
i wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu SP poprzez natrysk mechaniczny, wykonanie linii.
c) Wykonanie piłkochwytów wysokości 6 m od strony al. St. Zjednoczonych (w tym demontaż i utylizacja istniejącego piłkochwytu).
d) Wykonanie piłkochwytu wysokości 4 m przy boisku w zakolu.
5. Szczegółowy opis oraz zakres robót określa załącznik nr 9 do SWZ:
a) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ);
b) Dokumentacja projektowa:
- projekt wykonawczy pn.: Przebudowa Boisk i Bieżni w ramach zadania Inwestycyjnego pn. Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27” w Warszawie.
- przedmiar robót;
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

2) Zamówienie opcjonalne – prawo opcji:
a) Odnowienie nawierzchni bieżni – przygotowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu SP poprzez natrysk mechaniczny, wykonanie linii.
b) Odnowienie nawierzchni boiska do koszykówki – przygotowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu SP poprzez natrysk mechaniczny, wykonanie linii.
c) Wykonanie piłkochwytów wysokości 6 m od strony al. St. Zjednoczonych (w tym demontaż i utylizacja istniejącego piłkochwytu).
d) Wykonanie piłkochwytu wysokości 4 m przy boisku w zakolu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna tj.: Projekt wykonawczy pn.: Przebudowa boisk i bieżni w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni boiska Szkole Podstawowej Nr 143 przy Al. Stanów Zjednoczonych 27”, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 1 do umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w Rozdz. 20 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za zadanie opcjonalne

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej
a) w okresie ostatnich 5 lat przed lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali min. dwie roboty budowlane polegające na wybudowaniu lub przebudowaniu boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy lub nawierzchni poliuretanowej, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
Wykaz winien zawierać m.in. rodzaj i wartość wykonanych robót, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
• dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane – w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
• cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa Rozdz. 16 pkt 4 SWZ w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, w skład której wchodzi:
1. Wypełniony Formularz oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Należy dołączyć go na platformie https://zamowienia.um.warszawa.pl jako osobny plik, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) (wzór druku - załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
3. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, określonych w Rozdz.15 pkt 3 SWZ (wzór druku - załącznik nr 3 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku - załącznik nr 4 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą.
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy) składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - (wzór druku - załącznik nr 5 do SWZ) należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp. 2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularz oferty.
4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w § 15 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podmioty zagraniczne muszą spełniać warunki udziału ujęte w Rozdz. 15 i składają dokumenty, o których mowa w Rozdz. 16 i 17 ze szczególnym uwzględnieniem, aby składane w ofercie dokumenty były podpisane przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp.

1. Okres realizacji zamówienia: Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy. Wprowadzenie na budowę nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) ustala się do 10 tygodni od dnia wprowadzenia na budowę.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy w ramach zamówienia opcjonalnego ustala się do 12 tygodni od dnia wprowadzenia na budowę.
4. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót (§ 9 ust. 5 umowy), o ile Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy na podstawie tego zgłoszenia.

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
a) Cena brutto za zadanie podstawowe C - 50 %
b) Cena brutto za zadanie opcjonalne O - 10%
c) Okres gwarancji G - 40 %

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.