eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Będzin › Poprawa bezpieczeństwa użytkowego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 7 poprzez wykonanie systemu sygnalizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ...Ogłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa użytkowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 7 poprzez wykonanie systemu sygnalizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BĘDZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276254940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Sączewskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Będzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiat.bedzin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.bedzin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa użytkowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 7 poprzez wykonanie systemu sygnalizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb2ecb90-c958-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151462

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030685/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Poprawa bezpieczeństwa użytkowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 7 poprzez wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowych zabezpieczeń ..

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-bedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Bezpośredni link do postępowania: https://powiatbedzin.logintrade.net/zapytania_email,121848,a55d191abba7ba742bc19d1bf817224b.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma przetargowa
https://powiat-bedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
e-mail: bzp@powiat.bedzin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem
nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez Platformę przetargową.
2. Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od
drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.
3. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z
instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem: https: //powiatbedzin.
logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://powiatbedzin.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html.
4. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału
SWZ.
5. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem: https: //powiat-bedzin.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
6. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade S.A. ul. Legnicka 57D,
lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz.
800 - 1600.
7. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru
opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
8. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy,
zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (T.j. Dz. U.2021. 2070 z późn. zm.) z zastrzeżeniem
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Pozostałe postanowienia w
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
1) instalacji sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach budynku w wskazanym zakresie,
2) instalacji oddymiania i napowietrzania klatki schodowej dla klapy oddymiającej w stropodachu nad klatką schodową „KIV”,
3) instalacji oświetlenia awaryjnego korytarzy i klatek schodowych,
4) uszczelnienie przepustów przejść instalacji przez strefy pożarowe,
5) wewnętrznej instalacji rozdziału energii,
6) instalacji oświetlenia podstawowego,
7) instalacji oświetlenia nocnego,
8) instalacji siłowej,
9) instalacji przeciwporażeniowej i wyrównania potencjałów,
10) instalacji przeciwprzepięciowej.
11) wydzielenie klatki schodowej „KIV”,
12) wymianę drzwi zwykłych na drzwi o zaprojektowanej odporności przeciwpożarowej zgodnie z dokumentacją projektową,
13) wymianę stolarki okiennej na okna o zaprojektowanej odporności przeciwpożarowej zgodnie z dokumentacją projektową,
14) montaż klapy oddymiającej.
Wszystkie łączniki oświetlenia oraz gniazda wtykowe należy montować na wysokości dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Należy zamontować oświetlenie o ciepłej barwie.
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze białym. Okna O-I, O-II, O-III, O-IV, O-V należy wykonać jako otwierane, natomiast okno O-VI jako nieotwierane.
Zamawiający dopuszcza zamianę lukswerów EI30 na okna stałe EI30 nad drzwiami do szatni.
Należy budynek doposażyć w przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu w sygnalizację świetlną stanu i zadziałania, tym samym doprowadzić do nich należy z istniejącego Głównego Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu ( na zewnątrz budynku w złączu) w przewód niepalny PH90 np. HDGs 5x1,5.
W przypadku realizacji robót budowlanych w trakcie roku szkolnego, wszelkie roboty muszą być prowadzone w sposób niezakłócający toku nauczania i wymagają wcześniejszego uzgodnienia
z Dyrektorem Szkoły. Należy przewidzieć prace od godziny 16.00.
Zamówienie nie obejmuje robót związanych wykonaniem instalacji hydrantowej a ujętej w dokumentacji projektowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiORB. Zamawiający informuje, ze przedmiar robót będący załącznikiem Specyfikacji Warunków Zamówienia należy traktować wyłącznie jako materiał poglądowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
a) co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznej
w budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego
oraz
b) co najmniej jedną robotę polegającą na montażu stolarki okiennej i/lub drzwiowej w budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego.
Uwaga:
Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełnienia określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Uwaga:
W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty, usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.”
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:
a) min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie przy realizacji (do czasu zakończenia zadania) co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót lub Inspektora Nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) min. 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1117),
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniają wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza łączenia przez jedną osobę ww. uprawnień.
Uwaga:
Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy) co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://pzd-bedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Cały tytuł zadania : Poprawa bezpieczeństwa użytkowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 7 poprzez wykonanie systemu sygnalizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz instalacji elektrycznej dostosowanej do obecnych wymogów technicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.