eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › 8_Usługi niszczenia odpadów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Krakowie oraz podległych jednostekOgłoszenie z dnia 2023-03-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
8_Usługi niszczenia odpadów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Krakowie oraz podległych jednostek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiślna 7

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.krakow@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

8_Usługi niszczenia odpadów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Krakowie oraz podległych jednostek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13afb91a-c960-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151061

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131616/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługi niszczenia odpadów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Krakowie oraz podległych jednostek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.malopolskie.kas.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej e-Zamawiający (zwanej dalej: Platformą) dostępnej na stronie internetowej pod adresem:
https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: przetargi.ias.krakow@mf.gov.pl . Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym przekazywanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się przy użyciu Platformy pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl , za
pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego,
uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę
wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Informacje opisujące czynności Wykonawcy dotyczące przystąpienia i złożenia oferty, z wykorzystaniem Platformy znajdują się na stronie: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl w zakładce Regulacje i
procedury procesu zakupowego (plik w formacie pdf – Instrukcja dla Wykonawcy). Korzystanie z Platformy odbywa się na zasadach
wskazanych w Instrukcji dla Wykonawcy. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania
Wykonawcy do systemu Platformy na subdomenie pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl lub na stronie internetowej:
https://oneplace.marketplanet.pl. Rejestracja Wykonawcy trwa do 2 dni roboczych. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość
złożenia oferty w postępowaniu. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa dopuszczalny
format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;
- zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem.
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
- komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
- podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2GB: txt, txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx,
pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,
css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Zalecanym formatem jest pdf.
Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
- plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na Platformie, widoczny jest na Platformie jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Wymagania techniczne i organizacyjne opisano w Instrukcji dla Wykonawcy zamieszczonej pod adresem:
https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Platformy jako załączniki, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO,
informuje się, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Administracji Skarbowej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wiślnej 7, 31-007
Kraków (tel.: 12 25 57 347, e-mail: ias.krakow@mf.gov.pl);
2) w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod.krakow@mf.gov.pl lub listownie na adres: ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków, z
dopiskiem IOD na kopercie;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr 1201-ILL-2.260.8.2023 prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia
negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 pzp oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul.
Domaniewskiej 49, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Izba Administracji Skarbowej w Krakowie prowadzi przedmiotowe
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania
danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania;
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z pzp;
9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą podlegały profilowaniu, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający na podstawie art. 19 ust. 4 pzp informuje, że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1201-ILL-2.260.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Niszczenie odpadów:
-­ wyroby alkoholowe - różnego rodzaju - w opakowaniach zbiorczych i jednostkowych z plastiku i szkła,
- paliwa i wyroby ropopochodne - różnego rodzaju,
- ­ próbki kwasowe, alkoholowe, ropopochodne, odczynniki chemiczne – w pojemnikach metalowych, szklanych, z tworzywa sztucznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie zamówienia podstawowego do 50%
wartości szacunkowej zamówienia.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy.
3. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
4. Uruchomienie opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania i możliwości finansowych Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie
skorzysta z prawa opcji w toku realizacji umowy.
5. Uruchomienie prawa opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta,
która uzyska najwyższą liczbę punktów. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Niszczenie odpadów:
gazy w pojemnikach zawierające substancje niebezpieczne, farby w sprayu

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie zamówienia podstawowego do 50%
wartości szacunkowej zamówienia.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy.
3. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
4. Uruchomienie opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania i możliwości finansowych Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie
skorzysta z prawa opcji w toku realizacji umowy.
5. Uruchomienie prawa opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta,
która uzyska najwyższą liczbę punktów. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Niszczenie odpadów:
- tekstylia, odzież, obuwie - różnego rodzaju w opakowaniach zbiorczych i jednostkowych,
­- drewno, wyroby z drewna, odpady drewniane, płyty CD, DVD, kasety VHS itp. nośniki danych,
- wyroby z tworzywa sztucznego i szkła, w tym opakowania – różnego rodzaju,
­ kosmetyki, chemia gospodarcza, chemiczne środki ochrony roślin, farby - różnego rodzaju w opakowaniach zbiorczych i jednostkowych z plastiku, szkła i metalu,
­- artykuły spożywcze, półprodukty do produkcji spożywczej - różnego rodzaju w opakowaniach zbiorczych i jednostkowych z plastiku, szkła i metalu,
­- wyroby z papieru, karton, makulatura – różnego rodzaju.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie zamówienia podstawowego do 50%
wartości szacunkowej zamówienia.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy.
3. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
4. Uruchomienie opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania i możliwości finansowych Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie
skorzysta z prawa opcji w toku realizacji umowy.
5. Uruchomienie prawa opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta,
która uzyska najwyższą liczbę punktów. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Niszczenie odpadów:
inne przedmioty – w tym: linie produkcyjne papierosów, przedmioty wielkogabarytowe, części samochodowe, urządzenia elektryczne elektroniczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie zamówienia podstawowego do 50%
wartości szacunkowej zamówienia.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy.
3. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
4. Uruchomienie opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania i możliwości finansowych Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie
skorzysta z prawa opcji w toku realizacji umowy.
5. Uruchomienie prawa opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta,
która uzyska najwyższą liczbę punktów. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Niszczenie odpadów towarów zajętych po przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, tj. po dniu 30 kwietnia 2004 r. o statusie celnym nieunijnym – w rozumieniu przepisów prawa celnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie zamówienia podstawowego do 50%
wartości szacunkowej zamówienia.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy.
3. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
4. Uruchomienie opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania i możliwości finansowych Zamawiającego.
Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie
skorzysta z prawa opcji w toku realizacji umowy.
5. Uruchomienie prawa opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w określonym przez niego zakresie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta,
która uzyska najwyższą liczbę punktów. Podczas oceny ofert wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca posiada:
- aktualne uprawnienie w formie zezwolenia lub pozwolenia wydanego przez właściwy dla Wykonawcy organ na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 699 ze zm.),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następującego
podmiotowego środka dowodowego:
- aktualnego na dzień złożenia, zezwolenia lub pozwolenia wydanego przez właściwy dla Wykonawcy organ na przetwarzanie odpadów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 699 ze zm.),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ
powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie, a warunek określony w ust. 1 pkt 2 lit. b SWZ powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wyboru Wykonawcy, w sytuacji, gdy zajdzie, co najmniej jedna z okoliczności przedstawionych w art. 454 i 455 ustawy oraz w zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ. Zmiana umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej e-Zamawiający pod adresem: https://malopolskiekas.ezamawiajacy.pl w zakładce "OFERTY".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.