eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszków › "Budowa sieci wodociągowej od studni B1 i B2 do stacji uzdatniania wody w Cieszkowie"Ogłoszenie z dnia 2023-03-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa sieci wodociągowej od studni B1 i B2 do stacji uzdatniania wody w Cieszkowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIESZKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934680

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: GRUNWALDZKA 41

1.5.2.) Miejscowość: Cieszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.cieszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cieszkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.cieszkow.pl/m,199,przetargi-aktualne.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sieci wodociągowej od studni B1 i B2 do stacji uzdatniania wody w Cieszkowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14e016b3-80a6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150959

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066122/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa nowego ujęcia wody w gminie Cieszków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZ.271.1.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z istniejących studni głębinowych do stacji uzdatniania wody w Cieszkowie na terenie działek nr ewid. 691, 525/14, 527/1, 525/24 w celu zapewnienia zapotrzebowania w wodę do celów bytowo-gospodarczych zabudowy mieszkaniowej miejscowości Cieszków i Biadaszka. Projektowana sieć ma długość 495 m. Materiał PE HD SDR 17 110/10 PN16.
Zadanie realizowane w ramach projektu „Budowa przyłącza wodociągowego oraz wykonanie nowego ujęcia wody w gminie Cieszków”, który dofinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zakres zamówienia obejmuje:
- ułożenie rurociągu z przewodami sterowania praca pomp i kontrolno-pomiarowymi ujęci wody
- wykonanie obudowy studni typu – Large SN-15-A50
- wykonanie ogrodzenia studni
- ułożenie kablowej linii zasilającej

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 288499,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 578100 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 288499,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE PIOTR SKIBA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9161368299

7.3.3) Ulica: ZIELONA 3

7.3.4) Miejscowość: MILICZ

7.3.5) Kod pocztowy: 56-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 288499,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.