eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa zabezpieczenia medycznego imprez organizowanych przez POSiR w 2023 roku.Ogłoszenie z dnia 2023-03-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa zabezpieczenia medycznego imprez organizowanych przez POSiR w 2023 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630603890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Spychalskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-553

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@posir.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zabezpieczenia medycznego imprez organizowanych przez POSiR w 2023 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8883eb9-a912-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150958

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045004/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Obsługa medyczna imprez organizowanych przez POSiR

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00090959

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.240.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zabezpieczenie medyczne imprez pod nazwą: „15. Poznań Półmaraton”, „Mityng Lekkoatletyczny”, „22. Poznań Maraton”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia. W zakres zamówienia wchodzi również przeprowadzenie badań antydopingowych w odniesieniu do imprez w których w Opisie przedmiotu zamówienia przewidziano przeprowadzenie tych badań.
W przypadku Mitingu Lekkoatletycznego liczba pobieranych próbek do badań antydopingowych uzależniona będzie od osiągniętych sportowych wyników tj. w przypadku ustanowienia nowych rekordów Polski lub rekordów narodowych przez innych zawodników spoza Polski. Liczba próbek nie przekroczy maksymalnej liczby 10. Ostateczną liczbę Zamawiający poda w dniu Zawodów. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie za faktycznie pobraną liczbę próbek do badań według cen jednostkowych podanych w ofercie. W celu porównania złożonych ofert Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty maksymalną liczbę 10 badań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 143900 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zabezpieczenie medyczne imprez pod nazwą: „Chwiałka Volley 2023”, „Spartakiada Seniorów”, imprez na Oddziale Malta, biegów dla dzieci organizowanych w przeddzień Pólmaratonu i Maratonu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji oraz imprez organizowanych przez inne oddziały POSiR.
Wynagrodzenie Wykonawcy w tej części postępowania stanowi sumę iloczynów cen jednostkowych podanych w ofercie i ilości godzin świadczenia usługi przez ratownika, lekarza i karetki z kierowcą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 10000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 151080,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 151080,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 151080,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wielkopolska Przychodnia Sportowo – Lekarska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 779 20 86 988

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 151080,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7515,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7842,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7515,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MS GRUP Sp. z o.o.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7822869851

7.3.4) Miejscowość: Polska

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7515,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.