eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduny › Dostawa gazu płynnego propan dla potrzeb ogrzewania szkół podstawowych na terenie Gminy Zduny.Ogłoszenie z dnia 2023-03-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa gazu płynnego propan dla potrzeb ogrzewania szkół podstawowych na terenie Gminy Zduny.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZDUNY Zduny 1C 99-440 Zduny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148561

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 C

1.5.2.) Miejscowość: Zduny

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-440

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminazduny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugzduny.nv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dbf50174-9ca4-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazu płynnego propan dla potrzeb ogrzewania szkół podstawowych na terenie Gminy Zduny.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbf50174-9ca4-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150933

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013597/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup paliwa stałego na potrzeby Szkół Podstawowych w Gminie Zduny.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058557

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.01.01.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 340000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu płynnego propan do:
• Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym, Bąków Górny 123,
99-440 Zduny – dwa zbiorniki napowietrzne o pojemności 4 850 litrów każdy,
• Szkoła Podstawowa im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach, Nowe Zduny 88, 99-440 Zduny – trzy zbiorniki podziemne o pojemności
6 400 litrów każdy,
według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego w okresie 10 miesięcy od podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r.
2. Ilość jednorazowej dostawy do jednego miejsca dostawy nie może być mniejsza niż 7 000 litrów.
3. Zamówienia na poszczególne dostawy wykonywane będą pisemnie. Miejsce dostawy
i rozładunku dla:
• Szkoła Podstawowa im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach - Nowe Zduny 88 99-440 Zduny pow. Łowicki, woj. Łódzkie
• Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym - Bąków Górny 123
99-440 Zduny pow. Łowicki, woj. Łódzkie.
4. Warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
5. W przypadku zakupu paliwa w ilości mniejszej lub większej niż wyżej określone szacunkowe ilości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
6. Faktury za pobrane paliwa wystawiane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu.
7. Zapłata następować będzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy.
8. Wykonawca na każde żądanie zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć aktualne świadectwo jakości paliwa zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.
9. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części ze względu na to, że Gminie trudno byłoby kontrolować wykonanie zamówienia, wydatkowanie finansów w przypadku umów zawartych
z kilkoma Wykonawcami na ten sam przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy obowiązywały inne ceny jednostkowe.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zgłaszania wniosków o wyjaśnienia treści SWZ. Na zawarte w nich pytania zostaną przez Zamawiającego udzielone odpowiedzi. Zarówno pytania, bez wskazywania źródeł zapytań, jak i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
11. Po wyłonieniu Dostawcy zawarte zostaną dwie umowy, odrębnie dla każdej ze Szkół.
12. Zamawiający przewiduje zamówienie łącznie około 138 700 l gazu w podziale na:
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym około 36 700 l
- Szkoła Podstawowa im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach około 102 000 l.
Ilości gazu przewidywane do zakupu są ilościami planowanymi. Realna ilość zamawianego gazu zostanie określona na podstawie bieżących zamówień, gdyż obie szkoły ogrzewają swoje budynki gazem propan od 4 miesięcy i nie jest możliwe realne określenie zapotrzebowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09122100-1 - Propan

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 271852,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 414713,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 271852,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAGA-GAZ Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7751010155

7.3.3) Ulica: Bohaterów Walk Nad Bzurą 4A

7.3.4) Miejscowość: Kutno

7.3.5) Kod pocztowy: 99-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 271852,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.