eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Staszów › "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do szkoły - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie" powtórzenie postępowaniaOgłoszenie z dnia 2023-03-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do szkoły – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie”
powtórzenie postępowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W STASZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000719300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 4

1.5.2.) Miejscowość: Staszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 864 4149

1.5.8.) Numer faksu: 15 864 4149

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat212@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zs2.bip.staszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c973e1b-a3e9-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do szkoły – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie”
powtórzenie postępowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c973e1b-a3e9-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081137

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Nr PSP2/01/01/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1/ Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do szkoły –Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, ul. Niepodległości 4 - powtórzenie postępowania.
Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części:
• Część I - Przyprawy sypkie i różne artykuły spożywcze
-CPV15800000-6, CPV15600000–4, CPV– 15870000-7 , CPV 154100000-5
2/ Nazwy własne i nazwy producentów podane w formularzach cenowych, które stanowią załączniki do SWZ należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. Produkty w opakowaniach o innej gramaturze należy przeliczyć na tą podaną w specyfikacji. Nazwa takiego oferowanego produktu musi znaleźć się w formularzu cenowym złożonym przez Wykonawcę.
3/Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie lub pisemnie przez Zamawiającego (intendenta) z wyprzedzeniem na co najmniej jednego dnia roboczego najpóźniej do godziny 14:00. Dostawa zamówionych towarów odbywać się ma codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-7:30 transportem Wykonawcy na własny koszt i ryzyko, z wyładunkiem towaru na wskazane miejsce bez względu na ilość zamawianego towaru, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych przy przewożeniu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe informacje określa SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15410000-5 - Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 24009,02 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1/ Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do szkoły –Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, ul. Niepodległości 4 - powtórzenie postępowania.
Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części:
• Część III – Pieczywo i świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
-CPV 15810000 -
2/ Nazwy własne i nazwy producentów podane w formularzach cenowych, które stanowią załączniki do SWZ należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. Produkty w opakowaniach o innej gramaturze należy przeliczyć na tą podaną w specyfikacji. Nazwa takiego oferowanego produktu musi znaleźć się w formularzu cenowym złożonym przez Wykonawcę.
3/ Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie lub pisemnie przez Zamawiającego (intendenta) z wyprzedzeniem na co najmniej jednego dnia roboczego najpóźniej do godziny 14:00. Dostawa zamówionych towarów odbywać się ma codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-7:30 transportem Wykonawcy na własny koszt i ryzyko, z wyładunkiem towaru na wskazane miejsce bez względu na ilość zamawianego towaru, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych przy przewożeniu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe informacje określa SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 6299,07 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1/ Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do szkoły –Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, ul. Niepodległości 4 - powtórzenie postępowania.
Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części:
• Część IV– Jogurty i inne przefermentowane przetwory mleczne
- CPV 15551000-5, CPV 15551320-4, CPV 15551310-1
2/ Nazwy własne i nazwy producentów podane w formularzach cenowych, które stanowią załączniki do SWZ należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. Produkty w opakowaniach o innej gramaturze należy przeliczyć na tą podaną w specyfikacji. Nazwa takiego oferowanego produktu musi znaleźć się w formularzu cenowym złożonym przez Wykonawcę.
3/ Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie lub pisemnie przez Zamawiającego (intendenta) z wyprzedzeniem na co najmniej jednego dnia roboczego najpóźniej do godziny 14:00. Dostawa zamówionych towarów odbywać się ma codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-7:30 transportem Wykonawcy na własny koszt i ryzyko, z wyładunkiem towaru na wskazane miejsce bez względu na ilość zamawianego towaru, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych przy przewożeniu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe informacje określa SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

15551320-4 - Jogurt z dodatkiem substancji smakowych

15551310-1 - Jogurt bez dodatków substancji smakowych

4.5.5.) Wartość części: 3525,18 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1/ Przedmiotem zamówienia jest:
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do szkoły –Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie, ul. Niepodległości 4 - powtórzenie postępowania.
Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części:
• Cześć V – Mleko i jego przetwory, jaja
- CPV15500000-3,CPV03142500-3
2/Nazwy własne i nazwy producentów podane w formularzach cenowych, które stanowią załączniki do SWZ należy rozumieć jako preferowanego typu. Wykonawca może zaproponować produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. Produkty w opakowaniach o innej gramaturze należy przeliczyć na tą podaną w specyfikacji. Nazwa takiego oferowanego produktu musi znaleźć się w formularzu cenowym złożonym przez Wykonawcę.
3/Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie lub pisemnie przez Zamawiającego (intendenta) z wyprzedzeniem na co najmniej jednego dnia roboczego najpóźniej do godziny 14:00. Dostawa zamówionych towarów odbywać się ma codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-7:30 transportem Wykonawcy na własny koszt i ryzyko, z wyładunkiem towaru na wskazane miejsce bez względu na ilość zamawianego towaru, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych przy przewożeniu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe informacje określa SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 10732 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień 16.02.2023 r. godz.: 10:00. Do upływu terminu składania ofert na -
- Część I- Przyprawy sypkie i różne artykuły spożywcze
została złożona jedna oferta na każdą z części, która podlega odrzuceniu na podstawie:art.226 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp: ”Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń; Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu ponieważ nie złożył w odpowiedzi na wezwanie dokumentów jak również nie uzupełnił ich na wezwanie do ich uzupełnienia
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w części I, na
podstawie art. 255 ust. 2

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta która została złożona w postaci elektronicznej na część III postępowania- Pieczywo i świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Cz.VII ust 1 pkt 1 SWZ „ Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
Wykonawca przygotowuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w części III na podstawie art. 255 ust. 2

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na dzień 16.02.2023 r. godz.: 10:00. Do upływu terminu składania ofert na - Część IV- Jogurty i inne przefermentowane przetwory mleczne została złożona jedna oferta na każdą z części, która podlega odrzuceniu na podstawie: art.226 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp: ”Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu ponieważ nie złożył w odpowiedzi na wezwanie dokumentów jak również nie uzupełnił ich na wezwanie do ich uzupełnienia W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie dla części IV - podstawie art. 255 ust. 2

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień 16.02.2023 r. godz.: 10:00. Do upływu terminu składania ofert na - Część V- Mleko i jego przetwory, jaja została złożona jedna oferta na każdą z części, która podlega odrzuceniu na podstawie: art.226 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp: ”Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka
dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń; Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu ponieważ nie złożył w odpowiedzi na
wezwanie dokumentów jak również nie uzupełnił ich na wezwanie do ich uzupełnienia W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie dla części V na podstawie art. 255 ust. 2

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.