eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goczałkowice-Zdrój › Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji budowlanej pn.: "Przebudowa zakładu przyrodoleczniczego pawilon I w Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój przy ul. Uzdrowiskowa 55"Ogłoszenie z dnia 2023-03-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji budowlanej pn.: „Przebudowa zakładu przyrodoleczniczego pawilon I w Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój przy ul. Uzdrowiskowa 55"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291888

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Uzdrowiskowa 54

1.5.2.) Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gozdroj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gozdroj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gozdroj/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji budowlanej pn.: „Przebudowa zakładu przyrodoleczniczego pawilon I w Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój przy ul. Uzdrowiskowa 55"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2645c57-7a4c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150929

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008123/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji budowlanej pn.: „Remont i przebudowa zakładu przyrodoleczniczego pawilon I w Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój przy ul. Uzdrowiskowa 55

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00495131

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.382.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji budowlanej pn: „Przebudowa zakładu przyrodoleczniczego pawilon I w Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój przy ul. Uzdrowiskowej 55”. W zakres zamówienia wchodzi:
(1) Etap I - Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji;
(2) Etap II - Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego obiektu (w razie konieczności również z opinią geologiczną). Przedstawienie koncepcji projektu w minimum dwóch wariantach, do oceny i akceptacji Inwestorowi;
(3) Etap III - Pozyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia, uzyskanie niezbędnych do realizacji inwestycji pozwoleń oraz decyzji a także wszelkich uzgodnień, opinii i zaleceń właściwych podmiotów i organów w tym szczególności uzgodnień z Wodami Polskimi dot. odprowadzenia wody z solanką);
(4) Etap IV - Wykonanie projektu technicznego, oraz projektów wykonawczych wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 236160 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 680000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 236160 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MWM Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312297875

7.3.3) Ulica: A. Grottgera 35

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 236160 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.