eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opacz › Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy (2).Ogłoszenie z dnia 2023-03-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkoły Podstawowej nr 6
im. Macieja Rataja w Opaczy (2).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Opaczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011338414

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowość: Opacz

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-520

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp6@opacz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opacz.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f7177993-a864-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Szkoła Podstawowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkoły Podstawowej nr 6
im. Macieja Rataja w Opaczy (2).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7177993-a864-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00088488

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP6/26/2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 180200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. – Dz. U. z 2022r., poz. 2132 ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, w tym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 r. poz. 1154).
2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, co nie ma negatywnego wpływu na konkurencję. Brak podziału na części podyktowany jest względami ekonomicznymi. Niniejsze zamówienie dotyczy zakresu o zasięgu tylko jednej Szkoły, który sprawia, iż wykonanie go w ramach jednej części i przez jednego wykonawcę będzie stanowić najbardziej efektywny z punktu widzenia technicznego i formalnego sposób realizacji.
3. Zamawiający planuje, że w trakcie trwania umowy:
a) od dnia podpisania umowy do 22.06.2023 r. należy dostarczyć: 7800 szt. obiadów dwudaniowych (100 obiadów dziennie).
b) od dnia 10 lipca do dnia 21 lipca 2023r. (z wyłączeniem dnia 15 i 16 lipca) należy dostarczyć posiłki dla 100 dzieci/dzień.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zamawianych posiłków w trakcie trwania umowy z powodu:
- nieobecności dzieci w szkole lub rezygnacji z uczęszczania do szkoły oraz w okresie przerw świątecznych.
Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania zawartej umowy w zakresie min. 60% zaplanowanej ilości obiadów dwudaniowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 180200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 180200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 180200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „Pod Galerią Lunch Bar” Paweł Wąsacz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 147033860

7.3.4) Miejscowość: Konstancin Jeziorna

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 180200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.