eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raciąż › Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż.Ogłoszenie z dnia 2023-03-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RACIĄŻ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378048

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Raciąż

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rpaczkowski@gminaraciaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaraciaz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminaraciaz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad1af31e-9ca3-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150920

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016268/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059773

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 24657474,97 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo (zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj).

Zakres zamówienia obejmuje:
a) zadanie obejmuje rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo w formule zaprojektuj i wybuduj;
b) zadanie obejmuje dwa etapy – płatność po wykonaniu każdego z etapów:
-za wykonanie ETAP I – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie pozwolenia na budowę;
-za wykonanie ETAP II – wykonanie całości robót budowlanych objętych PFU.
c) wykonawca w ramach zadania zobowiązany będzie do wykonania kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z niezbędnymi opiniami, badaniami, warunkami technicznymi, pozwolenia, zgłoszeniami w celu uzyskania pozwolenia na budowę;
d) po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich robót zgodnie z PFU.
Szczegółowe informacje zawarto w Dokumentacji technicznej dla Części 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45259900-6 - Modernizacja zakładów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.5.5.) Wartość części: 2268292,68 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż (zadanie realizowane w formule wybuduj).

Zamówienie obejmuje:
a) zadanie obejmuje budowę 6 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż w trzech miejscowościach (Kodłutowo, Lipa, Szczepkowo);
b) wykonawca w ramach zadania zobowiązany będzie do:
 wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do postępowania przetargowego;
 wytyczenie przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
 zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi,
 prowadzenia dziennika budowy;
 przekazania Zamawiającemu atestów i certyfikatów na wbudowane materiały potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacją projektową;
c) płatność za wykonanie zadania po zakończeniu całości robót budowlanych i dokonaniu odbioru końcowego.
Szczegółowe informacje zawarto w Dokumentacji technicznej dla Części 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 197455,28 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2689000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4238465,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2689000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIOŚ Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7743247227

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2689000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-11-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 249690,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 400000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 249690,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bormar Zbigniew Borkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7961898796

7.3.4) Miejscowość: Skaryszew

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 249690,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.