eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Śrem › Remont podwozia marki Star wraz z zakupem i wymianą urządzenia hakowego oraz urządzenia typu żuraw.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Remont podwozia marki Star wraz z zakupem i wymianą urządzenia hakowego oraz urządzenia typu żuraw.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630701338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Śrem

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgk.srem.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.srem.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Odbiór odpadów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont podwozia marki Star wraz z zakupem i wymianą urządzenia hakowego oraz urządzenia typu żuraw.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4332d1a-ca8a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150908

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123345/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Remont podwozia marki Star wraz z zakupem i wymianą urządzenia hakowego oraz urządzenia typu żuraw.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_srem

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_srem

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać warunki określone „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 01 lipca 2016 roku”.
2. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XadES.
3. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2020 poz. 1913 z późn. zm. ), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
4. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
5. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 13 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
6. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl ; tj. :
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć minimum 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0;
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3;
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-04/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

• Remont podwozia marki Star model 15 -225
Śrutowanie ramy oraz malowanie farbą podkładową nawierzchniową w kolorze czarnym lub szarym.
Regeneracja zawieszenia przedniego i tylnego, wymiana naprawa resorów przód, tył.
Sprawdzenie i uszczelnienie układu napędowego.
Wymiana układu wydechowego, wylot wydechu skierowany w inne miejsca aniżeli punkt obsługi żurawia
Wymiana podpory i krzyżaków wału napędowego.
Wymiana kolumny, przekładni kierowniczej i kierownicy, naprawa klaksonu.
Naprawa blacharska kabiny wraz z podłogą, zamkami , drzwiami, stopniami wejściowymi, wymiana tapicerki na wszystkich elementach, łącznie z wymianą dywaników.
Wymiana foteli w kabinie, daszków przeciwsłonecznych.
Weryfikacja stanu i naprawa mechanizmu opuszczania szyb.
Wymiana tachografu analogowego na cyfrowy.
Naprawa układu wentylacji (nawiewu) w kabinie.
Naprawa, wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. Sprawdzenie instalacji elektrycznej, wymiana tylnych lamp zespolonych na lampy w technologii LED (+kratki ochronne), montaż oświetlenia roboczego LED w rejonie tylnego zderzaka oraz w tylnej części kabiny.
Wymiana zderzaków, osłony chłodnicy, nadkoli.
Kabina malowana w kolorze białym.
Wymiana belki świetlnej ostrzegawczej na belkę LED na dachu pojazdu
Regeneracja układu hamulcowego.
Regeneracja układu pneumatycznego.
Wymiana osłon bocznych przeciw najazdowych.
Oczyszczenie mechaniczne (piaskowanie) felg, malowanie podkładem i farbą wierzchniego krycia w kolorze srebrnym
Gwarancja 12 miesięcy na remont podwozia

• Zakup i wymiana urządzenia hakowego
Urządzenie hakowe fabrycznie nowe – nie starsze niż II połowa 2022 r.
Sterowanie urządzeniem w czasie eksploatacji w kabinie kierowcy
Wyłączniki awaryjne STOP na wszystkich stanowiskach sterowniczych
Hydrauliczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem, zawierający: system ostrzegania operatora.
Światło robocze LED
Katalog części w języku polskim, w formie papierowej, w formie elektronicznej będzie akceptowalny
Gwarancja 12 miesięcy
• Zakup i wymiana urządzenia typu żuraw
Żuraw fabrycznie nowy – nie starszy niż II połowa 2022 r.
Żuraw przeznaczony do montażu za kabiną podwozia samochodu ciężarowego – na ramie pośredniej jakim jest urządzenie hakowe
Nogi podporowe wysuwane ręcznie i obracane w osi, opuszczane hydraulicznie
Belka nóg o rozstawie 3300 - 3900 mm
Sterowanie żurawiem przy kolumnie z obu stron żurawia, dodatkowo sterowanie radiowe
Wyłączniki awaryjne STOP na wszystkich stanowiskach sterowniczych
Hydrauliczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem, zawierający: system ostrzegania operatora oraz blokadę pracy żurawia w momencie przeciążenia
Rozdzielacz hydrauliczny
Światło robocze LED
Katalog części w języku polskim, w formie papierowej, w formie elektronicznej będzie akceptowalny
Żuraw wyposażony w tzw. 5-tą funkcję oraz wyciągarka – otwieradło, do otwierania pojemnika typu „dzwon” na odpady segregowane.
Gwarancja 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50114100-8 - Usługi w zakresie naprawy ciężarówek

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50114200-9 - Usługi w zakresie konserwacji ciężarówek

50116000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów

51511110-1 - Usługi instalowania żurawi

50531510-4 - Usługi w zakresie demontażu żurawi masztowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej ( lub inny dokument równoważny) z tytułu prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie niższą niż 200.000,00 PLN.
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednej usłudze polegającej na montażu na pojeździe urządzenia hakowego i urządzenia typu żuraw lub na dostawie kompletnego pojazdu wyposażonego w urządzenia typu żuraw i urządzenia hakowego o wartości min. 200.000,00 zł brutto, oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wykonawca musi prowadzić działalność minimum dwa lata w branży specjalizującej budową pojazdów będących przedmiotem zamówienia.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza się łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art.116 ust. 2 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego : PGK w Śremie Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.