eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szydłów › Budowa przedszkola w Szydłowie w formule "zaprojektuj i wybuduj".Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przedszkola w Szydłowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szydłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010814

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Szydłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-225

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: (041) 354-51-25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@szydlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ab91501-a580-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przedszkola w Szydłowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ab91501-a580-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150905

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041541/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa przedszkola w Szydłowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083002

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGP.II.271.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Obowiązkiem wykonawcy będzie kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę a następnie wykonanie robót budowlanych aż do uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu.

Planowane główne zadania, wynikające z realizacji przedsięwzięcia:
- budynek przedszkola z salą żłobkową wraz z infrastrukturą techniczną,
- parking zewnętrzny dla samochodów wraz ze zjazdem z drogi wewnętrznej oraz placem manewrowym,
- ciągi piesze / pieszo-jezdne,
- ogrodzenie terenu,
- zagospodarowanie terenu (wraz z zielenią urządzoną, małą architekturą – w tym placem zabaw, oświetleniem)
- wykonanie sieci, przyłączy oraz instalacji niezbędnej infrastruktury technicznej,
- obsługa komunikacyjna dla inwestycji

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Zestawieniu Mebli Stałych, Kart pomieszczeń i Części Graficznej które łącznie jako zbiór dokumentów stanowią Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45262620-3 - Ściany nośne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7089594,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14570000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.