eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ożarów Mazowiecki › Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare BabiceOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Warszawski Zachodni, Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014900974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 300

1.5.2.) Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-850

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 722 13 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdp.pwz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.pwz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d173ed15-b3a3-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d173ed15-b3a3-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00078815/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00108625

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2) Wykonanie kanalizacji deszczowej: wykopy, kanały rurowe, zasypka rurociągu kruszywem, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe uliczne, ścianki czołowe, odwodnienie wykopu, umocnienie brukiem kamiennym, złoża filtracyjne, ułożenie geowłókniny, próba szczelności.
3) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: odhumusowanie, frezowanie nawierzchni, wycinka drzew, karczowanie pni, roboty rozbiórkowe nawierzchni i ogrodzeń, odtworzenie ogrodzeń, utylizacja materiałów z rozbiórki.
4) Roboty ziemne
5) Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie z betonu C12/15, ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na ławie z betonu C12/15, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie z betonu C12/15, ścieki przykrawężnikowe na ławie z betonu C12/15.
6) Podbudowy: profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie warstwy stabilizacji cementem z dowozu, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
7) Nawierzchnie: mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60, siatka z włókna szklanego do zbrojenia nawierzchni o wytrzymałości 120/120kN/m, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 gr. 5cm, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W PMB 25/55-60 gr. 6cm, wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 50/70, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm, wykonanie nawierzchni z płytek z wypustkami, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
8) Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu: wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
9) Roboty pozostałe: humusowanie terenu z obsianiem traw, regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki betonowej, regulacja wysokościowa włazów studzienek kanałowych, skrzynek zaworów i hydrantów, regulacja wysokościowa studzienek teletechnicznych
10) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11) Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r poz. 110) wykonawca wykona zamówienie przy udziale minimum 10 % pojazdów elektrycznych i/lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Jako pojazd należy rozumieć pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu złożono oferty, z których najtańsza opiewa kwotę 2 263 200,00 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia 589 101,00 zł i nie może zwiększyć kwoty do ceny oferty. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2263200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2275500,22 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.