eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy BytówOgłoszenie z dnia 2023-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Bytów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979499

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598222011

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@bytow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bytow.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Bytów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15a02bc4-ca56-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150840

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036439/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie projektów technicznych: chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 212 w Udorpiu, drogi w Pomysku Wielkim - ul. Zalesie, ul. Kazimierza Wielkiego w Rzepnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-15a02bc4-ca56-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej: urzad@bytow.com.pl lub Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest
pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, .doc. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X
ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest burmistrz Bytowa z siedzibą; Urząd Miejski w Bytowie, ul. 1 Maja 15, 77-100 Bytów, tel. 59 822 20 11, email: urzad@bytow.com.pl;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@bytow.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BRZ.271.11.2023.AZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 212 w miejscowości Udorpie zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ (długość projektowanego odcinka ok. 1050,00 m). Ciąg ma stanowić połączenie istniejących odcinków ciągów przy drodze wojewódzkiej nr 212. Dokumentację należy sporządzić w zakresie:
Branża drogowa:
- nawierzchnia ciągu pieszo–rowerowego z mieszanki mineralno–bitumicznej o szerokości 3,0 m;
- dwustronne pobocza o szerokości 1,0 m;
- kanał technologiczny.
Branża sanitarna:
- odwodnienie zapewniające odbiór wód z ciągu pieszo–rowerowego (np. budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem lub odwodnienie w postaci rowów).
Branża elektryczna:
- budowa oświetlenia drogowego z możliwością zastosowania technologii Smart City.
W ramach niniejszego zamówienia należy przygotować materiały do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania decyzji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod pas drogowy m.in.:
1. Projekt budowlany wielobranżowy:
• Mapy do celów projektowych;
• Projekt zagospodarowania terenu;
• Projekt architektoniczno–budowlany;
• Projekt branży drogowej;
• Projekt branży sanitarnej;
• Projekt branży elektrycznej;
• Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji;
• Projekty podziału;
• Projekt organizacji ruchu – oznakowanie pionowe oraz poziome po zakończeniu budowy.
2. Specyfikacje techniczne, przedmiary robót.
3. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów.
4. Wersje elektroniczne całości zamówienia.
Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego:
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji;
- pozwolenia wodno-prawnego (jeśli będzie wymagane);
- uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Opracowanie należy wykonać w ilości:
1. Wersja papierowa w ilości 4 egzemplarzy.
2. Wersja elektroniczna projektu zatwierdzonego decyzją ZRiD nieedytowalna na nośniku CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej - 1 kpl.
3. Wersja elektroniczna projektu zatwierdzonego decyzją ZRiD edytowalna na nośniku CD / DVD - 1 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie ze SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w Pomysku Wielkim – ul. Zalesie i Zacisze zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ (długość projektowanego odcinka ok. 1480,00 m).
Dokumentację należy sporządzić w zakresie:
Branża drogowa:
- szerokość w liniach rozgraniczenia drogi min. 12 m;
- ciąg pieszo–jezdny z kostki betonowej szerokości 6 m;
- budowa cieku wodnego z kostki granitowej w osi ciągów pieszo-jezdnych;
- kanał technologiczny;
- klasa drogi – L.
Branża sanitarna:
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem lub inne rozwiązanie zapewniające odbiór wód z wszystkich elementów pasa drogowego;
- budowa sieci wodociągowej o długości ok. 500 metrów, PE Dy 125 mm, SDR 17,0; typ 2/2.
Branża elektryczna:
- budowa oświetlenia drogowego z możliwością zastosowania technologii Smart City.
W ramach niniejszego zamówienia należy przygotować materiały do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowę lub uzyskania decyzji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
w celu pozyskania terenu pod pas drogowy m.in.:
1. Projekt budowlany wielobranżowy:
• Mapy do celów projektowych;
• Projekt zagospodarowania terenu;
• Projekt architektoniczno–budowlany;
• Projekt branży drogowej;
• Projekt branży sanitarnej;
• Projekt branży elektrycznej;
• Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji;
• Projekty podziału;
• Projekt organizacji ruchu – oznakowanie pionowe oraz poziome po zakończeniu budowy.
2. Specyfikacje techniczne, przedmiary robót.
3. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów.
4. Wersje elektroniczne całości zamówienia.
Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego:
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji;
- pozwolenia wodno-prawnego (jeśli będzie wymagane);
- uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Opracowanie należy wykonać w ilości:
1. Wersja papierowa w ilości 4 egzemplarzy;
2. Wersje elektroniczna projektu zatwierdzonego decyzją ZRiD nieedytowalna na nośniku CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej - 1 kpl.
3. Wersje elektroniczna projektu zatwierdzonego decyzją ZRiD edytowalna na nośniku CD/DVD - 1 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie ze SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy odcinka drogi ulicy Kazimierza Wielkiego w Rzepnicy stanowiącej własność gminy Bytów zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ (długość projektowanego odcinka ok. 1350,00 m).
Dokumentację należy sporządzić w zakresie:
Branża drogowa:
- szerokość w liniach rozgraniczenia drogi min. 20 m;
- nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno–bitumicznej o szerokości od 5,5 m do 6,0 m;
- obustronny chodnik i ścieżka rowerowa rozdzielone pasem zieleni;
- miejsca parkingowe w miarę możliwości w planowanych liniach rozgraniczenia drogi;
- kanał technologiczny;
- klasa drogi – L.
Branża sanitarna:
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem lub inne rozwiązanie zapewniające odbiór wód z wszystkich elementów pasa drogowego;
- budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ronda na ul. Ks. J. Popiełuszki do istniejącej przepompowni o długości ok. 725 m.
Branża elektryczna:
- budowa oświetlenia drogowego z możliwością zastosowania technologii Smart City.
W ramach niniejszego zamówienia należy przygotować materiały do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowę lub uzyskania decyzji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
w celu pozyskania terenu pod pas drogowy m.in.:
1. Projekt budowlany wielobranżowy:
• Mapy do celów projektowych;
• Projekt zagospodarowania terenu;
• Projekt architektoniczno–budowlany wraz z projektem zieleni i elementami małej architektury;
• Projekt branży drogowej;
• Projekt branży sanitarnej;
• Projekt branży elektrycznej;
• Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji;
• Projekty podziału;
• Projekt organizacji ruchu – oznakowanie pionowe oraz poziome po zakończeniu budowy.
2. Specyfikacje techniczne, przedmiary robót.
3. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów.
4. Wersje elektroniczne całości zamówienia.
Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego:
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,
- pozwolenia wodno-prawnego (jeśli będzie wymagane),
- uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Opracowanie należy wykonać w ilości:
1. Wersja papierowa w ilości 4 egzemplarzy;
2. Wersje elektroniczna projektu zatwierdzonego decyzją ZRiD nieedytowalna na nośniku CD/ DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej - 1 kpl.
3. Wersje elektroniczna projektu zatwierdzonego decyzją ZRiD edytowalna na nośniku CD/DVD - 1 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie ze SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski” widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.