eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Padew Narodowa › Senior Puls - zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew NarodowaOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PADEW NARODOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 2

1.5.2.) Miejscowość: Padew Narodowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-340

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158514460

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@padewnarodowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.padewnarodowa.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59baa9e5-97df-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59baa9e5-97df-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150836

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076414/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00095185

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I
„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – zajęcia fizjoterapeutyczne”
Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia fizjoterapeutyczne.
Założenia organizacyjne:
˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30
˗ planowana łączna liczba godzin:720 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.
˗ sposób organizacji: zajęcia średnio 3 godziny dziennie x 20 dni/miesiąc na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do:
˗ opracowania i przedłożenia Zamawiającemu wzoru opinii początkowej oraz końcowej opisującej sprawność, umiejętności, kompetencje itd. w odniesieniu do tematyki zajęć określonej dla przedmiotu zamówienia.
˗ opracowania dla każdego uczestnika zajęć indywidualnej opinii początkowej oraz końcowej opisującej sprawność, umiejętności, kompetencje itd. w odniesieniu do tematyki zajęć określonej dla przedmiotu zamówienia.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Klub Seniora znajdujący się pod adresem: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, 39-340 Padew Narodowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85142100-7 - Usługi fizjoterapii

4.5.5.) Wartość części: 108000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II
„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – zajęcia umuzykalniające”
Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia umuzykalniające.
Założenia organizacyjne:
˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30
˗ planowana łączna liczba godzin: 576 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.
˗ sposób organizacji: zajęcia średnio 12 godzin tygodniowo (2 razy w tygodniu po przeciętnie
2 godziny/grupę x 3 grupy (przeciętnie 4 osoby/grupę) na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Klub Seniora znajdujący się pod adresem: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, 39-340 Padew Narodowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

92312200-3 - Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.5.5.) Wartość części: 86400 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III
„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa - zajęcia taneczne”
Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia taneczne.
Założenia organizacyjne:
˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30
˗ planowana łączna liczba godzin: 96 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.
˗ sposób organizacji: zajęcia średnio 2 godziny w tygodniu x 1 grupa (przeciętnie 12 osoby/grupę) na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej, Rynek 15, 39-340 Padew Narodowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

92340000-6 - Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.5.5.) Wartość części: 14400 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV
„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa - zajęcia
z dietetykiem”
Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia z dietetykiem.
Założenia organizacyjne:
˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30
˗ planowana łączna liczba godzin:48 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.
˗ sposób organizacji: zajęcia średnio 1 godzina w tygodniu x 1 grupa (przeciętnie 12 osoby/grupę) na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do:
 opracowania i przedłożenia Zamawiającemu wzoru opinii początkowej oraz końcowej opisującej umiejętności, kompetencje itd. w odniesieniu do tematyki zajęć określonej dla przedmiotu zamówienia.
 opracowania dla każdego uczestnika zajęć indywidualnej opinii początkowej oraz końcowej opisującej umiejętności, kompetencje itd. w odniesieniu do tematyki zajęć określonej dla przedmiotu zamówienia.
 opracowania w ramach realizacji zajęć dla każdego uczestnika zajęć indywidualnego planu żywieniowego z uwzględnieniem potrzeb i preferencji każdego uczestnika.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Klub Seniora znajdujący się pod adresem: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, 39-340 Padew Narodowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 0 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.5.5.) Wartość części: 7200 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V
„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – zajęcia z psychologiem”
Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia z psychologiem.
Założenia organizacyjne:
˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30
˗ planowana łączna liczba godzin: 48 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.
˗ sposób organizacji: zajęcia średnio 1 godzina w tygodniu x 1 grupa (przeciętnie 12 osoby/grupę)na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Klub Seniora znajdujący się pod adresem: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, 39-340 Padew Narodowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.5.5.) Wartość części: 7200,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI
„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – zajęcia kulinarne”
Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia kulinarne
Założenia organizacyjne:
˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30
˗ planowana łączna liczba godzin: 48 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.
˗ sposób organizacji: zajęcia średnio 3 godziny w tygodniu x 8 tygodni x 2 grupy (przeciętnie 12 osoby/grupę) na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.
˗ program zajęć powinien obejmować wspólne gotowanie (przejście przez wszystkie procesy związane z przygotowaniem potraw), ukierunkowane na potrawy regionalne.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza, 39-340 Padew Narodowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.5.5.) Wartość części: 7200 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII
„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – zajęcia florystyczne”
Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia florystyczne.
Założenia organizacyjne:
˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30 (jednorazowo średnio 12 osób na zajęciach)
˗ planowana łączna liczba godzin: 30 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.
˗ sposób organizacji: zajęcia maksymalnie 5 godzin/tydzień na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Klub Seniora znajdujący się pod adresem: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, 39-340 Padew Narodowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.5.5.) Wartość części: 5000,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VIII
„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – zajęcia z baristą połączone z latte-art”
Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia z baristą połączone z latte-art.
Założenia organizacyjne:
˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30 (jednorazowo średnio 12 osób na zajęciach)
˗ planowana łączna liczba godzin: 30 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.
˗ sposób organizacji: zajęcia maksymalnie 5 godzin/tydzień na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Klub Seniora znajdujący się pod adresem: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, 39-340 Padew Narodowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.5.5.) Wartość części: 5000 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IX
„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – zajęcia
z bezpieczeństwa finansowo-ekonomicznego”
Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez zajęcia z bezpieczeństwa finansowo-ekonomicznego.
Założenia organizacyjne:
˗ planowana łączna liczba osób objętych zajęciami: 30 (jednorazowo średnio 12 osób na zajęciach)
˗ planowana łączna liczba godzin: 40 godzin zegarowych w terminie do listopada 2023 r.
˗ sposób organizacji: zajęcia maksymalnie 2 godziny/tydzień na podstawie harmonogramu opracowanego przez Zamawiającego.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Klub Seniora znajdujący się pod adresem: ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 7, 39-340 Padew Narodowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.5.5.) Wartość części: 6000,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część X
„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania” – opiekun 1
Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
Założenia organizacyjne:
 miesięczny wymiar godzin: średnio 320 (1 osoba świadcząca usługi opiekuńcze x średnio 160 godzin zegarowych/miesięcznie)
 planowany łączny wymiar godzin w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 1920 godzin.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu – teren Gminy Padew Narodowa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

85142300-9 - Usługi w zakresie higieny

85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

85312200-1 - Dostarczanie zakupów do domu

4.5.5.) Wartość części: 49075,20 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część XI
„Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania” – opiekun 2
Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Padew Narodowa poprzez usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
Założenia organizacyjne:
 miesięczny wymiar godzin: średnio 320 (1 osoby świadcząc1 usługi opiekuńcze x średnio 160 godzin zegarowych/miesięcznie)
 planowany łączny wymiar godzin w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 1920 godzin.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu – teren Gminy Padew Narodowa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

85142300-9 - Usługi w zakresie higieny

85312300-2 - Usługi dozoru i doradztwa

85312200-1 - Dostarczanie zakupów do domu

4.5.5.) Wartość części: 49075,20 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu w Części VIII „Senior Puls – zwiększenie dostępu do usług społecznych
w Gminie Padew Narodowa – zajęcia z baristą połączone z latte-art.” złożono dwie oferty.
Na mocy art. 128 ust.1 ustawy Pzp, pismem z dn. 27.02.2023 Zamawiający zwrócił się do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona o złożenie oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczących przesłanek wykluczenia z postępowania zakreślając termin do ich złożenia do dnia 06.03.2023 r. do godziny 12.00. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń. W związku z powyższym oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na mocy art. 226 ust 1 pkt. 2 c ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń
Dnia 16.03.2023 Zamawiający na mocy art. 307 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni. We wniosku Zamawiający zaznaczył, że brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą potraktowany będzie jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. W wyznaczonym terminie tj. 20.03.2023 żaden z wykonawców nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę na mocy art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp - Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na przesłanki wyszczególnione w art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp – wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.