eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łask › Usługi hotelarskieOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi hotelarskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730097572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 9 - go Maja 95

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261 554 591-593

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32bltprz@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://32blt.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi hotelarskie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10cd6f16-ca4b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00121732/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Świadczenie usług hotelowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=42470218

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=42470218

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: [1] Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
[2] Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
[3] Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
[4] Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
[5] Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem zakładki „Oferty”. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przygotowania i składania ofert opisuje ROZDZIAŁ 11. i ROZDZIAŁ 12. SWZ.
[6] Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
[6] Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
[7] Poprzez Portal e-Usług SmartPZP, Zamawiający będzie przekazywał wezwania i zawiadomienia, informacje, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania, itp. W trakcie procedowania postępowania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym w sprawie wyjaśnień w zakresie złożonej oferty. Co więcej, Wykonawca ma obowiązek śledzić powiadomienia w skrzynce odbiorczej swojego konta na Portalu SmartPZP.
[8] Korzystanie z Systemu możliwe jest, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości, nie mniejszej niż 1Mb/s., Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje, Przeglądarki internetowe: Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11. Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek, Dodatkowe oprogramowanie: zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
[9] Instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Portalu e-Usług SmartPZP znajdują się w zakładce E-LEARNING, dostępnej pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/elearning
[10] 14. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 32bltprz@ron.mil.pl (nie dotyczy składania ofert). Zaleca się aby w korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej Wykonawca posługiwał się nazwą i numerem postępowania.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=42470218

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest Pan Paweł Rogala, tel. 261 554 639, email: p.rogala@ron.mil.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”.
5. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy lub osób występujących w jego imieniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawcy przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 25/TP2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

[1] Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich w rejonie miejscowości Poznań-Krzesiny, w tym zapewnienie noclegu dla 30 osób oraz wyżywienia (1 posiłek dziennie – śniadanie):
Część 1 − Grupa A: 10 osób w pokojach 1-osobowych, 20 osób w pokojach wieloosobowych, tj. 2,3,4-osobowych,
[2] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (tj. wymagania dotyczące lokalizacji i standardu hotelu/miejsc noclegowych, informacje na temat rezerwacji, wyżywienia, dostępności miejsc parkingowych, itp.) zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-22 do 2023-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium „cena oferty” (waga − 100%).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

[1] Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich w rejonie miejscowości Poznań-Krzesiny, w tym zapewnienie noclegu dla 30 osób oraz wyżywienia (1 posiłek dziennie – śniadanie):
Część 2 – Grupa B: 30 osób w pokojach wieloosobowych, tj. 2,3,4-osobowych,
[2] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (tj. wymagania dotyczące lokalizacji i standardu hotelu/miejsc noclegowych, informacje na temat rezerwacji, wyżywienia, dostępności miejsc parkingowych, itp.) zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-22 do 2023-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium „cena oferty” (waga − 100%).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

[1] Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich w rejonie miejscowości Poznań-Krzesiny, w tym zapewnienie noclegu dla 30 osób oraz wyżywienia (1 posiłek dziennie – śniadanie):
Część 3 – Grupa C: 30 osób w pokojach wieloosobowych, tj. 2,3,4-osobowych
[2] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (tj. wymagania dotyczące lokalizacji i standardu hotelu/miejsc noclegowych, informacje na temat rezerwacji, wyżywienia, dostępności miejsc parkingowych, itp.) zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-22 do 2023-06-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium „cena oferty” (waga − 100%).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 obiektem/hotelem/kompleksem o standardzie spełniającym wymagania minimum 2-gwiazdkowego miejsca noclegowego usytuowanego najdalej w odległości 25 km od bramy wjazdowej 31. BLT (zlokalizowanej pod adresem: ul. Silniki 1, 61-325 Poznań). Ponadto, czas dojazdu od miejsca zakwaterowania nie może przekraczać 1h z uwzględnieniem natężenia ruchu w dni robocze w godz. 06:30-07:30.
Ponadto, Zamawiający wymaga, aby pokoje noclegowe były umiejscowione w maksymalnie 2 lokalizacjach. Każdy z tych obiektów/hoteli/kompleksów musi spełniać wymogi opisane powyżej.
Każda część postępowania (część 1, 2, 3) oceniana będzie oddzielnie, ale Wykonawca może wykazać te same lokalizacje noclegowe dla Grupy A, B i C,
przy uwzględnieniu art. 116 ust. 2 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi oświadczenie własne, którego treść wskazuje dokładną lokalizację każdego obiektu (sporządzone wg wzoru – załącznik nr 3 do SWZ). Ponadto, spełnienie tego warunku zostanie ocenione za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych narzędzi internetowych GoogleMaps lub Targeo (wszystkie oferty zostaną zweryfikowane za pomocą tego samego kalkulatora). Odległość zostanie zmierzona po drogach publicznych umożliwiających przejazd autokaru turystycznego przy zachowaniu prędkości zgodnej z aktualnymi przepisami o ruchu drogowym w godz. 06:30-07:30.
Lokalizacja początkowa: brama wjazdowa 31.BLT (ul. Silniki 1, 61-325 Poznań). Lokalizacja końcowa: wjazd na parking budynku, gdzie znajduje się recepcja miejsca noclegowego, zgodnie z adresem wskazanym przez Wykonawcę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, podstawy wykluczenia zostaną zbadane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego zgodnie ze wzorem - załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, warunki udziału w postępowaniu zostaną zbadane na podstawie oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego zgodnie ze wzorem - załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia żadnych przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

[1] formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do SWZ;
[2] formularz cenowy sporządzony według wzoru – załącznik nr 2 do SWZ;
[3] zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządzone według załącznika nr 5 do SWZ − dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału, o których mowa w ROZDZIALE 6. SWZ.
[4] oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, sporządzone według wzoru − załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy);
[5] pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w oryginale albo w formie cyfrowego odwzorowania – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

[1] W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawcy ustanawiają lidera/pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie do występowania w imieniu tej spółki wynika z umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
[2] Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wskazać:
[2.1.] Wykonawcę/-ców, którzy posiadają zdolności techniczne, o którym mowa w pkt 1.4. ROZDZIAŁU 6. SWZ;
[2.2.] czynności, jakie będą wykonywać poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (ich rola w realizacji przedmiotu zamówienia).
W związku z powyższym, Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
[3] Sposób weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
[3.1.] Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli chociaż jeden podmiot posiada wymagane zdolności techniczne.
[3.2.] Zamawiający dopuszcza łączenie potencjałów w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że pokoje hotelowe muszą być umiejscowione w maksymalnie 2 lokalizacjach. Każdy z tych obiektów/kompleksów musi spełniać wymagania dotyczące standardów jakościowych oraz odległości i czasu dojazdu opisanych w pkt 1.4. ROZDZIAŁU 6. SWZ.
[4] Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – załącznik nr 3 do SWZ każdy z Wykonawców składa osobno.
[5] Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
[6] Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
[7] Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w niniejszym rozdziale zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy - załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej: https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=42470218

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena oferty (waga 100%)

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

[1] Zamawiający wymaga zawarcia umowy na piśmie.
[2] Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
[3] Zamawiający preferuje zawarcie umowy na odległość. Umowa zostanie zawarta w następujący sposób:
[3.1] zamawiający przesyła do wykonawcy umowę w formie elektronicznej;
[3.2] wykonawca sprawdza poprawność zawartych w umowie danych, parafuje każdą stronę, składa odręczny podpis, pieczęć i wysyła do zamawiającego;
[3.3] umowa zostaje podpisana i zarejestrowana przez zamawiającego – wówczas umowa nabiera mocy prawnej;
[3.4] zamawiający informuje o powyższym fakcie wykonawcę drogą elektroniczną i odsyła trzeci egzemplarz umowy pocztą.
[4] Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Przez uchylenia się od zawarcia umowy zamawiający rozumie „dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy”.
[5] Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 200 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.