eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drużbice › Zakup samochodu dla OSP Wadlew.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu dla OSP Wadlew.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRUŻBICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 77 A

1.5.2.) Miejscowość: Drużbice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-403

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 631-10-78 (79)

1.5.8.) Numer faksu: 44 631-12-59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@druzbice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.druzbice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ochotnicza Straż Pożarna w Drużbicach

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Drużbice

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 590648089

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: 77A

1.11.4.) Miejscowość: Drużbice

1.11.5.) Kod pocztowy: 97-403

1.11.6.) Województwo: łódzkie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.11.9.) Numer telefonu: 44 631-10-78 (79)

1.11.10.) Numer faksu: 44 631-12-59

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@druzbice.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.druzbice.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu dla OSP Wadlew.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d23384d9-ca41-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150727

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027131/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu dla OSP Wadlew

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d23384d9-ca41-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@druzbice.pl (nie dotyczy składania ofert).
SWZ wraz z załącznikami zostanie udostępniona również w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: https://druzbice.bip.gov.pl/ w zakładce "Zamówienia publiczne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wyk. zamierzający wziąć udział w postęp. o udzielenie zamów. publ. musi posiadać konto podmiotu "Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szcz. informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy, dostępny na stronie
internet. https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszcz. w zakładce "Centrum pomocy."
2. Sposób sporządz. dokumentów elektron. lub dokumentów elektron. będących kopią elektron. treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporz. Prezesa RM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządz. i przekazyw. informacji oraz wymagań techn. dla dokumentów elektron. oraz środków komunikacji elektron. w postęp. o udzielenie zamów. publ. lub konkursie. 3. Dokumenty elektron., o których mowa w § 2 ust. 1 ww.
rozporządzenia, w tym m.in. oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępn. zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektron., w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. rozporz. Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektron. oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. 4. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporz. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektron., przekazywane w postęp. sporządza się w postaci elektron.: 1) w formatach danych określonych w przepisach rozporz. Rady Ministrów w sprawie KRI (i przekazuje się jako załącznik), lub 2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektron. (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści "Formularza do komunikacji." 6. Jeżeli dokumenty elektron.,
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektron., zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku "Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa." 7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektron/ za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce "Formularze" ("Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem "Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk "dodaj załącznik"). W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporz. Prezesa RM w sprawie wymagań dla dokumentów elektron. opatrzone kwalifikow. podpisem elektron., podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamów./podmiotu udostępn. zasoby,
podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn.) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn.).
Szczegółowe uregulow. dot. wymagań techn. i organiz. korespondencji elektron. zawiera Rozdz. 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679n z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), dalej RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Do obowiązków Wykonawcy, wynikających z RODO, należy w szczególności obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO, nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4).
3. Wykonawca zobowiązany jest również wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał.
4. Zapewnieniem, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, będzie oświadczenie, dotyczące wypełnienia tych obowiązków, o treści wynikającej z Formularza oferty.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwane dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Drużbice z siedzibą Drużbice nr 77A, 97-403 Drużbice, NIP: 769-20-48-540, reprezentowana przez Wójta Gminy Drużbice
2) w celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu dla OSP Wadlew,” /ZP.1.2023/ prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
7. Udostępnienie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 Pzp).
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 Pzp).
10. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników (art. 76 Pzp).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa samochodu dla OSP Wadlew.
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadlewie. Rok produkcji - 2023. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi:
4. Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz posiadać:
1) ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka,
2) aktualne świadectwo homologacji podwozia.
5. Pojazd musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2.
6. Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia 2023, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym oferentom odbywać się będzie wg następujących
zasad:
1) Cena - ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczania ceny oferty,
2) Okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi - ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji
Wykonawcy, złożonej w wypełnionym „Formularzu oferty”.
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy, złożonej w wypełnionym „Formularzu oferty”. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
podwozie z kabiną, silnik okres gwarancji:
do 24 miesięcy – 0 pkt (L.p.g)
równe i więcej niż 24 miesiące – 20 pkt (L.p.g)

zabudowa pożarnicza okres gwarancji:
do 60 miesięcy – 0 pkt (L.p.g)
równe i więcej niż 60 miesięcy – 20 pkt (L.p.g)
L.p.g - liczba punktów w kryterium okres gwarancji jakości i rękojmi.

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki w zakresie:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę samochodu pożarniczego o wartości minimum 800 000,00 zł brutto, z załączeniem dowodu określającego czy ta dostawa została wykonana należycie.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie na potwierdzenie, że:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom, lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie na potwierdzenie,
że:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom, lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Rozdział 7 pkt 7.2.4. SWZ) - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiąjący żąda złożenia wraz z ofertą Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego, lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
3. Postanowienie pkt 4.2. nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu, albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania (art. 107 ust. 3 ustawy Pzp),
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
3) pełnomocnictwo (gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych),
4) zobowiązanie do udostępnienia zasobów wraz z oświadczeniem (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ,
5) zestawienie materiałów i urządzeń równoważnych (w przypadku Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno:
1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,
2) precyzować zakres umocowania,
3) wskazywać pełnomocnika.
4) wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
5) być podpisane przez każdego z tych wykonawców.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazać Lidera Konsorcjum.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 8.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
1) w pkt 8.4.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca (Wykonawcy), który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2. SWZ,
2) w pkt 8.4.2. SWZ składa każdy z Wykonawców.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
11. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:
1) w razie zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy – poprzez dostosowanie treści umowy do tych zmian;
2) w razie zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, w tym siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach,
b) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
3. Zmiana umowy wymaga przedstawienia pisemnego wniosku dotyczącego proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem.
4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.). Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego,
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
2. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 6.7. niniejszego rozdziału SWZ, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji,
w wysokości do 20 000 000,00 zł.
3. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Wadlewie, Wadlew 82, 97-403 Drużbice. Prowadzący postępowanie, na podstawie zawartego porozumienia, to Gmina Drużbice, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.