eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec LegnickiOgłoszenie z dnia 2023-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legnicki

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Powiatu Legnickiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Słowiański 1

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 767243560

1.5.8.) Numer faksu: 767243406

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-legnicki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administracja publiczna samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-225e8fa7-ca45-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150670

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054926/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja drogi powiatowej nr 2192D Rogoźnik-Tyniec Legnicki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/745762

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/745762
Oferta obowiązkowo składana elektronicznie, tj. formularz ofertowy, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X ust. 1, ewentualne pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz ewentualne zobowiązanie innego podmiotu i jego oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X ust. 1, muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy oraz podmiotu trzeciego. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informację zamieszczono w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informację zamieszczono w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.272.1.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:
1) projekt na całość zamierzenia;
2) roboty budowlane obejmujące:
a) odcinek drogi od strony miejscowości Rogoźnik o planowanej długości 550 m, tj. od km 1+300 do km 1+850 – wskazana tu długość odcinka jest opcją podstawową. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania innej opcji w granicach:
- minimalnej długości odcinka: 350 m,
- maksymalnej długości odcinka: 700 m;
b) obiekt mostowy w zakresie płyty odciążającej "pływającej" opartej na naziomie, izolacji, krawężników kamiennych, chodnika, gzymsów, izolacjonawierzchni chodników i balustrady.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Opcje dotyczą odcinka drogi od strony miejscowości Rogoźnik o planowanej długości 550 m, tj. od km 1+300 do km 1+850 – wskazana tu długość odcinka jest opcją podstawową. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania innej opcji w granicach:
- minimalnej długości odcinka: 350 m,
- maksymalnej długości odcinka: 700 m.
I tak:
1) w przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że przebudowa przyjętego odcinka drogi objętej przedmiotem zamówienia nie pokrywa potrzeb i możliwości Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu ilościowego przebudowy odcinka drogi do maksymalnej długości 700 m, co skutkować będzie zwiększeniem wartości umowy o kwotę obliczoną proporcjonalnie na podstawie ceny ryczałtowej za 50 m przebudowy drogi przedstawionej w Ofercie Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy);
2) w przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że przebudowa przyjętego odcinka drogi objętej przedmiotem zamówienia przewyższa możliwości Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu ilościowego przebudowy odcinka drogi do minimalnej długości 350 m, co skutkować będzie zmniejszeniem wartości umowy o kwotę obliczoną proporcjonalnie na podstawie ceny ryczałtowej za 50 m przebudowy drogi przedstawionej w Ofercie Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych na kolejnych odcinkach dróg powiatowych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nieprzekraczającej 50% wartości szacunkowej niniejszego zamówienia. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 % = 1 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji zamawiającemu posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 48% wartości zaoferowanej przez Wykonawcę ceny brutto za wykonanie niniejszego zamówienia;
2) doświadczenie zawodowego, jeżeli nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
a) dwa zamówienia polegające na remoncie, przebudowie lub budowie odcinków drogi o parametrach jak dla drogi minimum KR3 o długości minimum 500 m każde,
b) dwa zamówienia polegające na remoncie, przebudowie lub budowie mostu drogowego;
3) kwalifikacji zawodowych, jeżeli dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:
a) projektanta / projektantów branży drogowej i mostowej posiadającego odpowiednie względem przedmiotu zamówienia projektowe uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i mostowej (lub uprawnienia równoważne),
b) kierownika budowy posiadającego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub mostowej. W przypadku posiadania przez kierownika budowy tylko jednego rodzaju uprawnień, tj. tylko drogowych lub tylko mostowych drugi rodzaj uprawnień wymagany jest u innej osoby pełniącej funkcję kierownika robót (mostowych lub drogowych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – wykonawca nie jest jednak zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane (np. NIP, REGON, nr KRS) umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie zamawiającego:
1) informacja banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ;
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o załącznik nr 4 do SWZ oraz oświadczenie w stosunku do tych osób - załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy, ewentualne pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu wykonawcy, ewentualne zobowiązanie innego podmiotu, na którego zasobach polega wykonawca

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania – składający ofertę jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 13.05.2023 r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer 55 1560 0013 2860 6494 4000 0002. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego Powiatu Legnickiego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 2% wartości ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ………….. zł (słownie złotych: …………………………..) w terminie do 30 dni po zawarciu umowy.
2. Zaliczka jest płatna a conto zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy - rozliczenie zaliczki nastąpi poprzez pomniejszenie o jej kwotę nominalnej kwoty przypadającej do zapłaty na rzecz Wykonawcy za wykonanie zamówienia – Wykonawca wystawi odpowiednią fakturę zaliczkową.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 6.
2.2. Zamawiający ma prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, jednak nie więcej niż o 21 dni, w następujących sytuacjach:
1)jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji technicznej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;
2) gdy czas oczekiwania na uzgodnienia okaże się dłuższy nie normalnie - nie z winy Wykonawcy;
3)gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zamówienia, np. długotrwałe i intensywne mrozy), gwałtowne opady atmosferyczne powodujące zalanie ścian, podtopienia i zalanie wykopów, inne intensywne zjawiska atmosferyczne uniemożliwiające kontynuację robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami, wytycznymi producenta lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
4)gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy – ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe rozliczone będą według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, w razie braku odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego według wskaźników cenotwórczych i cen materiałów nie wyższych niż średnie określone np. przez wydawnictwo SEKOCENBUD aktualnych na dzień składania ofert;
5)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, wprowadzenie obostrzeń związanych z epidemią, które nie obowiązywały w chwili wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne objęte niniejsza umową, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
3.Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, jeśli Wykonawca, który w ofercie zadeklarował udział podwykonawców w realizacji zamówienia, podejmie decyzję o wykonaniu całości zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców. Możliwość ta nie dotyczy sytuacji, gdy podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się, składając ofertę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4.Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, jeśli Wykonawca, który w ofercie nie zadeklarował udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, podejmie decyzję o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom.
5.Możliwa jest zmiana podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się, składając ofertę, na innego podwykonawcę, pod warunkiem przedstawienia dowodów spełniania przez nowego podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu – analogicznie jak w ofercie.
6.Dopuszcza się możliwość zmiany osób, o których mowa w § 12 ust. 5, na osoby posiadające analogiczne uprawnienia bez konieczności aneksowania umowy.
7-11 z uwagi na brak miejsca ciąg dalszy w sekcji IX ogłoszenia - Pozostałe informacje - Informacje dodatkowe

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/745762

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciąg dalszy przewidywanych zmian umowy:
7.Zmiana postanowień umowy w zakresie ceny jest dopuszczalna w przypadku:
1) zmiany obowiązującej stawki VAT i podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społ. lub zdrowotnym lub wysokości stawki składki na te ubezpieczenia ,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o
pracowniczych planach kapitałowych,
5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie wynoszącym co najmniej 3% w stosunku do cen materiałów lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, przy czym za początkowy termin ustalania zmiany ceny ustala się datę odległą o równe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Maksymalna dopuszczalna wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia wynosi 10 % kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane, określonej w ofercie Wykonawcy (załącznik do umowy).
8.Zmiany cen o których mowa w ust. 7 dopuszczalne są na następujących warunkach:
ad. 1) pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen;
ad. 2) pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen;
ad. 3) pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen;
ad. 4) pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zmówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen
- Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych
dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności, zmiany cen jednostkowych;
ad. 5) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiana wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów, w szczególności ww. wskaźnika ogłaszanego w komunikacie GUS przy tych samych założeniach wpłynęła na zmianę wyliczonej ceny. W celu udowodnienia zmiany ceny Wykonawca przedstawia w terminie 30 dni od dnia publikacji komunikatu GUS porównanie kalkulacji cen jednostkowych netto wyliczonych z oferty i kalkulacji cen jednostkowych netto, których zmiana wynika ze wskaźnika zmiany kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie GUS. Przedstawienie porównania kalkulacji cen jednostkowych netto, musi w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać wpływ zmiany wskaźnika zmiany kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie GUS na wysokości cen jednostkowych w stosunku do cen jednostkowych z oferty. Do przedstawionego porównania kalkulacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające ponoszenie poszczególnych kosztów przy cenach jednostkowych netto w ofercie oraz cenach jednostkowych netto, których zmiana wynika ze zmiany w/w wskaźnika. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen jednostkowych.
10.Z wnioskiem o zmianę, tj. o zwiększenie lub zmniejszenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany, w formie aneksu do umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.