eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › wykonywanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na dostawie i wymianie kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych o mocy do 24 kW z zamkniętą komorą spalaniaOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
wykonywanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na dostawie i wymianie kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych o mocy do 24 kW z zamkniętą komorą spalania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811015666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Getta Warszawskiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-302

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@stbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stbs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wykonywanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na dostawie i wymianie kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych o mocy do 24 kW z zamkniętą komorą spalania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e865dd05-ca44-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/stbs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/stbs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
2. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
2.1. oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
1) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
2) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
3) system operacyjny Windows 7 i późniejsze
2.2. oprogramowanie wbudowane w SmartPZP:
1) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
2) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
3) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
3. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
4. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
19.1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający;
19.2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych u Zamawiającego: adres e-mail: iod@stbs.pl;
19.3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
19.4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
19.5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
19.6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
19.7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
19.8. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
19.9. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Tp 16/DZE/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wykonywanie robót instalacyjno-budowlanych polegających na dostawie i wymianie kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych o mocy do 24 kW z zamkniętą komorą spalania, w lokalach mieszkalnych stanowiących własność oraz zarządzanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 40 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego będzie umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ofert, jest cena.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykaże, że:
1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty polegające na dostawie i wymianie w lokalach mieszkalnych łącznie 10 szt. kotłów gazowych dwufunkcyjnych kondensacyjnych o mocy do 24 kW z zamkniętą komorą spalania.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości
2) dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia (EiD) do:
a) eksploatacji urządzeń grzewczych
b) dozoru
c) uprawnienia gazowe
d) uprawnienia spawacza dla spawania gazowego (instalacji gazu)
e) uprawnienia elektryczne do 1 kW
Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą, która posiada w/w uprawnienia łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ);
2.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych). Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy.
2. Oferta Wykonawców występujących wspólnie winna zawierać:
2.1 pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem);
2.2. ofertę cenową sporządzoną wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, podpisaną przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1;
2.3. oświadczenia potwierdzające spełnianie przez podmioty warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia wg formularzy stanowiących Załączniki nr 6 oraz nr 7 do SWZ;
2.4. upoważnienia i pełnomocnictwa, z których wynika prawo do reprezentowania poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli prawo to nie wynika z załączonych dokumentów (m.in. w celu zweryfikowania czy prawidłowo został ustanowiony pełnomocnik, o którym mowa w pkt 1);
2.5. dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium w formie pieniądza -
dowód przelewu na konto; w przypadku gwarancji lub innej dopuszczonej
ustawowo formy wadium - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
na której pracownik Szczecińskiego TBS potwierdził zdeponowanie dowodu
ustanowienia zabezpieczenia) - wadium winno zostać wniesione przez jednego z podmiotów występujący wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień w zakresie terminu realizacji umowy mogą nastąpić gdy:
1) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze niezawinione przez żadną ze stron w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie prac lub przeprowadzenie odbiorów. O wystąpieniu takich okoliczności Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego. Potwierdzenie wystąpienia takich okoliczności wymaga pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. W takim wypadku możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni trwania przeszkody w jej realizacji,
2) wystąpi konieczność udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych które będzie miało wpływ na wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy. W takiej sytuacji możliwe jest wydłużenie terminu o liczbę dni nie dłuższą niż potrzebna dla realizacji zamówienia dodatkowego,
3) wystąpią okoliczności związane z działaniami organów administracji publicznej np. związane z wydawaniem decyzji, zezwoleń, wstrzymaniem prac lub niedopuszczeniem do ich wykonania – przez co nie będzie możliwa terminowa realizacja robót - w takiej sytuacji umowa może ulec wydłużeniu o liczbę dni trwania przeszkody,
4) wystąpią przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót w sposób zgodny z dokumentacją przetargową, zasadami wiedzy technicznej, przyjętą technologią, normami czy obowiązującymi przepisami. Strona powołując się na wystąpienie takiej okoliczności zobowiązana jest wykazać jej zajście stosownymi dokumentami,
5) nastąpią przeszkody w realizacji umowy spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii lub innymi stanami nadzwyczajnymi w związku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem się zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV2 (COVID – 19). W takim wypadku maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu ukończenia robót stanowić może okres trwania przeszkody. Wykonawca powołując się na te okoliczności zobowiązany jest udokumentować ich zajście przedstawiając Zamawiającemu stosowną dokumentację.
W sytuacjach wyżej opisanych termin realizacji umowy może zostać wydłużony o ilość dni wynikającą z zaistniałych zdarzeń nie dłużej jednak niż o 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem że Zamawiający może nie udzielić zgody na wydłużenie terminu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/stbs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.