eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych - umowa ramowa ZP8/A/4/2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych - umowa ramowa ZP8/A/4/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220799636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lęborska 13

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: apteka.przetargi@bytow.biz

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bytow.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych - umowa ramowa ZP8/A/4/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68eebc7d-ca3f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-68eebc7d-ca3f-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuję, iż
postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wszelka korespondencja w postępowaniu będzie
prowadzona za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Ofertę to jest formularz ofertowy i formularz asortymentowo - cenowy, Oświadczenie, składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 25.1. Zamawiający realizując obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zwane dalej rozporządzenia 2016/679,
informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie (77-
100), ul. Lęborska 13,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000330649; inspektorem ochrony
danych osobowych w Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. jest Pan Zbigniew Płotek, kontakt: zpłotek@bytow.biz, telefon 59 822
85 13
25.2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w
art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 25.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
25.4. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP8/A/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 a do SWZ - Rękawice medyczne diagnostyczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 B do SWZ - Rękawice medyczne chirurgiczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

21.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi, cechami opisanymi w załączniku nr 1 A - B do SWZ Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą:
21.1.1. katalogów umożliwiających weryfikację zgodności oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 A - B do SWZ dla wszystkich części. Katalogi muszą być zgodne z informacjami zawartymi w wypełnionym przez Wykonawcę formularzu asortymentowo - cenowym (kolumna nazwa/ producent).
21.1.2. Oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do obrotu na rynek polski oferowanych produktów zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ) - według wzoru na załączniku nr 5 do SWZ.
21.1.3. Potwierdzenie badaniami /raportami zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla następujących norm:
Część nr 1 poz. 1,2
- AQL 1,5, siła zrywu min. 6N według normy EN 455
- Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.
- Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4
- Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671
Część nr 1 poz. 3,4
- AQL 1.0 , siła zrywu min. 6,7N według normy EN 455
- Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4
- Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 9 cytostatyków ( do poz.4) i 12 cytostatyków (do poz. 3) wg ASTM D6978
- Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.
Część nr 2 poz.1
- AQL 0.65, siła zrywu min. 16N według normy EN 455
- Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1
- Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671
Część nr 2 poz.2
- AQL 0.65, siła zrywu min. 10N według normy EN 455
- Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1
- Zgodne z normami EN 374-1,2,3
Część nr 2 poz.3
- AQL 0.65, zawartość protein lateksowych poniżej 100 μg/g ,średnia siła zrywu: przed starzeniem min 18N, po starzeniu min 15N według normy EN 455
- Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z normą EN ISO 374-5 i ASTMF 1671
-Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 ( min 3 na min. 4 poziomie odporności)
- Zgodne z normami EN 374-1,2,3
Część nr 2 poz.4.
- AQL 0.65, zawartość protein lateksowych poniżej 10 μg/g ,siła zrywu min. 12 N według normy EN 455
- Zgodne z EN 374-1,2,3

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

21.1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi, cechami opisanymi w załączniku nr 1 A - B do SWZ Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą:
21.1.1. katalogów umożliwiających weryfikację zgodności oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 A - B do SWZ dla wszystkich części. Katalogi muszą być zgodne z informacjami zawartymi w wypełnionym przez Wykonawcę formularzu asortymentowo - cenowym (kolumna nazwa/ producent).
21.1.2. Oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do obrotu na rynek polski oferowanych produktów zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ) - według wzoru na załączniku nr 5 do SWZ.
21.1.3. Potwierdzenie badaniami /raportami zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla następujących norm:
Część nr 1 poz. 1,2
- AQL 1,5, siła zrywu min. 6N według normy EN 455
- Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.
- Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4
- Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671
Część nr 1 poz. 3,4
- AQL 1.0 , siła zrywu min. 6,7N według normy EN 455
- Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4
- Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 9 cytostatyków ( do poz.4) i 12 cytostatyków (do poz. 3) wg ASTM D6978
- Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.
Część nr 2 poz.1
- AQL 0.65, siła zrywu min. 16N według normy EN 455
- Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1
- Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671
Część nr 2 poz.2
- AQL 0.65, siła zrywu min. 10N według normy EN 455
- Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1
- Zgodne z normami EN 374-1,2,3
Część nr 2 poz.3
- AQL 0.65, zawartość protein lateksowych poniżej 100 μg/g ,średnia siła zrywu: przed starzeniem min 18N, po starzeniu min 15N według normy EN 455
- Odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z normą EN ISO 374-5 i ASTMF 1671
-Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 ( min 3 na min. 4 poziomie odporności)
- Zgodne z normami EN 374-1,2,3
Część nr 2 poz.4.
- AQL 0.65, zawartość protein lateksowych poniżej 10 μg/g ,siła zrywu min. 12 N według normy EN 455
- Zgodne z EN 374-1,2,3
21.2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
21.3. Przepisu ust. 21.2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
21.4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

24.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
24.1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym wypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
24.1.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
24.1.3. W przypadku, o którym mowa w 24.1.2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
24.1.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy - Załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 12.4. Oferty wraz z załącznikami składa się poprzez załączenie na platformie e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

8.19.) Umowa ramowa:

Umowa ramowa zawarta zostanie z jednym wykonawcą

8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak

8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.