eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wymiana oleju, węży, filtrów, pochłaniaczy w agregatach hydraulicznych znajdujących się na terenie Zbiornika Wodnego NysaOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wymiana oleju, węży, filtrów, pochłaniaczy w agregatach hydraulicznych znajdujących się na terenie Zbiornika Wodnego Nysa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 71/3378838

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.szkudlarek@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana oleju, węży, filtrów, pochłaniaczy w agregatach hydraulicznych znajdujących się na terenie Zbiornika Wodnego Nysa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c71ac704-ca3d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150406

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00118919/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.72 Wymiana oleju, węży, filtrów,pochłaniaczy w agregatach hydraulicznych - na budowli zrzutowej ZW Nysa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c71ac704-ca3d-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z
zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa
w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia – zwanej dalej „SWZ” – komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem:
https://przetargi.wody.gov.pl/.
1. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w
zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
2. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
3. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie
w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
4. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem
z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”),
Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
5. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych
razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
6. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
7. Zamawiający informuje, że adres e-mail: marta.szkudlarek@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do
przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z
Wykonawcami.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi
150 MB.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę
za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych
odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WR.ROZ.2710.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 140617,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wymiana oleju, węży, filtrów, pochłaniaczy w agregatach hydraulicznych znajdujących się na terenie Zbiornika Wodnego Nysa
Zakres usług i czynności przewidziany do wykonania na budowli zrzutowej:
• dostawa oleju hydraulicznego jednego producenta i o jednakowej lepkości – parametry oleju : olej hydrauliczny typ HV o wysokim wskaźniku lepkości spełniający normę DIN 51524 P3 HVLP , ISO 6743/4 HV o lepkości 32
• dostawa przewodów hydraulicznych elastycznych o parametrach nie gorszych niż obecnie pracujące, 6 kompletów o symbolice :
• - HD 232EN8532SN31WP125 Bar – dł. 235cm końcówki proste. – szt.1x6 praca na zewnątrz
• - HD 213EN8532SN12WP275 Bar – dł. 235cm końcówki proste. – szt.3x6 praca na zewnątrz
• -- HD 232EN8532SN31WP125 Bar – dł. 195cm końcówki proste. – szt.1x4
• - HD 213EN8532SN12WP275 Bar – dł. 195cm końcówki proste . – szt.3x4
• -- HD 232EN8532SN31WP125 Bar – dł. 165cm końcówki proste. – szt.1x2
• - HD 213EN8532SN12WP275 Bar – dł. 165cm końcówki proste . – szt.3x2
• - HD 213EN8532SN12WP275 Bar – dł. 65cm końcówka prosta i kolankowa . – szt.1x6
• Wykonanie odcinka instalacji z rurki nierdzewnej fi 16 x2,5 o dł. 80cm zagiętej pod kątem prostym– 3szt x2 z zakończeniem do podłączenia ( z jednej strony do podłączenia węża z drugiej do istniejącej instalacji rurowej )
• Wykonanie odcinka instalacji z rurki nierdzewnej fi 38x3 o dł. 80 cm zagiętej pod kątem prostym – 2 sztx1 z zakończeniem do podłączenia( z jednej strony do podłączenia węża z drugiej do istniejącej instalacji rurowej )
• Montaż uchwytu ściennego umożliwiającego zamontowanie rurek stalowych – 2kpl.
• Wszystkie końcówki węży hydraulicznych ze stali nierdzewnej
• dostawa filtrów olejowych, 6 szt. - R928005891 oraz 6 szt.- R928006701 , wraz z uszczelnieniem obudowy
• dostawa 6 kpl. filtrów powietrza wraz z wkładem silikażel : R928049173 typ: BFSK40-2x/H3V3-M-0
• Dostawa 6 szt. filtrów powietrza :R928049575 typ 89.40-2X/H3V3-800-0-M
lub 80.45/21 H10XL S00-0-M
• zrzut obecnego oleju hydraulicznego z układów(agregatu i siłownika),
• rewizja i czyszczenie mechaniczne zbiorników,
• wymiana dostarczonego oleju w całym układzie hydraulicznym napędu wszystkich 3 segmentów,
• zalanie przefiltrowanego oleju do klasy 6 wg. 1638NAS,
• wymiana dostarczonych, wszystkich 6 kompletów przewodów hydraulicznych, uwaga: z każdego agregatu znajdującego się w nadbudówce część końcówek węży znajduje się pod podłogą techniczną.( w jednej nadbudówce wyprowadzenie przewodów stalowych instalacji nad poziom podłogi .)
• wymiana dostarczonych, wszystkich 6 kompletów wkładów filtrowych oleju wraz z uszczelkami,
• wymiana dostarczonych, wszystkich 6 kompletów wkładów filtrowych powietrza wraz z wkładem silikażel i uszczelkami
• wymiana dostarczonych, wszystkich 6 kompletów wkładów filtrowych powietrza
• usunięcie przecieku spod kostki bloku bezpieczeństwa na siłowniku lewym segmentu drugiego
• odpowietrzenie układu, (brak dostępu do odpowietrznika dolnego na siłowniku z poziomu terenu)
• utylizacja zrzuconego „starego” oleju,
• utylizacja 5 kompletów „starych” przewodów hydraulicznych,
• utylizacja 6 kompletów wkładów filtrów olejowych i 6 kompletów filtrów powietrza
• zwrot zamawiającemu obecnych wkładów silikażel
• uczestnictwo w uruchomieniu wszystkich układów po wykonaniu wszystkich powyższych czynności,
• uczestnictwo przy kontrolnym opuszczaniu i podnoszeniu każdego z segmentów po wykonaniu wszystkich powyższych czynności, przynajmniej jeden pełen cykl dla każdego segmentu,
• inne czynności niezbędne do przywrócenia prawidłowej pracy obiektu ,
• czterokrotne wykonanie sezonowych badań oleju raz w roku począwszy od roku 2024, pobranie próbek oleju z każdego zasilacza i poddanie ich badaniu laboratoryjnemu typu ANAC Classic, sprawdzenie oleju pod kątem zanieczyszczenia(klasa czystości NAS 1638) , lepkości i wskaźnika lepkości, zawartości wody , liczby kwasowa i możliwości dalszego eksploatowania.
• Zabezpieczenie terenu na którym będą prowadzone prace

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09211600-7 - Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów

42913300-2 - Filtry oleju

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia obejmujące wymianę oleju w układach hydraulicznych sterowania obiektów hydrotechnicznych lub energetycznych na wartość nie mniejszą niż 100 000,00 zł :

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - na skutek zmian przepisów prawnych,
2. Nie dopuszcza się innych zmian postanowień zawartej umowy, chyba że zachodzą okoliczności wymienione w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710t.j.).
3. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.
4. Nie stanowią istotnej zmiany powodujących zmianę treści niniejszej umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
b) zmiany osób bądź numerów ich telefonów wskazanych do kontaktu między Stronami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargi.wody.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-07 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA!!!
Przed złożeniem oferty zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej w obrębie przedmiotu zamówienia. Dowód przeprowadzenia wizji lokalnej stanowi dołączenie do oferty potwierdzonego przez Zamawiającego dokumentu zgodnego w treści z Załącznikiem nr 10 do SWZ.
Termin odbycia wizji każdy z Wykonawców winien ustalić indywidualnie. Osobami wskazanymi do kontaktu w zakresie wizji terenowej są:

Kierownik Zbiornika Wodnego Nysa Pan Marek Seruga 600 927 563
Kierownik Jazów Pani Dorota Lechowicz tel. 605 183 423

Wizja lokalna powinna odbyć się wyłącznie przed przewidzianym terminem składania ofert.
W stosunku do ofert Wykonawców, którzy nie wezmą udziału w wizji lokalnej, zamawiający zastosuje sankcje określone w treści przepisu art. 226 ust. 1 pkt 18 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, tj. oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej zostanie odrzucona.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.