eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania Wodnego Placu Zabaw wraz z utrzymaniem czystości węzła sanitarnego i obsługą fontann zabudowanych na Rynku Głównym w JaworznieOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania Wodnego Placu Zabaw wraz z utrzymaniem czystości węzła sanitarnego i obsługą fontann zabudowanych na Rynku Głównym w Jaworznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Administracyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240268900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 9

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie infrastrukturą drogową

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania Wodnego Placu Zabaw wraz z utrzymaniem czystości węzła sanitarnego i obsługą fontann zabudowanych na Rynku Głównym w Jaworznie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23bf8942-c7e0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150333

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029482/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi komplekowego utrzymania Wodnego Placu Zabaw wraz z utrzymaniem czystości węzła sanitarnego i obsługą fontann zabudowanych na Rynku Głównym w Jaworznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-23bf8942-c7e0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-23bf8942-c7e0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia
(https://ezamowienia.gov.pl/pl/) oraz w uzasadnionych przypadkach przy użyciu poczty elektronicznej:zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i
zawiadomień ,zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 3. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem ws. komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2020r. Poz. 2452) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.5. Wszystkie
wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 6. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e- Zamówienia .7. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem e-mail (zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl ) za wyjątkiem składania i wycofania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeśli wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające komunikację przez platformę eZamowienia. Każdorazowo przy przesyłaniu przez email Wykonawca musi uzasadnić zaistnienie takiej okoliczności i odpowiednio ją udokumentować. 8. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.9. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace
konkursowe” stanowiącą załącznik do niniejszej SWZ. 11.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB(wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 9. 2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan MiłoszCzopik, mail: iodo@mzdim.jaworzno.pl, tel. 32 614 23 00 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy nPzp5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa6)obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2,- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 9) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust 3 lit b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych:- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZDiM.SA.271-5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na kompleksowej obsłudze wodnego placu zabaw (zwanej dalej: WPZ) obejmującej: serwis, konserwację technologii, montaż zabawek przed uruchomieniem (rozruch), zazimowanie i utrzymanie czystości węzła sanitarnego wraz z terenem zielonym oraz konserwacji i obsłudze fontann zabudowanych na Rynku Głównym w Jaworznie.
2. Szczegółowy zakres prac i czynności na WPZ, tj. m.in. utrzymanie czystości węzła sanitarnego, konserwacji i serwisu fontann na Rynku Głównym zawierają załączniki do wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ tj.
1) Załącznik Nr 1: zakres prac obejmujących wymagania związane z bieżącym nadzorem, obsługą, serwisem, konserwacją technologii, utrzymaniem czystości węzła sanitarnego wraz z terenem zielonym na Wodnym Placu Zabaw.
2) Załącznik Nr 1a: opis obiektu Wodnego Placu Zabaw
3) Załącznik Nr 2: zakres prac obejmujących wymagania związane z obsługą konserwacji i serwisem fontann zabudowanych na Rynku Głównym w Jaworznie
4) Załącznik Nr 3: wzór Dziennik Pracy,
5) Załącznik Nr 4: wzór protokół odbioru jakościowego
6) Załącznik Nr 5: notatka służbowa,
7) Załącznik Nr 6: wzór karty kontroli czystości i dezynfekcji,

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-04-26 do 2023-10-04

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych).
Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (np. zezwolenia, licencje, koncesje, wpis do rejestru działalności regulowanej, status członka organizacji). Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (np. minimalne roczne przychody, stosunek aktywów do zobowiązań, ubezpieczenie OC, posiadanie określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych).
Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej (w tym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, normy zarządzania jakością, systemy lub normy zarządzania środowiskowego).
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się należytym wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda, polegających na wykonaniu usługi uruchomienia, obsługi, serwisu i konserwacji urządzeń zabawowych na WPZ oraz miejskich fontann. Usługi te powinny być zrealizowane lub realizowane w ramach jednej umowy o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda z usług wraz z załączeniem dowodów, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, dla porównania wartości Zamawiający przyjmie średni kurs NBP, z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej n/w osobami:
1) Kierownikiem usługi posiadającym kwalifikacje ukończenia szkoły wyższej (inżynier) o profilu automatyka lub elektrotechnika i min. 2 letnie doświadczenie przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem fontann i/lub wodnych placów
2) minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia elektryczne SEP- E do 1 kV
3) minimum 2 osobami posiadającymi ukończony kurs do udzielania pierwszej pomocy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji,
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może skorzystać ze wzoru, stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu tego oświadczenia w postaci elektronicznej - oryginał dokumentu
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na formularzu zgodnym ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie, że:
a) wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4a ) oraz 4 b) SWZ tj.
- wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonywania podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, potwierdzający, że wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda, polegających na wykonaniu usługi uruchomienia, obsługi, serwisu i konserwacji urządzeń zabawowych na WPZ oraz miejskich fontann. Usługi te powinny być zrealizowane lub realizowane w ramach jednej umowy o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda z usług Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 3 do SWZ udostępniony na Platformie e-Zamówienia.
2) Wypełniony formularz cenowy wg Załącznika nr 4 do SWZ.
3) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w
imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.4) Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w oryginale w takiej nsamej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowyśrodek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu tego zobowiązanie w postaci elektronicznej - oryginał dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasobu- jako załącznik do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa
w imieniu Wykonawcy . Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty składa się w oryginale w takiej
samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym ,bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa
nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1 zostanie
wybrana zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców.
5. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone na
formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w okolicznościach podanych poniżej:
1) Zmiana terminu wykonania umowy, o którym mowa w §5 ust 1 może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 13 Umowy,
b) działania osób trzecich albo innych zdarzeń, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy w terminie lub mogących negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych usług,
c) wstrzymania usług lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
2) Zmiana zakresu rzeczowego usług może nastąpić w przypadku:
a) likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy
b) rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy na skutek działań, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.
3) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej przed złożeniem oferty przez wykonawcę. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
b) likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy Oświadczenie Zamawiającego powinno zawierać uzasadnienie, w tym wyliczenie koniecznego zmniejszenia wynagrodzenia wskazanego w umowie.
4) Inne zmiany:
a) zmian realizacji przedmiotu umowy na skutek wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację,
b) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony,
c) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno – organizacyjno- prawnymi (np. zmiana nr rachunku bankowego, danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,
d) zmiany umowy mogą dotyczyć warunków płatności,
e) zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 108 ust.1. ustawy Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie .Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4) Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach o których mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby na stanowisku kierownika usługi w przypadku niemożności wykonywania obowiązków.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kompleksowego zamówienia od 26 kwietnia 2023r. do 4 października 2023r. z uwzględnieniem poniższych terminów:
1) WPZ: 24.06-3.09.2023r.
2) Fontanny: 26.04-4.10.2023r.
3) Strumyki: 1.06-24.06.2023r.
4) Toalety: 24.06-3.09.2023 r.

2. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
a) CENA – 60%
b) CZAS REAKCJI – 40%
Ocena oferty w kryterium ,,czas reakcji” nastąpi na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę czasu reakcji od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego lub administratora do momentu usunięcia lub zabezpieczenia uszkodzeń mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia użytkowników obiektu WPZ w następujący sposób:
a) w czasie do 4 godz. - 0 pkt
b) w czasie do 2 godz. - 40 pkt
Wykonawca w deklarowanym czasie zobowiązany jest do usunięcia lub skutecznego zabezpieczenia przed dalszym użytkowaniem urządzeń uszkodzonych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia i życia użytkowników (łącznie z ich ewentualnym rozebraniem) lub zabezpieczenie urządzeń do czasu dokonania naprawy (oznaczenie w sposób wyraźny i czytelny uszkodzonych elementów zabawkowych); w przypadku czasowego usunięcia urządzenia (w celu naprawy) należy również usunąć lub zabezpieczyć jego fundamenty, tak aby nie stanowiły zagrożenia. W celu potwierdzenia realizacji powyższego obowiązku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o usunięciu/zabezpieczeniu uszkodzeń telefonicznie na nr tel. wskazany przez Zamawiającego.
Wykonawca, który nie zadeklaruje w formularzu ofertowym czasu reakcji lub wskaże czas reakcji do 4 godzin otrzyma zero punktów a Zamawiający przyjmie, iż czas reakcji wynosi do 4 godzin.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.