eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Długosiodło › Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w DługosiodleOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 551317500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królowej Jadwigi 36

1.5.2.) Miejscowość: Długosiodło

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-210

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 29 64 23 679

1.5.8.) Numer faksu: +48 29 74 12 187

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: t.orlowski@dlugosiodlo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gciksirdlugosiodlo.naszbip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7c47ddc-ca2b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150280

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006006/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle a) świeże mięso wieprzowe i drobiowe b) świeże warzywa i owoce c) artykuły spożywcze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej
się pod adresem: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub poczty elektronicznej
t.orlowski@dlugosiodlo.pl
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres
e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć darmowe konto na
Platformie zakupowej. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy
Długosiodło: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „Zarejestruj się”.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.
5) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Gminy Długosiodło tel. +48 22 257 22 23
(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
6) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
􀀀 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości pobierania
i wysyłania danych nie mniejszej niż 512 kb/s;
􀀀 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
􀀀 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
􀀀 włączona obsługa JavaScript;
􀀀 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7) Zamawiający określa dopuszczalną wielkość przesyłanych plików do 100 MB.
8) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie
Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
9) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
10) Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Tomasz Orłowski, tel. 29 64 23 656.
11) Pozostałe wymagania dotyczące korespondencji zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle, ul. Królowej Jadwigi 36, 07-210 Długosiodło, dalej „GCIKSiR w Długosiodle”, reprezentowane przez Dyrektora;
2) Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: gciksir@dlugosiodlo.pl bądź pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – „Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zawarciem, realizacją oraz egzekucją umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, upoważnieni pracownicy GCIKSiR w Długosiodle oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działająca pod adresem: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl;
5) wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale I pkt 14 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GCI.ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów żywnościowych dla GminnegoCentrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Długosiodle. Dostawy będą realizowane cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do kuchni prowadzonych przez Zamawiającego znajdujących się w:
a) Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, ul. T. Kościuszki 5, 07-210
Długosiodło,
b) Zespole Szkół w Starym Bosewie, ul. Rozwojowa 19, Stare Bosewo, 07-210 Długosiodło.
Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach.

Cykliczne dostawy będą realizowane jak następuje:
1. Część I świeże mięso wieprzowe i drobiowe – 3 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. od 6.00 do 7.00, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje dostawy w dniu złożenia zamówienia - zamówienia mogą być składane do godziny 7.00, zaś dostawa musi nastąpić do godziny 12.00.

Dostawa artykułów żywnościowych odbywać się będzie każdorazowo na podstawie zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej złożonego przez Zamawiającego, w którym wskaże on zamawiane produkty z podaniem ilości, najpóźniej do godz. 12.00 przed dniem dostawy (w przypadku części I Zamawiający przewiduje dostawy również w dniu złożenia Zamówienia).
Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie przydatności do spożycia. Zamawiający nie dopuszcza mięsa, które wcześniej było pakowane hermetycznie lub zamrażane. W przypadkach, w których Zamawiający użył nazw własnych dla określenia walorów smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych takich samych lub wyższych. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione lub zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.
Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranych pracowników.
Rodzaj oraz ilości artykułów żywnościowych zawarte są w formularzu cenowym (zał. nr 5.1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena brutto oferty (C) 60%
2. Termin płatności faktur (T) 40%
Razem 100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

CENA
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert × 100 pkt × Znaczenie kryterium 60%/
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktur będzie przyznawana w następujący sposób:
1) 10 dni – 0 pkt;
2) 20 dni – 20 pkt;
3) 30 dni – 40 pkt.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez Wykonawcę przynajmniej minimalnego terminu płatności faktur równego 10 dni. W przypadku kiedy Wykonawca nie określi w formularzu ofertowym terminu płatności faktur Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca deklaruje termin płatności faktur wynoszący 10 dni, a w kryterium otrzyma 0 pkt.
Wykonawca na formularzu ofertowym deklaruje termin płatności faktur.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów (S) stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
S= C+T
gdzie:
S – łączna ocena punktowa
C – liczba uzyskanych punktów w kryterium cena
T – liczba uzyskanych punktów w kryterium termin płatności faktur.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Długosiodle. Dostawy będą realizowane cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do kuchni prowadzonych przez Zamawiającego znajdujących się w:
a) Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, ul. T. Kościuszki 5, 07-210
Długosiodło,
b) Zespole Szkół w Starym Bosewie, ul. Rozwojowa 19, Stare Bosewo, 07-210 Długosiodło.
Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach.

Cykliczne dostawy będą realizowane jak następuje:
1. Część II świeże warzywa i owoce – 1 raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. od 7.00 do 14.00.

Dostawa artykułów żywnościowych odbywać się będzie każdorazowo na podstawie zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej złożonego przez Zamawiającego, w którym wskaże on zamawiane produkty z podaniem ilości, najpóźniej do godz. 12.00 przed dniem dostawy.
Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie przydatności do spożycia. W przypadkach, w których Zamawiający użył nazw własnych dla określenia walorów smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych takich samych lub wyższych. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione lub zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.
Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranych pracowników.
Rodzaj oraz ilości artykułów żywnościowych zawarte są w formularzu cenowym (zał. nr 5.2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03212100-1 - Ziemniaki

03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena brutto oferty (C) 60%
2. Termin płatności faktur (T) 40%
Razem 100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

CENA
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert × 100 pkt × Znaczenie kryterium 60%/
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktur będzie przyznawana w następujący sposób:
1) 10 dni – 0 pkt;
2) 20 dni – 20 pkt;
3) 30 dni – 40 pkt.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez Wykonawcę przynajmniej minimalnego terminu płatności faktur równego 10 dni. W przypadku kiedy Wykonawca nie określi w formularzu ofertowym terminu płatności faktur Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca deklaruje termin płatności faktur wynoszący 10 dni, a w kryterium otrzyma 0 pkt.
Wykonawca na formularzu ofertowym deklaruje termin płatności faktur.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów (S) stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
S= C+T
gdzie:
S – łączna ocena punktowa
C – liczba uzyskanych punktów w kryterium cena
T – liczba uzyskanych punktów w kryterium termin płatności faktur.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Długosiodle. Dostawy będą realizowane cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do kuchni prowadzonych przez Zamawiającego znajdujących się w:
a) Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki, ul. T. Kościuszki 5, 07-210
Długosiodło,
b) Zespole Szkół w Starym Bosewie, ul. Rozwojowa 19, Stare Bosewo, 07-210 Długosiodło.
Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach.

Cykliczne dostawy będą realizowane jak następuje:
1. Część III artykuły spożywcze – 2 razy w miesiącu (od poniedziałku do piątku) w godz. od 7.00 do 14.00.

Dostawa artykułów żywnościowych odbywać się będzie każdorazowo na podstawie zamówienia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej złożonego przez Zamawiającego, w którym wskaże on zamawiane produkty z podaniem ilości, najpóźniej do godz. 12.00 przed dniem dostawy.
Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie przydatności do spożycia. W przypadkach, w których Zamawiający użył nazw własnych dla określenia walorów smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych takich samych lub wyższych. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione lub zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji.
Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranych pracowników.
Rodzaj oraz ilości artykułów żywnościowych zawarte są w formularzu cenowym (zał. nr 5.3 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena brutto oferty (C) 60%
2. Termin płatności faktur (T) 40%
Razem 100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

CENA
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert × 100 pkt × Znaczenie kryterium 60%/
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR

Liczba punktów w kryterium termin płatności faktur będzie przyznawana w następujący sposób:
1) 10 dni – 0 pkt;
2) 20 dni – 20 pkt;
3) 30 dni – 40 pkt.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez Wykonawcę przynajmniej minimalnego terminu płatności faktur równego 10 dni. W przypadku kiedy Wykonawca nie określi w formularzu ofertowym terminu płatności faktur Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca deklaruje termin płatności faktur wynoszący 10 dni, a w kryterium otrzyma 0 pkt.
Wykonawca na formularzu ofertowym deklaruje termin płatności faktur.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów (S) stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
S= C+T
gdzie:
S – łączna ocena punktowa
C – liczba uzyskanych punktów w kryterium cena
T – liczba uzyskanych punktów w kryterium termin płatności faktur.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg zał. nr 4
do SWZ);
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, lub gdy dokumenty
te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3
ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca
wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień
ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Dokumenty składane razem z ofertą:
1.1. formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SWZ),
1.2. formularz cenowy odpowiedni dla danej części zamówienia (wg zał. nr 5.1, 5.2, 5.3 do SWZ),
1.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym w SWZ (wg załącznika nr 2 do SWZ),

Wykonawca załącza do oferty również (jeżeli dotyczy):
1.4. samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp,
1.5. pełnomocnictwo,
1.6. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg zał. nr 8 do SWZ),
1.7. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7 ppkt 4 SWZ,
będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (wg zał. nr 7 do SWZ),
1.8. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zakres i forma ww. dokumentów zostały określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
- zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, przyjmuje się, że pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów,
- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia
pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie przez
Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są
zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wymagania dotyczące wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostały opisane w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach:
1) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany
przepisów prawa,
2) Zmiany w określeniu stron umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa na skutek np. połączenia,
przekształcenia lub zmiany firmy bądź siedziby strony,
3) Ograniczenie zakresu dostaw z powodu epidemii, pandemii, ograniczenia działalności Zamawiającego,
4) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
a) Wystąpienia okoliczności wynikających z „siły wyższej”(np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, epidemie, pandemie)
lub istotnie od typowych (właściwych) dla danej pory roku i miesiąca warunków pogodowych, uniemożliwiających realizację
dostaw przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. Wstrzymanie dostaw ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe)
dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja dostaw nie uzasadniają zmiany terminu umowy.
b) W sytuacji jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie dostaw mogłyby grozić powstaniem szkody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.