eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibratorów do wykonywania badań, dzierżawa analizatorów z pełnym serwisem oraz materiałów do systemu próżniowego do pobrań krwiOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibratorów do wykonywania badań, dzierżawa analizatorów z pełnym serwisem oraz materiałów do systemu próżniowego do pobrań krwi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017185839

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamiany 13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-786

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zozursynow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozursynow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibratorów do wykonywania badań, dzierżawa analizatorów z pełnym serwisem oraz materiałów do systemu próżniowego do pobrań krwi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c8286ea-c896-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150200

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002100/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą automatycznego analizatora

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zozursynow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zozursynow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów . w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452). Dokumentacja niniejszego
postępowania została opublikowana na platformie zakupowej. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania Wykonawca po
przejściu na dedykowany adres platformy zakupowej:do upływu terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszonych
postępowań”, wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie, po upływie terminu składania ofert przechodzi
do zakładki „Lista ogłoszonych postępowań”, wybiera zakładkę „Archiwalne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku posiadania konta w platformie zakupowej, logując się, akceptuje regulamin
zamieszczony na stronie internetowej: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz warunki korzystania z platformy zakupowej
wynikające z Instrukcji korzystania z platformy zakupowej Wykonawcy (Instrukcja użytkownika). Instrukcja dostępna jest pod
adresem:
https://zamowienia-zozursynow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=zamowienia-gios&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
W celu wejścia na platformę zakupową umożliwiającą m.in. zapoznanie się z treścią SWZ, złożenie oferty, wymagane jest uprzednie
zalogowanie. Wykonawcy, którzy nie założyli konta, zobligowani są do uprzedniej, bezpłatnej rejestracji. Szczegóły rejestracji
wskazane są w Instrukcji korzystania z platformy zakupowej. Proces rejestracji trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Zamawiający
zaleca więc Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
Ważne – oferta zapisana na platformie zakupowej nie oznacza, że została ona złożona. Zapisanie oferty daje użytkownikowi czas,
na wprowadzenie ewentualnych poprawek, uzupełnień, dołączenie dodatkowych załączników. Dopiero wybór ikony ZŁÓŻ
OFERTĘ/WNIOSEK oznacza złożenie oferty/wniosku zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują za pomocą platformy zakupowej pod adresem: https://zozursynow.ezamawiajacy.pl
Jeśli w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o opatrzeniu / podpisaniu dokumentu / oświadczenia
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Zamawiający wymaga, aby kwalifikowany podpis elektroniczny wystawiony był przez
dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikowane – podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Szczegółowe
informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na
stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym
http://www.nccert.pl
Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty danych, dokumentów
i oświadczeń: doc, docx, pdf, xml., opatrzone (poza Platformą) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 75 MB.
Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też treść oferty jest niewidoczna do momentu odszyfrowania ofert przez
Zamawiającego, który następuje po upływie terminu otwarcia ofert. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowalnego
podpisu elektronicznego w szczególności jako: XMLsig, XAdES, PAdES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
zwanego dalej RODO informujemy, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa - Ursynów z
siedzibą w Warszawie (02-786) przy ul. Zamiany 13, zwanym dalej SPZOZ;
- W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się także z Inspektorem Ochrony Danych w SPZOZ
pisząc na adres e-mail: iod@zozursynow.pl, tel. +48 22 641 52 14;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego i realizacją zawartej umowy w związku z udzielonym zamówieniem publicznym;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także
podmiotom, z którymi SP ZOZ zawarł umowy powierzenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do państwa trzeciego (tj. poza terytorium Unii Europejskiej) lub organizacji
międzynarodowych na zasadach określonych w przepisach prawa wyłącznie, gdy państwa te oraz organizacje międzynarodowe
zapewnią odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują w państwach tych i organizacjach międzynarodowych
egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej;
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych tj. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy administrator
przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a ponadto prawo do sprostowania danych, jeżeli dane
przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania, dane
osobowe można będzie przetwarzać w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii lub państwa członkowskiego;
- Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą
zapadały w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;
- Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane;
- Pani/Pana dane osobowe nie podlegają usunięciu;
- W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ.U.ZAP.2035.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 699041,35 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i części zużywalnych wraz z pełną usługą serwisową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434580-5 - Analizatory testów immunologicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów materiałów zużywalnych i materiałów kontrolnych wraz z pełną usługą serwisową

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434580-5 - Analizatory testów immunologicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i części zużywalnych do aparatu wraz z pełną usługą serwisową

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434580-5 - Analizatory testów immunologicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibratorów przeznaczonych do wykonywania badań parametrów fizykochemicznych moczu i badań cytometrycznych osadu moczu, dzierżawa automatycznego analizatora wraz z pełną usługą serwisową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434580-5 - Analizatory testów immunologicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający w oparciu o art. 112 określa nw. warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności, o których mowa w ust. 2.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

2.4.1. Opis spełnienia warunku w zakresie Pakietów 1, 2, 4, 5:
2.4.1.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wykonania Sukcesywnych dostaw odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibratorów przeznaczonych do wykonywania badań wraz z dzierżawą analizatora.
2.4.1.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2.4.1.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest:
2.4.1.3.1. Wykazać w załączniku nr 9 do SWZ, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibratorów przeznaczonych do wykonywania badań wraz z dzierżawą analizatora. Okres realizacji każdej z dostaw nie może być krótszy niż 6 miesięcy i o wartości nie mniejszej niż:
Pakiet 1 - 80 000 zł,
Pakiet 2 - 200 000 zł,
Pakiet 4 - 12 500 zł,
Pakiet 5 - 43 000 zł,
brutto każda.

2.4.2. Opis spełnienia warunku w zakresie Pakietu 3:
2.4.2.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wykonania sukcesywnych dostaw materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi
2.4.2.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2.4.2.3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest:
2.4.2.3.1. Wykazać w załączniku nr 9 do SWZ, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie sukcesywne dostawy materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi. Okres realizacji każdej z dostaw nie może być krótszy niż 6 miesięcy i o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto w zakresie Pakietu nr 3.
3. Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie Pakietów: 1, 2, 3, 4, 5.
1. Dotyczy Pakietu 1 dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i części zużywalnych.
1.1. Załącznik nr 3.1 do SWZ, Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

2. Dotyczy Pakietu 2 dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników, kalibratorów materiałów zużywalnych i materiałów kontrolnych
2.1. Załącznik nr 3.2 do SWZ, Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

3. Dotyczy Pakietu 3 Sukcesywna dostawa materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi.
3.1. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o wzajemnej kompatybilności oferowanych elementów systemów, w przypadku zaoferowania elementów pochodzących od różnych producentów. Dokument należy dołączyć do oferty
3.2. Załącznik nr 3.3 do SWZ, Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

4. Dotyczy Pakietu 4 dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i części zużywalnych do aparatu.
4.1. Załącznik nr 3.4 do SWZ, Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

5. Dotyczy Pakietu 5 dzierżawa automatycznego analizatora do wykonywania badań parametrów fizykochemicznych moczu i badań cytometrycznych osadu moczu wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibratorów.
5.1. Załącznik nr 3.5 do SWZ, Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

6. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku niedołączenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, Zamawiający wezwie Wykonawcę w terminie przez niego wyznaczonym do ich uzupełnienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od najwyżej ocenionego Wykonawcy obejmują:
2.1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. VI SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców), wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez najwyżej ocenionego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wykonania przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda złożenia:
2.2.1. wykazu dostaw, o których mowa w Rozdziale V pkt 2.4 SWZ, zawierającego ich wartości, przedmiot, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Dotyczy wszystkich Pakietów od 1 do 5.

3. Złożone oświadczenia i dokumenty muszą być aktualne na dzień ich złożenia (art. 128 ust 2 ustawy Pzp).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych w zakresie Pakietów: 1, 2, 3, 4, 5.

1. Dotyczy Pakietu 1 dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i części zużywalnych.
1.1. Załącznik nr 3.1 do SWZ, Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

2. Dotyczy Pakietu 2 dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników, kalibratorów materiałów zużywalnych i materiałów kontrolnych
2.1. Załącznik nr 3.2 do SWZ, Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

3. Dotyczy Pakietu 3 Sukcesywna dostawa materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi.
3.1. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o wzajemnej kompatybilności oferowanych elementów systemów, w przypadku zaoferowania elementów pochodzących od różnych producentów. Dokument należy dołączyć do oferty
3.2. Załącznik nr 3.3 do SWZ, Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

4. Dotyczy Pakietu 4 dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i części zużywalnych do aparatu.
4.1. Załącznik nr 3.4 do SWZ, Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

5. Dotyczy Pakietu 5 dzierżawa automatycznego analizatora do wykonywania badań parametrów fizykochemicznych moczu i badań cytometrycznych osadu moczu wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibratorów.
5.1. Załącznik nr 3.5 do SWZ, Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

6. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku niedołączenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, Zamawiający wezwie Wykonawcę w terminie przez niego wyznaczonym do ich uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Dotyczy Pakietu 1 dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i części zużywalnych.
1.1. Załącznik nr 3.1 do SWZ, w zakresie Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

2. Dotyczy Pakietu 2 dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników, kalibratorów materiałów zużywalnych i materiałów kontrolnych
2.1. Załącznik nr 3.2 do SWZ, w zakresie Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

3. Dotyczy Pakietu 3 Sukcesywna dostawa materiałów systemu próżniowego do pobrań krwi.
3.1. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy o wzajemnej kompatybilności oferowanych elementów systemów, w przypadku zaoferowania elementów pochodzących od różnych producentów. Dokument należy dołączyć do oferty
3.2. Załącznik nr 3.3 do SWZ, w zakresie Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

4. Dotyczy Pakietu 4 dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i części zużywalnych do aparatu.
4.1. Załącznik nr 3.4 do SWZ, w zakresie Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

5. Dotyczy Pakietu 5 dzierżawa automatycznego analizatora do wykonywania badań parametrów fizykochemicznych moczu i badań cytometrycznych osadu moczu wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolnych, kalibratorów.
5.1. Załącznik nr 3.5 do SWZ, w zakresie Parametry graniczne (obligatoryjne) asortymentu oferowanego przez Wykonawcę

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
2.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
2.3. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Zakres umocowania musi obejmować przede wszystkim: reprezentowanie Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie w ich imieniu zobowiązań, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.
3. Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1 SWZ, mogą załączyć do oferty odpis aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami SWZ (załącznik nr 8.1 i 8.2 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zozursynow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.