eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Garwolin › Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GARWOLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 16

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@garwolin-gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c75755a-ca20-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150160

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033327/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pomocą Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem:
https://garwolingmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie;
https://garwolingmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie SWZ nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
6. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Garwolin tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
8. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale XIII SWZ - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin
2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email urzad@garwolin-gmina.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin” w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - dalej Pzp
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TIP.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania. Rozbudowa zakłada wprowadzenie nowych funkcji budynku tj; gminnego ośrodka zdrowia na parterze i gminnej biblioteki publicznej na piętrze. Nowe funkcje obiektu wymuszają szereg prac rozbiórkowych oraz budowlanych w obrębie istniejącego budynku. W ramach rozbudowy obiektu rozebrane zostaną kondygnacje nadziemne, wzmocniona zostanie konstrukcja ścian piwnic i fundamentów budynku. Przewidziano też wykonane izolacji poziomych i pionowych ist. ścian fundamentowych.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje prace rozbiórkowo-demontażowe, prace budowlane, sanitarne i elektryczne. m.in.:
1) zabezpieczenie miejsca robót budowlanych poprzez wydzielenie terenu objętego pracami budowlanymi,
2) roboty rozbiórkowe,
3) roboty ziemne,
4) roboty izolacyjne,
5) roboty żelbetowe,
6) roboty w zakresie stolarki budowlanej,
7) roboty wykończeniowe wewnętrzne /posadzki, podłogi, tynki, obudowy ścian, sufity podwieszane, roboty malarskie itp./;
8) konstrukcje drewniane i roboty dekarskie,
9) roboty elewacyjne,
10) wymiana i wykonanie instalacji elektrycznej,
11) wymiana i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji,
12) wymiana i wykonanie instalacji wod.-kan.,
13) montaż osprzętu, armatury, wyposażenia stałego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SWZ i przedmiary robót stanowiące załącznik nr 9 do SWZ na podstawie, których Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego - uproszczonego.

Dodatkowa informacja o finansowaniu zadania.
Zamawiający przewiduje finansowanie zadania w poszczególnych latach w następujących kwotach brutto:
2023r - do 2. 638.000,00 zł.
2024r – do 2.709.000,00 zł.
2025r – pozostała kwota.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wysokość środków przeznaczonych na finansowanie zadania w poszczególnych latach może ulec zmianie (tj. może nastąpić przesunięcie wysokości środków między poszczególnymi latami).

Powyższe finansowanie inwestycji w poszczególnych latach musi zostać uwzględnione przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy po podpisaniu umowy.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY ART. 95 PZP.
1. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby (pracownicy fizyczni) wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r poz. 1510). Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda zatrudniona osoba brała czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone w ppkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcą osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia;
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5. W przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu w terminie określonym w wezwaniu o którym mowa w ppkt 3, dowodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcą osób wykonujących wskazane w ppkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone § 11 ust. 1 pkt 9 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE
Zamawiający informuje zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP, iż jeżeli w niniejszej SWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
Zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający stosował będzie kryteria równoważności określone w dokumentacji zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia.
Ponadto Zamawiający informuje, iż każdorazowo odnosząc się do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i/lub ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza rozwiązania równoważne wskazywanym, pod warunkiem, że wykonawca udowodni, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza w tym przypadku rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i wydajnościowego (lub lepszego) od wskazanego w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że oferowane urządzenia, materiały muszą posiadać podstawowe parametry nie gorsze niż wskazania przykładowe w dokumentacji zamówienia, o czym będzie każdorazowo rozstrzygał Zamawiający. Dopuszcza się zamienne rozwiązania w oparciu o produkty innych producentów pod warunkiem spełnienia tych samych lub wyższych właściwości technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262520-2 - Roboty murowe

45262300-4 - Betonowanie

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 zł. (słownie złotych: milion złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji:
co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na wykonaniu robót budowlanych (tj. remont, budowa, przebudowa) w obiektach użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. (słownie: milion złotych) /każda robota/.

b) Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga, aby ww. osoba od której wymaga się uprawnień, była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r., poz. 2351). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021, poz. 1646 t.j.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie (Załącznik nr 5 do SWZ) wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji:
co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na wykonaniu robót budowlanych (tj. remont, budowa, przebudowa) w obiektach użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. (słownie: milion złotych) /każda robota/.

2. Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający wymaga, aby ww. osoba od której wymaga się uprawnień, była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.
3.Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 zł. (słownie: milion złotych)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Kosztorys ofertowy - uproszczony o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 SWZ.
3. Zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale XI ust. 3 a i b SWZ (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 3 i 4 do SWZ.
4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
5. Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022r. poz. 2080).

Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale XIV SWZ - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część 1 - Zmiany umowy:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach:
1) zmiany podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca powoływał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
2) konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym jak i całości zadania w związku z:
a) brakiem możliwości prowadzenia robót spowodowanej niesprzyjającymi, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót, co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) działaniem siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne, na które nie ma wpływu, które są niemożliwe do przewidzenia i których skutkom nie można zapobiec,
c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy,
d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) opóźnieniem w produkcji materiałów budowlanych, urządzeń spowodowanym przez producenta na które Wykonawca nie ma wpływu,
f) działaniem osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową,
g) wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
h) działaniem organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
i) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy.
3) zmiany terminów płatności,
4) zmiany wysokości kwot przeznaczonych przez Zamawiającego w poszczególnych latach na finansowanie zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://garwolin-gmina.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-11 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Część 2 - Zmiany umowy:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania innych technologii wykonania robót – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane okolicznościami, takimi jak:
- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń,
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub uzyskanie lepszej jakości robót,
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
5. Możliwa jest zmiana zakresu przedmiotu umowy, która nie powoduje jego zwiększenia, będąca robotami zamiennymi, których konieczność wykonania nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – roboty zamienne rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. W przypadku wystąpienia robót zamiennych niewystępujących w kosztorysie ofertowym, Wykonawca dokona nowej wyceny przedmiotowych pozycji w ogólnodostępnym programie kosztorysowym wg aktualnych cenników i stawek uzgodnionych z Zamawiającym. Kosztorysy ofertowe na roboty zamienne wymagają zatwierdzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, usług, bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy.
8. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie odbywała się na wniosek Wykonawcy, który przedłoży Zamawiającemu zmieniony harmonogram – rzeczowo-finansowy i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.
9. W przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 2, termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania tych okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji następuje (odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach) o okres w którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności warunkujące zmianę terminu wykonania umowy.
10. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp oraz waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust.1 ustawy Pzp (szczegółowe zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia zostały określone w § 17 projektowanych postanowień umowy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.