eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu hematologii na okres 12 miesięcyOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu hematologii na okres 12 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001255363

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr Izabeli Romanowskiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-796

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 37-43-000

1.5.8.) Numer faksu: 37-43-301

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@co.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.co.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu hematologii na okres 12 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92bb390f-ca24-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 801/P/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań z zakresu hematologii na okres 12 miesięcy do linii hematologicznej Sysmex XN-9100 Compact Integration oraz aparatu Ral Stainer,

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia częściowego na odczynniki, kalibratory, mat. kontrolne i eksploatacyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przepisów sankcyjnych - załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne do wykonywania badań z zakresu hematologii są kompatybilne z linią hematologiczną SYSMEX XN-9100 Compact Integration oraz aparatem RAL STAINER, spełniają wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych i posiadają aktualny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracje zgodności CE.
2. Dokumenty określające spójność pomiarową oferowanych kalibratorów.
3. Oświadczenie Wykonawcy, że jest autoryzowanym dystrybutorem oryginalnych odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych kompatybilnych z linią hematologiczną SYSMEX XN-9100 Compact Integration oraz aparatem RAL STAINER.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1.Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne do wykonywania badań z zakresu hematologii są kompatybilne z linią hematologiczną SYSMEX XN-9100 Compact Integration oraz aparatem RAL STAINER, spełniają wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych i posiadają aktualny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracje zgodności CE.
2. Dokumenty określające spójność pomiarową oferowanych kalibratorów.
3. Oświadczenie Wykonawcy, że jest autoryzowanym dystrybutorem oryginalnych odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych kompatybilnych z linią hematologiczną SYSMEX XN-9100 Compact Integration oraz aparatem RAL STAINER.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 1
4. Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zapłaci cenę zgodną z cenami jednostkowymi netto, określonymi w Załączniku nr 1 do umowy – formularzu cenowym, plus należny podatek VAT, zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę. W związku z powyższym, Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zmiany podatku VAT, cena brutto przedmiotu Umowy ulegnie odpowiedniej zmianie z dniem wejścia w życie przepisu prawa zmieniającego ww. stawkę (bez konieczności zawarcia przez Strony aneksu do Umowy), zaś cena netto pozostanie bez zmian.
§ 9
3. W razie niewyczerpania limitu finansowego przez okres Umowy, Umowa może ulec przedłużeniu do wyczerpania limitu, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy, jeśli jest to korzystne dla Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Umowa zostanie między Stronami przedłużona na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zgodnie z zapisami ust. 3 niniejszego paragrafu, wartość Umowy może ulec zmianie w następujących przypadkach:
1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020 r., poz. 2207 j.t.);
2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2023 r., poz. 46);
4) zmiany stawki podatku akcyzowego (jeśli dotyczy);
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w:
1) ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej;
2) ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;
3) ust. 4 pkt 3 niniejszego paragrafu – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie z uwzględnieniem sumy wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającej z wpłat do pracowniczego planu kapitałowego dokonanych przez Wykonawcę;
4) ust. 4 pkt 4 niniejszego paragrafu – wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do wzrostu kosztów realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawcę wskutek zmiany stawki podatku akcyzowego.
6. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, wymaga uprzedniego złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz dokumentów potwierdzających wzrost kosztów.
§ 10
1. Strony dopuszczają na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego możliwość zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z jej realizacją. Zmiany mogą być wprowadzone na wniosek Strony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Strony ustalają, iż zmiany wynagrodzenia mogą polegać na jego podwyższeniu lub obniżeniu w wyniku waloryzacji, w oparciu o półroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym:
dalszy ciąg zmian w informacjach dodatkowych (ograniczona liczba znak.ow w polu)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciag dalszy zmian umowy
1) Strony określają poziom istotności zmiany kosztów uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia jako 5% wzrostu lub spadku wskaźnika wskazanego w niniejszym ustępie za półrocze poprzedzające złożenie wniosku, w stosunku do wskaźnika za półrocze poprzedzające zawarcie umowy (przy pierwszej waloryzacji) oraz w stosunku do wskaźnika za półrocze, w którym nastąpiła ostatnia waloryzacja (przy kolejnych waloryzacjach);
2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia określają na dzień publikacji półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z ust.2 pkt 1 niniejszego paragrafu;
3) wniosek o waloryzację cen złożony przez Wykonawcę wymaga udokumentowania przez niego wzrostu kosztów świadczenia przedmiotu umowy poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających faktyczny wzrost kosztów i udziału danej pozycji kosztowej w koszcie realizacji dostawy, wynikającej z kalkulacji Wykonawcy z daty złożenia oferty i momentu złożenia wniosku (pierwszy wniosek) lub momentu ostatniej waloryzacji i momentu złożenia wniosku (kolejne wnioski) o co najmniej wartość wnioskowanego procenta waloryzacji (do wzrostu kosztów nie wlicza się wzrostu kosztów z tytułów wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2022r., poz. 1710 t.j. ze zm.).
3. Podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia/cen umownych w ramach procesu waloryzacji nie może przekroczyć wysokości wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 i zostanie dokonane wyłącznie w odniesieniu do niewykonanego jeszcze zakresu dostaw.
4. Zmiana wynagrodzenia opisana w ust. 2 i 3 może być dokonywana nie wcześniej niż po publikacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 1 zdanie drugie.
5. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2-4 nie może przekroczyć 15% wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego na dzień zawarcia umowy.
6. Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, a jego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2-4, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są dostawy;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
§ 14
1. Zmiana treści Umowy może nastąpić:
1) w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j ze zm.), lub
2) w zakresie:
a) zmiany wyrobu objętego przedmiotem Umowy na inny – w przypadku:
– wprowadzenia na rynek przez Wykonawcę lub producenta wyrobu zmodyfikowanego lub udoskonalonego;
– zaprzestania produkcji lub przejściowego braku wyrobu objętego przedmiotem Umowy na rynku – w takim przypadku dopuszcza się dostarczenie produktu zamiennego, o parametrach nie gorszych od wyrobu objętego przedmiotem Umowy, w cenie nie wyższej niż cena obowiązująca dla wyrobu objętego przedmiotem Umowy;
b) zmiany numeru katalogowego wyrobu objętego przedmiotem Umowy – w przypadku wycofania kodu/numeru katalogowego wyrobu objętego przedmiotem Umowy;
c) zmiany opakowania lub sposobu pakowania wyrobu objętego przedmiotem Umowy – w przypadku wprowadzenia takiej zmiany przez producenta.
2. Strony dopuszczają dokonanie zmian: numerów katalogowych, wielkości opakowań z zachowaniem cen jednostkowych oznaczenia badania bez konieczności wprowadzenia ww. zmian aneksem do umowy. Jednocześnie Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o każdej ww. zmianie wraz z przesłaniem deklaracji zgodności (CE) wyrobu. Zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.