eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobiegniew › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie oraz Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie z podziałem na części. IIOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie oraz Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie z podziałem na części. II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobiegniew

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Dobiegniew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Pokoju 24

1.5.2.) Miejscowość: Dobiegniew

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-520

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 951611001

1.5.8.) Numer faksu: 957644041

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@dobiegniew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobiegniew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Dobiegniew

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966770

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Obrońców Pokoju 24

1.11.4.) Miejscowość: Dobiegniew

1.11.5.) Kod pocztowy: 66-520

1.11.6.) Województwo: lubuskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.11.9.) Numer telefonu: 95 7611001

1.11.10.) Numer faksu: 95 7644041

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: urzad@dobiegniew.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.dobiegniew.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie oraz Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie z podziałem na części. II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7a2c009-c978-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039862/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Zespołu Szkół oraz Przedszkola Gminnego w Dobiegniewie z podziałem na części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dobiegniew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/dobiegniew Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania przez platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie
przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej urzad@dobiegniew.pl i e.szymanowska@dobiegniew.pl Oferta
powinna być:- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/dobiegniew - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,- podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca, przystępując do
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
h) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
i) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowane-go z zegarem Głównego Urzędu Miar. 7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publiczne-go:
h) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
i) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Dobiegniewie reprezentowany przez Burmistrza, (adres: 66-520 Dobiegniew ul. Obrońców Pokoju 24, tel. 95 76 11 001, e-mail: urzad@dobiegniew.pl).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: bogdan.spetany@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

2. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie. Treść oświadczenia została zawarta w Formularzu oferty, stanowią-cym Załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RKG.271.5.2023.ES

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Pieczywo
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (np. chleb, bułki). Artykuły będą dostarczane w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie lub e-meil przez przedstawiciela placówki. Zamówienie składane będzie - minimum 1 dzień przed dostawą. Dostawy towarów będą odbywały codziennie od poniedziałku do piątku. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw wyszczególniony został w załączniku nr 2.1 do SWZ – formularz cenowy. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres, w którym ma obowiązywać umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, tym samym całkowita wartość zamówienia może być zmniejszona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 9. Kryteria i ich opis:

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
Części 1 - 9
1 Cena brutto 60%
2. Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 2 Różne produkty ogólnospożywcze
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (np. przyprawy, makarony, mąka, oleje, kasze,). Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem. Artykuły będą dostarczane w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie lub poprzez e-mail przez przedstawiciela placówki. Zamówienie składane będzie - minimum 1 dzień przed dostawą. Dostawy towarów będą odbywały od poniedziałku do piątku. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw wyszczególniony został w załączniku nr 2.2. do SWZ. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres, w którym ma obowiązywać umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, tym samym całkowita wartość zamówienia może być zmniejszona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny Znaczenie
Części 1 - 9
Cena brutto 60%
Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 Warzywa i owoce świeże (bez ziemniaków)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców świeżych (np. pomidory, ogórki, jabłka inne). Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem. Artykuły będą dostarczane w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie lub poprzez e-mail przez przedstawiciela placówki. Zamówienie składane będzie - minimum 1 dzień przed dostawą. Dostawy towarów będą odbywały od poniedziałku do piątku. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw wyszczególniony został w załączniku nr 2.3. do SWZ. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres, w którym ma obowiązywać umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, tym samym całkowita wartość zamówienia może być zmniejszona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny Znaczenie
Części 1 - 9
Cena brutto 60%
Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 Mrożone warzywa, owoce (bez ryb)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mrożonych artykułów spożywczych (np. owoce i warzywa mrożone, ryby mrożone). Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem. Artykuły będą dostarczane w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie lub poprzez e-mail przez przedstawiciela placówki. Zamówienie składane będzie - minimum 1 dzień przed dostawą. Dostawy towarów będą odbywały codziennie od pon. do piątku. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw wyszczególniony został w załączniku nr 2.4 do SWZ. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres, w którym ma obowiązywać umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, tym samym całkowita wartość zamówienia może być zmniejszona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny Znaczenie
Części 1 - 9
Cena brutto 60%
Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 Mięso i wyroby wędliniarskie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (np. mięso, drób, kiełbasa).
Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem. Artykuły będą dostarczane w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie lub poprzez e-mail przez przedstawiciela placówki. Zamówienie składane będzie - minimum 1 dzień przed dostawą. Dostawy towarów będą odbywały od poniedziałku do piątku. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw wyszczególniony został w załączniku nr 2.5 do SWZ. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres, w którym ma obowiązywać umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, tym samym całkowita wartość zamówienia może być zmniejszona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny Znaczenie
Części 1 - 9
Cena brutto 60%
Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 Produkty mleczarskie i jaja
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych (np. mleko, ser, śmietana, jogurt, jaja). Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem. Artykuły będą dostarczane w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie lub poprzez e-mail przez przedstawiciela placówki. Zamówienie składane będzie - minimum 1 dzień przed dostawą. Dostawy towarów będą odbywały od poniedziałku do piątku. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw wyszczególniony został w załączniku nr 2.6 do SWZ. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres, w którym ma obowiązywać umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, tym samym całkowita wartość zamówienia może być zmniejszona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny Znaczenie
Części 1 - 9
Cena brutto 60%
Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 Wyroby garmażeryjne (świeże)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów garmażeryjnych ( pierogi, kluski, kopytka itd.) Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem. Artykuły będą dostarczane w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie lub poprzez e-mail przez przedstawiciela placówki. Zamówienie składane będzie - minimum 1 dzień przed dostawą. Dostawy towarów będą odbywały wg zapotrzebowania – na częściej niż dwa razy w tygodniu. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw wyszczególniony został w załączniku nr 2.7 do SWZ. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres, w którym ma obowiązywać umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, tym samym całkowita wartość zamówienia może być zmniejszona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15894000-1 - Przetworzone produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny Znaczenie
Części 1 - 9
Cena brutto 60%
Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 Ziemniaki
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków. Podane ilości w zał. nr 2.8. są szacunkowym zapotrzebowaniem. Artykuły będą dostarczane w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie lub poprzez e-mail przez przedstawiciela placówki. Zamówienie składane będzie - minimum 1 dzień przed dostawą. Dostawy towarów będą odbywały od poniedziałku do piątku, codziennie. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw wyszczególniony został w załączniku nr 2.8. do SWZ. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres, w którym ma obowiązywać umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, tym samym całkowita wartość zamówienia może być zmniejszona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny Znaczenie
Części 1 - 9
Cena brutto 60%
Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb. Podane ilości w załączniku nr 2.9. są szacunkowym zapotrzebowaniem. Artykuły będą dostarczane w zależności od potrzeb w ilościach zamawianych telefonicznie lub poprzez e-mail przez przedstawiciela placówki. Zamówienie składane będzie - minimum 1 dzień przed dostawą. Dostawy towarów będą odbywały raz w tygodniu wg zapotrzebowania. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Szczegółowy zakres dostaw wyszczególniony został w załączniku nr 2.9 do SWZ. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres, w którym ma obowiązywać umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w podanych asortymentach, tym samym całkowita wartość zamówienia może być zmniejszona.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny Znaczenie
Części 1 - 9
Cena brutto 60%
Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na wymianę towaru w ramach reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego - Zamawiający wezwie Wykonawcę, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
8. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do reje-stru lub ewidencji,
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 6 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 129). – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy. Wyłącznie oświadczenie z art. 125 Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) ofertę cenową – według wzoru na załączniku nr 2.1.- 2.9. w zależności od liczby części, na które Wykonawca składa ofertę,
b) formularz ofertowy – według wzoru na załączniku nr 1,
c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawcy – według wzoru na załączniku nr 3 do SWZ,
d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dla Wykonawcy – według wzoru na załączniku nr 4 do SWZ
e) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie - według wzoru na załączniku nr 5 do SWZ dołączyć o ile dotyczy
f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik – dołączyć, o ile dotyczy.W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ (wg załącznika nr 3 i 4) składane są przez każdego wspólnika s.c. oddzielnie we własnym imieniu – osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą określoną w CEiIDG). 9. Oferta powinna być:
- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dobiegniew
- sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ.
c) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postepowaniu składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.1. Zamawiający zgodnie z art. Art. 455 Prawa Zamówień Publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
a) zmiany wysokości stawki podatku VAT,
b) z przypadku wycofania z obrotu lub zaprzestania produkcji asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy – Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiednika asortymentu w ramach tego samego gatunku, tych samych cech, walorów, itp. – po uprzedniej zgodzie Zamawiającego,
c) zmianą w obowiązujących przepisach prawnych,
d) udziału podwykonawców (lub ich zmiany) na etapie realizacji umowy,
e) zmiany zakresu podwykonawstwa.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w czasie trwania umowy, w przypadku zmiany cen dotyczących przedmiotu umowy po upływie 2 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 3 miesięcy licząc od dnia zmiany umowy zmieniającej wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym przez zmianę cen rozumie się wzrost odpowiednio cen, jak i ich obniżenie, względem ceny (lub kosztu) przyjętych w celu ustalenia cen i wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartale, za który przeprowadzana jest waloryzacja, o którym mowa w art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.), zwanym dalej wskaźnikiem cen towarów i usług”, z zastrzeżeniem że:
a) Wykonawca nie będzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik wzrostu cen towarów i usług nie przekroczy 3%;
b) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza w wyniku zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa wyżej, to 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;
c) zmiany wynagrodzenia o wskaźnik cen towarów i usług nie będą dotyczyły waloryzacji w zakresie cen objętych zmianą możliwą do przeprowadzenia na podstawie ust. 1.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej ust. 2, Wykonawca lub Zamawiający może złożyć wniosek odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu pisemną kalkulację szczegółowo uzasadniającą zmianę cen przedmiotu umowy; z uprawnienia tego może skorzystać także Zamawiający.
4. Zamawiający w terminie do 14 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku od Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy i powiadomi Wykonawcę o swoim stanowisku w formie pisemnej. Zamawiający uprawniony jest do:
a) wyrażenia zgody na dokonanie zmiany umowy w przypadku uznania zasadności złożonego wniosku, tj. jeżeli przedłożona kalkulacja potwierdzi zasadność zmiany cen za wykonanie przedmiotu umowy albo
b) niewyrażenia zgody na dokonanie zmiany umowy w przypadku uznania braku zasadności złożonego wniosku, tj. jeżeli przedłożona kalkulacja nie potwierdzi, że zmiany cen wpływają na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w sposób wskazany w umowie.
5. Zmiana wynagrodzenia, wchodzi w życie z dniem zawarcia pisemnego aneksu do umowy, nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dobiegniew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 129). dalej: ustawa z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Uwaga! Postępowanie przeprowadza Gmina Dobiegniew, którą reprezentuje Gmina Dobiegniew, którą reprezentuje Burmistrz Dobiegniewa , działając w imieniu i na rzecz Zespołu Szkół w Dobiegniewie oraz Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.