eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezp. osób pł. i kąpiących się, upr. sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaż w Sopocie w okresie sezonu letniego w 2023rOgłoszenie z dnia 2023-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezp. osób pł. i kąpiących się, upr. sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaż w Sopocie w okresie sezonu letniego w 2023r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221160333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bitwy pod Płowcami

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-731

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mosir.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.sopot.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pozostała działalność związana ze sportem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezp. osób pł. i kąpiących się, upr. sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaż w Sopocie w okresie sezonu letniego w 2023r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4369fd74-ca2a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048752/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Organizacja Kąpielisk w Sopocie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4369fd74-ca2a-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamówienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ rozdział 13

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): III. Ochrona danych osobowych:

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego w stosunku do wszystkich swoich pracowników, których dane osobowe mogą być przetwarzane przez Zamawiającego o treści: „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję , iż:
3.1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
81-731 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67c, reprezentowana przez Dyrektora MOSiR Sopot (dalej zwany jako Administrator).
Z administratorem można się skontaktować:
3.1.1. listownie na adres: ul. Bitwy pod Płowcami 67c, 81-731 Sopot
3.1.2. telefonicznie 058 550 12 15
3.1.3. e-mail: biuro@mosir.sopot.pl
3.2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez: iod@mosir.sopot.pl
3.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :
3.3.1. realizacji zawartej umowy,
3.3.2. prowadzenie korespondencji i wyjaśnień,
3.3.3. archiwizacji sprawy.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b) RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
3.4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres czasu
trwania realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora
archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu upływu
okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest
niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.
3.5. Odbiorcy danych
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom innym niż
jest to wymagane na podstawie przepisów prawa (organy kontrolne)
3.6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
3.7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych
decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
3.7.1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
3.7.2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3.7.3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
jest niezgodne z przepisami prawa;
3.7.4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Strona 4 z 22 Aby
skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym
inspektorem ochrony danych.
3.8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.9. Wymóg podania danych
Podanie danych jest dobrowolne jednak w niektórych sytuacjach może być niezbędne do realizacji
umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): III. Ochrona danych osobowych:

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego w stosunku do wszystkich swoich pracowników, których dane osobowe mogą być przetwarzane przez Zamawiającego o treści: „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję , iż:
3.1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
81-731 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67c, reprezentowana przez Dyrektora MOSiR Sopot (dalej zwany jako Administrator).
Z administratorem można się skontaktować:
3.1.1. listownie na adres: ul. Bitwy pod Płowcami 67c, 81-731 Sopot
3.1.2. telefonicznie 058 550 12 15
3.1.3. e-mail: biuro@mosir.sopot.pl
3.2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez: iod@mosir.sopot.pl
3.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :
3.3.1. realizacji zawartej umowy,
3.3.2. prowadzenie korespondencji i wyjaśnień,
3.3.3. archiwizacji sprawy.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b) RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
3.4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres czasu
trwania realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora
archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu upływu
okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest
niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.
3.5. Odbiorcy danych
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom innym niż
jest to wymagane na podstawie przepisów prawa (organy kontrolne)
3.6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
3.7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych
decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
3.7.1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
3.7.2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3.7.3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
jest niezgodne z przepisami prawa;
3.7.4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Strona 4 z 22 Aby
skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym
inspektorem ochrony danych.
3.8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.9. Wymóg podania danych
Podanie danych jest dobrowolne jednak w niektórych sytuacjach może być niezbędne do realizacji
umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 06/2023/TP/MJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kapiących się, uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w Sopocie w okresie sezonu letniego 2023 roku, zgodnie z przepisami:
4.1.1. ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 350 z późn. zm.);
4.1.2. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2020 r.
poz. 882 z późn. zm.);
4.1.3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego
obszaru wodnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 108);
4.1.4. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań
dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy,
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 261 z późn. zm.);
4.1.5. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu
oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu, znaków
informacyjnych i flag (Dz.U. z 2012 r. poz. 286 z późn. zm.);
4.1.6. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku
dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.).
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację powyższych usług na kąpieliskach na plażach w Sopocie zgodnie z terminami, miejscami i wytycznymi zawartymi szczegółowo w SWZ w Rozdziale IV.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-05-21 do 2023-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę w każdym zadaniu, zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
19.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakościowe świadczenia usług

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Usługi dodatkowe- dodatkowe wyposażenie

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

VII. Warunki udziału w postepowaniu:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w punkcie 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
7.2.2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
posiada zgodę Ministra właściwego do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa
osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, zgodnie art. 12 z
ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. 2020 r. poz. 350 z późn. Strona 8 z 22 zm.);
7.2.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca nie posiada przeterminowanych płatności wobec osób zatrudnionych /kontraktowych oraz żadnych innych
przeterminowanych płatności wobec pozostałych kontrahentów;
7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub wykonuje nadal, co najmniej jednej usługi ratownictwa wodnego tzn. wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, na brzegu morskim o długości minimum 700 mb każda usługa oraz dysponował liczbą minimum 20 ratowników wodnych,. Usługi realizowane w ramach jednej umowy traktuje się jako jedną usługę;
b) dysponuje minimum jednym koordynatorem ratownictwa wodnego posiadającym doświadczenie minimum 5 sezonów letnich ( min. 30 dni) w pracy polegającej na kierowaniu zespołami ratowników (min. 20 ratowników) Koordynator dodatkowo posiada kwalifikacje: Instruktora Ratownictwa Wodnego, uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, morskiego sternika motorowodnego.
7.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
9.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści
z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz
9.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodne w treści z załącznikiem nr 3 do SWZ.
9.2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 9.1. stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
9.3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
9.4.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
9.4.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 5 do SWZ.
9.4.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.
9.4.4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego’
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy;
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
9.4.5 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem 9.4.6. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
9.4.7. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

9.5. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt. 9.4.2., w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

14.3. Ofertę składa się na Formularzu oferty – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
14.3.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt. 9.1.1. SWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców;
14.3.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 9.1.2. SWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców;
14.3.3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 14.3.4. w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby: oświadczenia, o których mowa w pkt. 14.3.1. i 14.3.2. podmiotu udostępniającego, zgodnie z pkt. 10.3. SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego, o którym mowa w pkt. 10.4., przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ;
14.3.5. dokumenty, o których mowa w 9.4
14.3.6. pełnomocnictwo upoważniające do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.3., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
11.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 9.1.1. i 9.4. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.