eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie kursów e-learningowych i usługi graficzne na potrzeby Akademii PARPOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie kursów e-learningowych i usługi graficzne na potrzeby Akademii PARP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017181095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pańska 81/83

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-834

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@parp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.parp.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kursów e-learningowych i usługi graficzne na potrzeby Akademii PARP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ef594a2-ca18-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00088141/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.24 Opracowanie kursów e-learningowych i usługi graficzne na potrzeby Akademii PARP w projekcie Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://parp.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://parp.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca chcąc wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://parp.eb2b.com.pl. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Wykonawca rejestrując się na Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://parp.eb2b.com.pl/user/terms.
3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (Zamawiający zaleca system operacyjny nie starszy niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania),
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej - zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji następujących przeglądarek: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf pakiet Office lub równoważny),
4. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych);
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”;
5) Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10MB;
6) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” w trakcie etapu składania ofert/wniosków;
7) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje” lub drogą elektroniczną na adres pzp@parp.gov.pl;
8) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
9) Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub
.odt. pades, xades. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w
formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83. Kontakt do administratora: adres e-mail biuro@parp.gov.pl lub listownie na wyżej podany adres.
2. Inspektor ochrony danych (IOD)
Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail iod@parp.gov.pl lub na adres siedziby Administratora.
3. Cel i podstawy przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego lub ofertowego oraz zawarcia i wykonania umowy.
4. Okres przechowywania danych
Czas przechowywania danych uzależniony jest od zasad odnoszących się do źródeł finansowania umowy.
5. Odbiorcy danych osobowych
Dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców danych:
a) osobom i podmiotom na podstawie art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
b) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
c) podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez PARP zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Na każdym etapie przetwarzania przez PARP danych, mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
b) modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
c) całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
d) niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
e) wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
f) przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.
Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo zrealizować za pośrednictwem wniosku (do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej PARP, łącze do dokumentu znajduje się na dole strony w zakładce „Ochrona danych osobowych”) lub poprzez e-mail. Szczegółowe informacje ten temat dostępne są na stronie internetowej PARP, w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Jednocześnie Zamawiający informuje, że odbiorcą danych osobowych będzie także eB2B Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21, 02-797 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288535, REGON: 141119039, NIP: 951-223-07-07, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której PARP prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: p/174/DWP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie metodyczne i techniczne siedmiu kursów online i siedmiu spotów do kursów online zgodnych z WCAG 2.2. w celu zamieszczenia i udostępnienia użytkownikom portalu Zamawiającego „Akademia PARP” wraz z udzieleniem 12 miesięcznej gwarancji na odebrane kursy i spoty,
oraz
2) wycena, zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów graficznych w formie grafik wektorowych lub animacji grafik wektorowych w ramach maksymalnie 40 roboczogodzin Wykonawcy,
2. Umowa będzie realizowana nie dłużej do 100 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, zgodnie z Harmonogramem prac, o którym mowa w OPZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

80420000-4 - Usługi e-learning

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca poda cenę brutto (KRYTERIUM OCENY) za wykonanie zamówienia w Formularzu ofertowym. Cena zostanie podana w złotych polskich, cyfrowo, do dwóch miejsc po przecinku. Sposób oceny kryterium zgodnie ze wzorem okreslonym w rozdziale XV pkt 1 SWZ.
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz autorskie prawa majątkowe i wynagrodzenie z tytułu ich przeniesienia (o ile wystąpią).
3. (wymóg obligatoryjny) Próbka kursu online (KRYTERIUM OCENY) przygotowana w sposób umożliwiający ocenę Wykonawcy w kryteriach oceny ofert (Rozdział XV). W przypadku braku załączenia „Próbki” do oferty oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp (Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia). Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 50 MB. W przypadku gdy pliki próbki będą przekraczała 50 MB zaleca się spakowanie ich do formatu .zip, w tym pliku w formacie .story; W kryterium „Próbka kursu online ” oferta może uzyskać maksymalnie 55 punktów.
Próbka kursu online musi zostać przygotowana na podstawie przykładowego wkładu merytorycznego znajdującego się w Załączniku nr 6 do SWZ, w formacie .story w szablonie zgodnym z Załącznikiem nr 7 do SWZ. Zamawiający dostarczy Próbkę kursu online w postaci paczki SCORM 1.2. oraz plik roboczy w formacie .story wraz z ofertą.
2) Zamawiający będzie oceniał dostarczoną próbkę kursu online zgodnie z poniższymi podkryteriami:
a) Redakcja tekstu. Każdy członek Komisji przetargowej będzie mógł przyznać punkty poprzez porównanie oferty „każda z każdą” („ocena porównawcza”). Propozycja wyróżnia się in plus – 6 pkt
Propozycja jest porównywalna, nie wyróżnia się ani in plus ani in minus – 2 pkt
Propozycja wyróżnia się in minus – 0 pkt
W przypadku jeżeli ocenie będzie podlegać tylko jedna oferta otrzyma ona 2 pkt w tym podkryterium.


b) Zastosowana metodyka.
Każdy członek Komisji przetargowej będzie mógł przyznać punkty poprzez porównanie oferty„każda z każdą” („ocena porównawcza”).
Propozycja wyróżnia się in plus – 7 pkt
Propozycja jest porównywalna, nie wyróżnia się ani in plus ani in minus – 2 pkt
Propozycja wyróżnia się in minus – 0 pkt
W przypadku jeżeli ocenie będzie podlegać tylko jedna oferta otrzyma ona 2 pkt w tym podkryterium.

c) Wygląd kursu online
Każdy członek Komisji przetargowej będzie mógł przyznać punkty poprzez porównanie oferty„każda z każdą” („ocena porównawcza”).
Propozycja wyróżnia się in plus – 7 pkt
Propozycja jest porównywalna, nie wyróżnia się ani in plus ani in minus – 2 pkt
Propozycja wyróżnia się in minus – 0 pkt
W przypadku jeżeli ocenie będzie podlegać tylko jedna oferta otrzyma ona 2 pkt w tym podkryterium.

d) Funkcjonalność –Każdy członek Komisji przetargowej będzie mógł przyznać punkty poprzez porównanie oferty„każda z każdą” („ocena porównawcza”).
Za spełnienie tego podkryterium, próbka kursu online może uzyskać od 0 do 29 punktów.

e) Zgodność z WCAG 2.2. Każdy członek Komisji przetargowej będzie mógł przyznać punkty poprzez porównanie oferty„każda z każdą” („ocena porównawcza”).
Za spełnienie tego podkryterium, próbka kursu online może uzyskać 0 lub 6 punktów, jeżeli spełnione zostaną wszystkie opisane w Rozdziale punkty.

Szczegółowe zasady oceny w poszczególnych podkryteriach zostały określone w rozdziale XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 45

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Próbka kursu online

4.3.6.) Waga: 55

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej pięć usług, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 200 000,00 zł brutto, a przedmiotem usługi było opracowanie metodyczne oraz programistyczno-multimedialne kursów online w oparciu o standard zapisu danych SCORM. (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia została wyrażona w walucie obcej – wyrażona w złotych równoważność tej kwoty wg średniego kursu NPB z dnia zawarcia umowy);
2) skieruje do realizacji zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia tj.:
a) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Koordynatora Wykonawcy, która zarządzała realizacją co najmniej dwóch usług opracowania metodycznego oraz technicznego kursów online, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 200 000,00 zł brutto;
b) co najmniej dwie osoby, które będą pełniły funkcję Specjalisty ds. metodyki kursów online (Metodyk), z których każda zajmowała się: doborem właściwej formy; metody dydaktycznej oraz przygotowaniem scenariuszy technicznych kursów online w co najmniej trzech usługach opracowywania metodycznego oraz technicznego kursów online w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto;
c) co najmniej dwie osoby, które będą pełniły funkcję Specjalisty ds. technicznego
opracowania kursów online (Developer), z których każda zajmowała się przełożeniem treści scenariusza technicznego kursu online na kurs online gotowy do zamieszczenia na platformie LMS (Learning Management System) i udostępnienia użytkownikom platformy LMS w co najmniej trzech usługach opracowywania metodycznego oraz technicznego kursów online, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto;
d) co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. grafik i animacji (Grafik) i zajmowała się przygotowaniem grafik wektorowych i rastrowych oraz animacji do kursów online w co najmniej trzech usługach opracowywania metodycznego oraz technicznego kursów online, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto;
e) co najmniej jedną osobę, posiadającą kwalifikacje korektora językowego i redaktora (lub co najmniej dwie osoby – jednego korektora oraz jednego redaktora).
• W przypadku korektora: osoba, która zrealizowała nie mniej niż dwadzieścia usług korekty polskojęzycznej obejmującej co najmniej poprawienie błędów: ortograficznych, interpunkcyjnych, leksykalnych, gramatycznych etc.
• W przypadku redaktora: osoba, która zrealizowała nie mniej niż dwadzieścia usług redakcji polskojęzycznej obejmującej co najmniej poprawienie błędów: ortograficznych, gramatycznych, leksykalnych, składniowych, logicznych, merytorycznych, normatywnych oraz dbała o poprawność kompozycji treści, logiczność wywodu i dostosowanie jej do grupy docelowej w materiałach drukowanych lub elektronicznych – tj. publikacjach książkowych, tygodnikach, dwutygodnikach, miesięcznikach, kwartalnikach lub innych wydawnictwach czy scenariuszach technicznych do kursów online – o objętości co najmniej 50 stron standardowego maszynopisu każda (1 strona standardowego maszynopisu = 1800 znaków ze spacjami), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy jedna osoba będzie odpowiedzialna za korektę i redakcję tekstu musi osobno spełnić wyżej opisane wymagania. Jeżeli wykazywana usługa polegała na korekcie i redakcji tekstu, to Zamawiający uzna ją za dwie osobne usługi: korekty i redakcji.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości połączenia funkcji, określonych powyżej.
Zamawiający zastrzega, że osoby wymienione powyżej nie mogą pełnić przy realizacji umowy więcej niż jednej z wyżej wymienionych funkcji.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw wkluczenia wskazanych przez Zamawiającego;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe żądane od wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej. Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących dokumentów:
1) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane;
2) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz z załącznikami powinna zostać przygotowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SWZ.
Treść oferty zawiera informacje ujęte w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
Wykonawca składa:
1) Formularz ofertowy - Zamawiający zaleca przygotowanie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, zawierające w szczególności informacje:
a) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ,
b) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w Rozdziale IX SWZ,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku wykonawcy, który wykazując spełnienie warunków udziału w postepowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 uPzp, w formularzu ofertowym (jeżeli dotyczy).
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7) (wymóg obligatoryjny) Próbkę kursu online przygotowaną w sposób umożliwiający ocenę Wykonawcy w kryteriach oceny ofert (Rozdział XV SWZ ). W przypadku braku załączenia „Próbki” do oferty oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp (Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia). Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 50 MB. W przypadku gdy pliki próbki będą przekraczała 50 MB zaleca się spakowanie ich do formatu .zip, w tym pliku w formacie .story;
Dokument zaleca się zapisać w formacie pdf i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2) powyżej składa każdy z wykonawców.

Ofertę, oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale X SWZ, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320). Zaleca się sporządzenie ww. dokumentów w formacie danych .pdf.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) rozdział XI SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) rozdział XI SWZ, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia dotyczącego tych podmiotów, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 rozdział XI SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany w umowie przewidziano w par 14 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy przy użyciu zakładki przy użyciu zakładki „Złóż ofertę

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Umowa będzie realizowana nie dłużej do 100 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, zgodnie z Harmonogramem prac, o którym mowa w OPZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia ¬(OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.