eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pustk闚 真rawski › Dostawa oleju opa這wego w roku 2023 do Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie 真rawskim.Og這szenie z dnia 2023-03-24


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego w roku 2023 do Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie 真rawskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZESP茛 SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PUSTKOWIE 狹RAWSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022204990

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: KOLEJOWA 46

1.5.2.) Miejscowo嗆: Pustk闚 真rawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-040

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroc豉wski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.wsulek@zsppustkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: zsp.pustkow.szkolnastrona.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego w roku 2023 do Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie 真rawskim.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-70c801e8-ca30-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00150061

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-03-24

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00098389/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju opa這wego w roku 2023 do Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie 真rawskim

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://zsppustkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si drog elektroniczn przy u篡ciu Platformy Logintrade.
2. 字odkiem komunikacji elektronicznej, s逝膨cym komunikacji mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami jest Platforma dost瘼na pod adresem https://zsppustkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytu貫m oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym post瘼owaniem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawc jest bezp豉tne.
Zmiany i wyja郾ienia tre軼i SWZ oraz inne dokumenty zam闚ienia bezpo鈔ednio zwi您ane z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia b璠 udost瘼niane na stronie https://zsppustkow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania sprz皻owo- aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformie:
• Dopuszczalne przegl康arki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
b) Google Chrome 31
c) Mozilla Firefox 26
d) Opera 18
• Pozosta貫 wymagania techniczne:
• a) dost瘼 do sieci internet;
• b) obs逝ga przez przegl康ark protoko逝 XMLHttpRequest – ajax;
• c) w陰czona obs逝ga JavaScript;
• d) zalecana szybko嗆 陰cza internetowego powy瞠j 500 KB/s;
• e) zainstalowany Acrobat Reader;
• f) zainstalowane 鈔odowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
6. Za dat przekazania oferty, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych 鈔odkach dowodowych, przedmiotowych 鈔odkach dowodowych oraz innych informacji, o鈍iadcze lub dokument闚, przekazywanych w post瘼owaniu, przyjmuje si dat ich przes豉nia na Platform.
Szczeg馧y w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Szczeg馧y okre郵a za陰cznik nr 3 do projektu umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczeg馧y okre郵a za陰cznik nr 3 do projektu umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSPP.262.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa przez Wykonawc lekkiego oleju opa這wego na cele grzewcze w szacunkowej ilo軼i ok. 21.000 dm 3 do Zespo逝 Szkolno-Przedszkolnego w Pustkowie 真rawskim, ul. Kolejowa 46, Pustk闚 真rawski.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna iinne 廝鏚豉 energii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-12-05

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Oceny ofert dokona komisja przetargowa. Tre嗆 oferty musi odpowiada tre軼i Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia. Wyb鏎 oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o najkorzystniejsz cen netto 1 l lekkiego oleju opa這wego.
Kryterium oceny ofert przez Zamawiaj帷ego jest cena netto 1 litra lekkiego oleju opa這wego.
Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa. Komisja przetargowa jest zespo貫m pomocniczym kierownika zamawiaj帷ego powo造wanym do oceny spe軟iania przez wykonawc闚 warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia oraz do badania i oceny ofert.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

9. Do oferty Wykonawca za陰cza:
9.1 O鈍iadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (Za陰cznik nr 2a oraz Za陰cznik nr 2a’ (dotyczy wsp鏊nik闚 sp馧ek cywilnych)) oraz Za陰cznik nr 2c) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie o niepoleganiu wykluczeniu i spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da ka盥y z Wykonawc闚;
9.2 Pe軟omocnictwo upowa積iaj帷e do z這瞠nia oferty, o ile ofert sk豉da pe軟omocnik;
9.3 Pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia - dotyczy ofert sk豉danych przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia;
9.4 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, Wykonawca sk豉da zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb璠ne zasoby na potrzeby realizacji tego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 (Za陰cznik nr 3). Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp tj. o鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby (Za陰cznik nr 2b).
10. W sytuacji kiedy oferta zawiera chronione tajemnice przedsi瑿iorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2022, poz. 1233 ze zm.), kt鏎e Wykonawca zastrze瞠 jako tajemnica przedsi瑿iorstwa, to informacje te maj by zawarte w osobnym pliku i zawiera wyra幡e zastrze瞠nie, 瞠 nie mog by udost瘼niane. Zaleca si, aby uzasadnienie zastrze瞠nia informacji jako tajemnicy przedsi瑿iorstwa by這 sformu這wane w spos鏏 umo磧iwiaj帷y jego udost瘼nienie. Zastrze瞠nie przez Wykonawc tajemnicy przedsi瑿iorstwa bez uzasadnienia, b璠zie traktowane przez Zamawiaj帷ego jako bezskuteczne ze wzgl璠u na zaniechanie przez Wykonawc podj璚ia niezb璠nych dzia豉 w celu zachowania poufno軼i obj皻ych klauzul informacji zgodnie z postanowieniami art.18 ust.3 Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Oferta wsp鏊na
1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
2. W przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt. 1, wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
3. Przepisy dotycz帷e wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
4. Je瞠li zosta豉 wybrana oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.
5. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
6. W przypadku, o kt鏎ym mowa pkt 5, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj odpowiednio do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
7. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa art. 125 ust. 1 ustawy pzp tj. o鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Poza przypadkami wskazanymi w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiaj帷y przewidzia nast瘼uj帷e okoliczno軼i, kt鏎e mog powodowa konieczno嗆 wprowadzenia zmian w tre軼i zawartej umowy w formie pisemnego aneksu:
1) zmiana terminu realizacji zam闚ienia z przyczyn nie le膨cych po stronie Wykonawcy, w przypadku: a) przerw w realizacji us逝g, powsta造ch z przyczyn nie le膨cych po stronie Wykonawcy,
2) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczno軼i powoduj帷ej, 瞠 wykonanie cz窷ci zakresu realizacji umowy nie le篡 w interesie publicznym; za zmiana nie mo瞠 przekroczy 20% ich warto軼i okre郵onej w 5 ust. 7 umowy;
3) skr鏂enie terminu umowy w razie wyczerpania maksymalnej kwoty zobowi您ania umownego;
4) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numer闚 kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;
5) zmiana sposobu p豉tno軼i – z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy lub kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie lub maj帷ego wp造w na realizacj zam闚ienia.
6) wyst徙ienie oczywistych omy貫k pisarskich i rachunkowych w tre軼i umowy;
7) w razie wyst徙ienia istotnych zmian okoliczno軼i powoduj帷ych, 瞠 wykonanie umowy nie le篡 w interesie Zamawiaj帷ego;
8) wyst徙ienie okoliczno軼i, kt鏎ych Zamawiaj帷y nie by w stanie przewidzie, pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i.
9) wykre郵enie dotychczasowego obiektu b康 wprowadzenie nowego obiektu do kt鏎ego b璠zie dostarczany olej opa這wy;
10) zmiana kwot wydatkowania uj皻ych w poszczeg鏊nych latach bud瞠towych z uwagi na przesuni璚ia finansowe.
11) wszelkie zmiany dostosowuj帷e zapisy niniejszej umowy w przypadku zmiany zapis闚 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg鏊nych rozwi您aniach zwi您anych z zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID-19, innych chor鏏 zaka幡ych oraz wywo豉nych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt鏎ych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255).
2.Je瞠li z inicjatyw zmian wychodzi Wykonawca, powy窺ze zmiany dopuszczone b璠 wy陰cznie pod warunkiem z這瞠nia wniosku przez Wykonawc.
3. Powy窺ze postanowienia stanowi katalog zmian, na kt鏎e Zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod, ale nie stanowi zobowi您ania Zamawiaj帷ego do wyra瞠nia zgody na ich bezwarunkowe wprowadzenie.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-04-03 13:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: platforma Logintrade

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 13:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-05-02

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.