eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki WisłyOgłoszenie z dnia 2022-05-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 20 10 240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000588890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Głowadzkiego 56

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-085

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 4465810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdw.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdw.krakow.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

odpowiedzialnym za przygotowanie, przeprowadzenie i udzielenie zamówienia upoważniony jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

1.10.) Właściwe przepisy w przypadku wspólnego udzielania zamówień z zamawiającymi z innych państw członkowskich UE

art. 38 ust. 1

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a177a7f9-cf8b-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00149979

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018518/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.57 Rewitalizacja Bulwarów Wisły- budowa rowerowych dróg asfaltowyhc wzdłuż Wisły

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://zzm.krakow.pl/index.php/przetargi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie
oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem:
przetargi@zzm.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
pkt 8) SWZ: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z
Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 39) SWZ: Ochrona danych osobowych –
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NP.26.2.25.22.UK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na terenie GMK oraz na terenie Gminy Wieliczka”. 1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 1.2 W ramach rozbudowy wałów ścieżki rowerowe mają zostać wykonane na następujących odcinkach: 1.2.1 Dla wału lewostronnego rzeki Wisły pomiędzy ul. Klasztorną a stopniem Przewóz (odcinek realizacyjny nr 1) w ramach rozbudowy wałów zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa ścieżki rowerowej na następujących odcinkach: • Odcinek 1.1.1 od km 0+000 do km 0+083 • Odcinek 1.1.2 od km 1+002 do km 1+142 1.2.2 Dla wału lewostronnego rzeki Wisły pomiędzy ul. Popielnik a Suchym Jarem (odcinek realizacyjny nr 2) w ramach rozbudowy wałów zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa ścieżki rowerowej na następujących odcinkach: • Odcinek 2.1 od km 0+247 do km 2+085 • Odcinek 2.2 od km 2+102 do km 2+777 1.2.3 Na zjazdach z wału lewostronnego rzeki Wisły pomiędzy ul. Popielnik a Suchym Jarem (odcinek realizacyjny nr 2) łączących ścieżkę rowerową z drogami publicznymi nawierzchnie będą realizowane w następujących lokalizacjach: •Zjazd w km 0+259 do ul. Popielnik o długości 30,4 m – Typ nawierzchni zjazdu A; • Zjazd w km 1+211 do ul. Łubinowej o długości 43,8 m – Typ nawierzchni zjazdu A. 1.2.4 Wały rzeki Dłubni Dla wału prawostronnego rzeki Dłubni (odcinek realizacyjny nr 1) w ramach rozbudowy wałów zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa ścieżki rowerowej na następujących odcinkach: • Odcinek 1.4.1 od km 0+000 do km 0+415 • Odcinek 1.4.2 od km 0+500 do km 1+027 • Odcinek 1.4.3 od km 1+060 do km 1+772 • Odcinek 1.4.4 od km 1+803 do km 1+820 1.2.5 Na zjazdach z wału prawostronnego rzeki Dłubni łączących ścieżkę rowerową z drogami publicznymi nawierzchnie będą realizowane w następujących lokalizacjach: • Zjazd do międzywala w km od 1+772 do 1+806 o długości 19,8 m 1.2.6 Dla wału lewostronnego rzeki Dłubni (odcinek realizacyjny nr 1) w ramach rozbudowy wałów zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa ścieżki rowerowej na następujących odcinkach: • Odcinek 1.5.1 od km 0+835 do km 0+940 1.2.7 Wał prawostronny rzeki Wisły Dla wału prawostronnego rzeki Wisły pomiędzy ul. Na zakolu Wisły a granicą z gminą Wieliczka (odcinek realizacyjny nr 3) w ramach rozbudowy wałów zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa ścieżki rowerowej na następujących odcinkach: • Odcinek 3.1 od km 0+003,6 do km 0+908,6 • Odcinek 3.2.1 od km 0+966,9 do km 1+261,7 • Odcinek 3.2.2 od km 1+307,3 do km 2+953,0 • Odcinek 3.2.3 od km 2+953,0 do km 3+110,0 • Odcinek 3.2.4 od km 3+110,0 do km 5+863,0 • Odcinek 3.3.1 od km 5+926,7 do km 7+045,0 • Odcinek 3.3.2 od km 7+066,0 do km 7+418,1 • Odcinek 3.3.3 od km 7+418,1 do km 7+497,8 • Odcinek 3.3.4 od km 7+497,8 do km 9+326 1.2.8 Na zjazdach z wału prawostronnego łączących ścieżkę rowerową z drogami publicznymi nawierzchnie będą realizowane w następujących lokalizacjach:• Zjazd w km 0+010 do ul. Na Zakolu Wisły o długości 24,0 m • Zjazd w km 1+221 do ul. Lasówka o długości 40,1 m • Zjazd w km 1+254 do ul. Lasówka o długości 25,4 m • Zjazd w km 1+316 do ul. Lasówka o długości 12,5 m • Zjazd w km 2+119 do ul. Mały Płaszów oraz ul. Stefana Korbońskiego o długości 39,5 m • Zjazd w km 2+670 do ul. Golikówka o długości 46,4 m • Zjazd w km 3+128 do ul. Golikówka o długości 31,5 m • Zjazd w km 3+388 do ul. Golikówka o długości 12,7 m • Zjazd w km 3+722 do ul. Golikówka o długości 37,3 m • Zjazd w km 4+395 do ul. Golikówka o długości 33,3 m • Zjazd w km 7+643 do ul. Bugaj o długości 22,5 m 1.2.14 Odcinek 3.4 od km 9+326 do km 9+724 Odcinek ZDW 1.3 Całkowita powierzchnia asfaltów ze zjazdami wynosi 43 726,5 m2 z tego zjazdy to 1 530,5 m2 a asfalt na koronie wałów to 42 196 m2. 1.4 Powierzchnia oznakowanych dróg rowerowych na koronie to 38 120 m2 1.5 Powierzchnia oznakowanych zjazdów to 1196 m2. 1.6 Na terenie Miasta Krakowa inwestycja dotycząca budowy dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły będzie realizowana przez ZZM. Na terenie gminy Wieliczka inwestycję realizuje ZDW 1.7 W ramach zamówienia należy wykonać zakres podstawowy oraz ewentualnie zakresy objęte prawem opcji przysługujące Zamawiającemu. 1.4 Zamówienie w zakresie podstawowym obejmuje wykonanie robót budowlanych na terenie GMK w zakresie odcinków 1.1, 1.4, 1.5, 2, 3.1, 3.2a, 3.2b z załączonym harmonogramem prac, polegających między innymi na wykonaniu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej (wiążącej i ścieralnej), wykonaniu i (wprowadzeniu) stałej organizacji ruchu (wykonanie oznakowania poziomego i pionowego) zgodnie z projektem oraz wykonaniu inwentaryzacji do programu Greenspaces. 1.5 Zakres zamówienia objętego prawem opcji nr 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w zakresie odcinka 3.3 (numeracja odcinka, zgodnie z przyjętym przez GW głównym podziałem Wałów) zgodnie z załączonym harmonogramem prac, polegających między innymi na wykonaniu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej (wiążącej i ścieralnej), wykonaniu i (wprowadzeniu) stałej organizacji ruchu (wykonanie oznakowania poziomego i pionowego) zgodnie z projektem oraz wykonaniu inwentaryzacji do programu Greenspaces.1.6 Zakres zamówienia objętego prawem opcji nr 2 obejmuje wykonanie robót budowlanych na terenie Gminy Wieliczka na odcinku 3.4 zgodnie z załączonym harmonogramem prac, polegających między innymi na wykonaniu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej (wiążącej i ścieralnej), wykonaniu (wprowadzeniu) stałej organizacji ruchu (wykonanie oznakowania poziomego i pionowego) zgodnie z projektem.
1.8 Integralną częścią SWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary, tabele elementów wytworzonych, wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, wzory protokołów stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ (1 plik w formacie zip). Zamawiający zaznacza, iż decyzje i zezwolenia dotyczące dokumentacji projektowej dla zakresu na terenie Gminy Wieliczka zostaną przekazane wyłonionemu Wykonawcy robót przed podpisaniem umowy, niemniej nie wpływają one na zakres i sposób realizacji opisanego w dokumentacji przedmiotu umowy. 1.9 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
1.10 Zamawiający podkreśla, iż z uwagi na ilości oraz odległości między przekazywanymi odcinkami robót, celem wykonania umowy w wymaganym terminie, wymaga się od Wykonawcy realizowania robót zgodnie z załączonym harmonogramem prac (który w trakcie realizacji robót może ulec zmianie). Dodatkowo od Wykonawczy wymagana się zapewnienia środków transportu o masie całkowitej do 10t - do transportu mieszanki bitumicznej z placów przeładunkowych Wykonawcy Generalnego inwestycji (firma Skanska S.A.) (zlokalizowanych/sąsiadujących przy obu Placach Budowy) do miejsc wbudowania (do rozkładarek mieszanki bitumicznej) - chodzi o transport, który będzie poruszał się po drogach eksploatacyjnych na koronie wałów - na których będzie układana nawierzchni bitumiczna (ograniczenie wynika z konieczności zachowania bezpieczeństwa przed uszkodzeniem podbudowy oraz bentomaty ułożonej pod podbudową). 1.11 Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca robót będzie miał udostępnione przez Wykonawcę realizującego inwestycję dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie między innymi: place budowy, place przeładunkowe, drogi dojazdowe, obsługę geodezyjną, zapewnioną koordynację z pracami Generalnego Wykonawcy oraz kierownika budowy i jego nadzór na realizacją robót.
1.12 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 5) 7. SWZ i Załączniku nr 9 do SWZ. 2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 9.208.326,18 zł brutto, przy czym na zakres podstawowy kwotę 6.781.951,38 zł brutto, a na zakres objęty prawem opcji nr 1 kwotę 2.155.948,83 zł brutto oraz prawem opcji nr 2 kwotę 270.425,97

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, albo na innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (na przykład ogródki jordanowskie, place zabaw, parki, tereny leśne będące w zarządzie lub utrzymaniu ZZM w Krakowie), do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych w aspekcie budowy nawierzchni.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na całość zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia na całość zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w pkt 15) SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
2.3.1 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto),
2.3.2 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 6.000.000,00 PLN brutto (słownie: sześć milionów złotych brutto).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik 2 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.4.1 dysponują osobą zdolną do realizacji zamówienia, czyli:
2.4.1.1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami w specjalności drogowej oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/remontu nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni wykonanych nawierzchni w dwóch wykazanych robotach wnoszącej co najmniej 5 tysięcy m2, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
2.4.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykażą, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni wykonanych nawierzchni bitumicznych w dwóch wykazanych robotach wnoszącej co najmniej 5 tysięcy m2, oraz o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych brutto).
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0-1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone wraz z ofertą odpowiednio do treści wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1.1 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
1.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
1.3 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
1.4 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
1.5 dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
3.2 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
3.3 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – odpowiednio wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
3.4 dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji),
3.5 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium. Zgodnie z zapisami ujętymi SWZ: w pkt 29)
Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami pkt. 12) SWZ: Opis sposobu przygotowywania oferty
6.7.)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 442 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania umowy, natomiast zaznacza, iż wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp bez względu na jej wartość. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość zaliczek przekracza 20% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określa treść projektowanych postanowień umowy, w szczególności § 15, przedstawionych w pkt 7) SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/; Adres skrzynki ePUAP: /ZZMKrakow/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.