eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościerzyna › DZP/14/23 DOSTAWA ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCHOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DZP/14/23 DOSTAWA ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191103039

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piechowskiego 36

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.koscierzyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital-koscierzyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZP/14/23 DOSTAWA ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c402c93-ca2d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149955

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie, w tym komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl/
2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy eB2B:
a) niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eB2B:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
- komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania)
- zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
b) Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10MB. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
3. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej:
- z kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna) lub
- z podpisem zaufanym lub
- z podpisem osobistym.
4. Pozostałe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zamieszczono w dokumentach zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/14/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez i implantów dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. w podziale na 2 zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33183200-8 - Protezy ortopedyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimalny poziom zamówienia – wynosi 40% łącznej wartości umowy, która zostanie zrealizowana w okresie obowiązywania umowy;
Wartość zamówienia obejmująca opcję – wynosi 60% łącznej wartości umowy, która może ale nie musi zostać zrealizowana w okresie obowiązywania umowy.
Zmawiający przewiduje, że skorzysta z opcji w następujących okolicznościach, skutkujących zwiększeniem zapotrzebowania na asortyment objęty przedmiotem umowy:
 gdy z uwagi na zmienną liczbę pacjentów lub jednostek chorobowych, niezależnych w jakimkolwiek stopniu od Zamawiającego, ilości przedmiotu umowy, określone jako podstawowe okażą się niewystarczające dla wykonania statutowych obowiązków Zamawiającego w zakresie działalności leczniczej;
 dokonania wewnętrznych zmian w procedurach medycznych lub schematach leczenia;
 przystąpienia do programów terapeutycznych,
 podpisania nowych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny (wartości brutto) podanej w druku OFERTA.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Formularz cenowy - załącznik do SWZ;
2) Wykaz nr katalogowych pełnej gamy rozmiarowej oferowanego asortymentu - załącznik do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2)Wykaz nr katalogowych pełnej gamy rozmiarowej oferowanego asortymentu - załącznik do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składowe oferty:
1) Formularz OFERTA - załącznik do SWZ;
2) Formularz cenowy - załącznik do SWZ;
3) Wykaz nr katalogowych pełnej gamy rozmiarowej oferowanego asortymentu - załącznik do SWZ;
4) Oświadczenie art. 125 ust. 1 PZP, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie wskazanym w SWZ - załącznik do SWZ;
5) Oświadczenie art. 125 ust. 1 PZP, że Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie nie podlega wykluczeniu - załącznik do SWZ;
6) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – jako dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
7) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - jeżeli w imieniu, odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
8) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) działających w formie spółki cywilnej, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 7 pkt. 30 ustawy PZP, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy PZP;
c) oświadczenie art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
d) Zamawiający, w stosownych sytuacjach, zażąda od każdego z Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do każdego z nich dokumentów wymienionych w Rozdziale IX SWZ;
e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider);
f) w przypadku wyboru ich oferty Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
g) ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;
h) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZGODNIE Z PROJEKTEM UMOWY.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.