eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w GdańskuOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192035191

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podwale Przedmiejskie

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-824

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 326 18 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wup.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wupgdansk.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb61bd7c-c87f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040859/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa samochodu osobowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb61bd7c-c87f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
zamowienia@wup.gdansk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
• Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP)
z siedzibą: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
www.wupgdansk.praca.gov.pl
e-mail: wup@wup.gdansk.pl
tel. (58) 326-18-01; fax: (58) 326-48-94
Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem na mocy RODO poprzez adres e-mail: iod@wup.gdansk.pl lub kierując korespondencję na adres administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, zawarcia i wykonania umowy, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
Podstawa prawna:
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w przepisach prawa w związku z ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”), ustawą z dnia 23.04.2009r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawą z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku realizacji zamówienia publicznego przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wykonania umowy.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taką informacją, zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
• podmioty upoważnione przez administratora np. dostawcy usług pocztowych, kurierskich, informatycznych, organy kontrolne oraz innym podmiotom uprawnionym do ich odbioru zgodnie z przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
• przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czas realizacji umowy, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji związanej z zamówieniem publicznym wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który WUP zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tj. przez okres 10 lat,
• w przypadku zamówień współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego okresy przechowywania dokumentacji wynikają dodatkowo z wytycznych/instrukcji dot. realizacji poszczególnych programów operacyjnych.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
• prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 6 ust. 1 c) RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OZP/332/65-2/BM/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 162749,59 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie maksymalnie do 31.10.2023 r. (dokładny termin zgodnie z wybraną ofertą).

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone. Oferty będą oceniane na podstawie liczby uzyskanych punktów w oparciu o ww. kryteria oceny i ustaloną punktację do 100 (100 pkt = 100 %):

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe wyposażenie samochodu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy - Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ (oświadczenie wstępne). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do oferty.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadkach, gdy:
1) zostanie zmieniona nazwa i/lub model samochodu objętego umową, w przypadku gdy, nastąpi zmiana nazwy handlowej lub innego oznaczenia samochodu wskazanego w ofercie niepowodująca zmiany przedmiotu umowy;
2) obiektywnego braku możliwości zapewnienia wyposażenia pojazdu odpowiadającego wymogom zawartym w charakterystyce z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy, przy czym nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego. W sytuacji powyżej Wykonawcy nie przysługuje zmiana wynagrodzenia.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenia, których pomimo zachowania należytej staranności spełniają łącznie trzy przesłanki: mają charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są niemożliwe do zapobieżenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.