eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Busko-Zdrój › Dostawa medycznych materiałów jednorazowego użytkuOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa medycznych materiałów jednorazowego użytku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288165

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. F. Rzewuskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ubz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ubz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Akcyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa medycznych materiałów jednorazowego użytku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eca4e586-ca2a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149925

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ubz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ubz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zapisami rozdziału IX SWZ. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy, opisane
zostały w Instrukcji dla wykonawcy pod adresem: https://ubz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce:Regulacje i procedury
procesu zakupowego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjnaul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100
Busko-Zdrój
2) W Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Tomasz Paprocki, z
którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna ul. Gen. F. Rzewuskiego 1,
28-100 Busko-Zdrój, bądź za pomocą adresu e-mail: iod@ubz.pl
3) Cele przetwarzania oraz podstawy prawne:
• na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
• na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora.
• celów wypełnienia innych obowiązków prawnych, ciążących na instytucji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów zgodnie z art.
78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani /Pana
danych osobowych. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie
(02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000041441, jako
właściciela Platformy Zakupowej, na której Administrator prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane
zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TI.291.31.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa medycznych materiałów jednorazowego użytku. Zamówienie obejmuje dostawę wg asortymentu i w ilości wskazanej na formularzu asortymentowo-cenowym stanowiący załącznik nr 2 do swz, przedstawione w nim ilości są ilościami szacunkowymi, faktyczne zapotrzebowania wynikać będą z bieżących potrzeb Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18424000-7 - Rękawice

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznane ofercie będą sumą punktów przyznanych w kryterium cena, termin dostaw cząstkowych, termin rozpatrzenia reklamacji, czas realizacji dostaw cito.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów łącznie w obowiązujących kryteriach. Maksymalna liczba punktów za w/w kryteria wynosi 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw czątskowych

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostaw cito

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
- wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy medycznych materiałów jednorazowego użytku o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie określił sposobu spełnienia warunku.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy medycznych materiałów jednorazowego użytku o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany asortyment będący wyrobem medycznym posiada aktualne dokumenty dopuszczające go do obrotu jak również spełnia wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2022r., Poz. 774 ) jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR ( jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) lub stosowne oświadczenie, że do danego asortymentu nie stosuje się powyższych przepisów.

- materiały informacyjne na temat zaoferowanego asortymentu, takie jak np. foldery, ulotki, karty katalogowe, etykiety handlowe, zdjęcia, badania lub inne materiały zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu ofertowym - dotyczy jedynie pozycji oznaczonych przypiskiem DOŁĄCZYĆ DO OFERTY w kolumnie PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE *

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany asortyment będący wyrobem medycznym posiada aktualne dokumenty dopuszczające go do obrotu jak również spełnia wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2022r., Poz. 774 ) jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR ( jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) lub stosowne oświadczenie, że do danego asortymentu nie stosuje się powyższych przepisów.

- materiały informacyjne na temat zaoferowanego asortymentu, takie jak np. foldery, ulotki, karty katalogowe, etykiety handlowe, zdjęcia, badania lub inne materiały zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu ofertowym - dotyczy jedynie pozycji oznaczonych przypiskiem DOŁĄCZYĆ DO OFERTY w kolumnie PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE *

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- formularz asortymentowo-cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ,
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3a do SWZ;
- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.
- pełnomocnictwo dla osoby / osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych;
- pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika – gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik;
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna). W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące wykonawców, tj.
każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania i łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna lub
zawodowych, przy czym nie podlegają sumowaniu wartości wykazywanych zamówień.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony jeżeli
co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji
te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których zdolności są wymagane. W przypadku, o
którym mowa w zdaniu 1 i 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określone zostały w §12 projektu umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ubz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.