eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Sukcesywna dostawa - sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem wyrobów/prefabrykatów betonowych do robót drogowych.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa - sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem
wyrobów/prefabrykatów betonowych do robót drogowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27681549000000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plonów 22i

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 296 07 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: u.mysior@um.sosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzuk.sosnowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,116101,e1803a3334f46657488cd4a2b6ba1b4a.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa - sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem
wyrobów/prefabrykatów betonowych do robót drogowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d19d92db-a086-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076198

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.C.271.1.28.2023.UM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia - Sukcesywna dostawa, sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem betonowej kostki brukowej, wibroprasowanej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44114200-4 - Produkty betonowe

44113100-6 - Materiały chodnikowe

4.5.5.) Wartość części: 113184,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia - Sukcesywna dostawa, sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem betonowego krawężnika i obrzeży (oporników);

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44114200-4 - Produkty betonowe

44113100-6 - Materiały chodnikowe

4.5.5.) Wartość części: 61500,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 zamówienia - Sukcesywna dostawa, sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem betonowych płyt ażurowych wielootworowych o otworach w kształcie karo.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44114200-4 - Produkty betonowe

44113100-6 - Materiały chodnikowe

4.5.5.) Wartość części: 7770,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 zamówienia - Sukcesywna dostawa, sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem betonowej płyty chodnikowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44114200-4 - Produkty betonowe

44113100-6 - Materiały chodnikowe

4.5.5.) Wartość części: 20640,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 111930,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 111930,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 111930,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOST-BET K.P.Matyja Spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5732254961

7.3.3) Ulica: ul. Ułańska 15

7.3.4) Miejscowość: Miedźno

7.3.5) Kod pocztowy: 42-120

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 111930,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-13 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61623,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61623,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61623,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOST-BET K.P. Matyja Spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5732254961

7.3.3) Ulica: ul. Ułańska 15

7.3.4) Miejscowość: Miedźno

7.3.5) Kod pocztowy: 42-120

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61623,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-13 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8610,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8610,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8610,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOST-BET K.P. Matyja Spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5732254961

7.3.3) Ulica: ul. Ułańska 15

7.3.4) Miejscowość: Miedźno

7.3.5) Kod pocztowy: 42-120

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8610,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-13 do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu w zakresie części 4 zamówienia zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: KOST-BET K.P. Matyja Spółka komandytowa, ul. Ułańska 15, 42-120 Miedźno;
- Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: BRUK SA, ul. Częstochowska 19, 42-714 Lisów, które podlegały odrzuceniu na postawie:
- oferta nr 1 art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp,
- oferta nr 2 art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp.
W związku z powyższym, Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie cz. 4 zamówienia, zgodnie z przesłanką wskazaną na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.