eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kostomłoty › Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kostomłoty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934992

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ślężna 2

1.5.2.) Miejscowość: Kostomłoty

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-311

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kostomloty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kostomloty.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0731c646-ca20-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015811/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.kostomloty.pl zawierająca odesłanie na Platformę przetargową pod adresem: https://kostomloty.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej
https://kostomloty.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. zwanej dalej Platformą.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:
zamowienia@kostomloty.pl (z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami złożona musi być na Platformie).
3) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail zamowienia@kostomloty.pl (z zastrzeżeniem, że
oferta wraz z załącznikami złożona musi być na Platformie).
Szczegółowe zapisy dotyczące komunikacji w postępowaniu zostały zawarte w dziale VIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji:
1) Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 10 i nowsze,
• Edge,
• Google Chrome,
• Mozilla Firefox,
• Opera,
b) Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet,
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
• włączona obsługa JavaScript,
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
• zainstalowany Acrobat Reader,
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
2) Wymagania techniczne związane z skorzystaniem z Platformy przetargowej wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem:
https://kostomloty.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Szczegółowe zapisy dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w
dziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty.
c) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.
d) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
e) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w punkcie XXXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIFZ.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup stacji roboczych – 5 szt.,

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup skanerów - 2szt.,

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30216110-0 - Skanery komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup Microsoft SQL Server 2022 Standard + 30 user cals lub równoważny

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48611000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy kluczy licencyjnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

30121300-6 - Urządzenia do powielania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
c) oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. Poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.- Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2) Zamawiający określa przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart katalogowych/specyfikacji oferowanych produktów celem jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu i jego elementów składowych. W tym w części 1 Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowych specyfikacji komponentów komputerów PC. W części 3 Zamawiający wymaga informacji w składanej ofercie jak licencjonowany jest oferowany system bazodanowy SQL Server 2022 Standard + 30 user cals lub równoważny.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2) Zamawiający określa przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart katalogowych/specyfikacji oferowanych produktów celem jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu i jego elementów składowych. W tym w części 1 Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowych specyfikacji komponentów komputerów PC. W części 3 Zamawiający wymaga informacji w składanej ofercie jak licencjonowany jest oferowany system bazodanowy SQL Server 2022 Standard + 30 user cals lub równoważny.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2) Zamawiający określa przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart katalogowych/specyfikacji oferowanych produktów celem jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu i jego elementów składowych. W tym w części 1 Zamawiający wymaga załączenia do oferty szczegółowych specyfikacji komponentów komputerów PC. W części 3 Zamawiający wymaga informacji w składanej ofercie jak licencjonowany jest oferowany system bazodanowy SQL Server 2022 Standard + 30 user cals lub równoważny.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany Umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, oprócz pozostałych przypadków wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, stosownie do treści art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie:
1) terminu realizacji zamówienia,
2) Przedmiotu Umowy (zmiany parametrów technicznych, wersji oprogramowania, modelu urządzenia).
2) Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj.:
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, gdzie pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie, o braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, przy czym zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie w zakresie uwzględniającym okres, w którym realizacja zamówienia nie była możliwa w związku z wystąpieniem „siły wyższej”
2) w przypadku, gdy zmiana parametrów lub wersji oprogramowania przyczyni się do poprawy jakości lub funkcjonalności przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,
3) gdy zakończyła się produkcja danego urządzenia objętego niniejszą Umową lub wycofano dany model z produkcji pod warunkiem, iż nowe urządzenie będzie posiadać parametry nie gorsze od urządzenia zaproponowanego w ofercie oraz zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Kostomłoty za pośrednictwem Platformy: https://kostomloty.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.