eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SP7, SP4, EKOLUDKI - INSTALACJA C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 I PRZEDSZKOLU EKOLUDKIOgłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SP7, SP4, EKOLUDKI - INSTALACJA C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 I PRZEDSZKOLU EKOLUDKI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Ełk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marsz. Józefa Piłsudskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 087 732 62 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.elk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SP7, SP4, EKOLUDKI - INSTALACJA C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 I PRZEDSZKOLU EKOLUDKI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8f27e2c-ca23-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149690

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007281/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa Nr 7 i Miejskie Przedszkole Ekoludki ( instalacja c.o. i wentylacja)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8f27e2c-ca23-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu E-Zamówień, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, oraz poczty elektronicznej – um@um.elk.pl .
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
»Wykonawca« na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa »Regulamin Platformy e-Zamówienia«, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce »Centrum Pomocy«. (...)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk;
b) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Ełku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Ełku za pomocą adresu e-mail: dpo@um.elk.pl ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SP7, SP4, EKOLUDKI - INSTALACJA C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 I PRZEDSZKOLU EKOLUDKI, nr sprawy: O-ZP.271.16.2023, prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): * Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku po-stępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O-ZP.271.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 7662987,15 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 964330,49 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania a także wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej szkoły, w ramach termomodernizacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Kilińskiego 48 w Ełku. W zakresie zamówienia jest także przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu EKOLUDKI, będącego wyodrębnioną częścią obiektu szkolnego.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Sp7, SP4, Ekoludki” z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przebudowa obejmuje instalację centralnego ogrzewania od istniejącego węzła cieplnego i obejmuje wszystkie segmenty obiektu szkolnego wraz z przedszkolem.
Wykonanie wentylacji realizowane będzie dla sali gimnastycznej, wyodrębnionej w przedmiotowym obiekcie jako oddzielny segment.
Prace budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie szkolnym. Prace wewnętrzne w przestrzeniach użytkowanych przez dzieci należy prowadzić w okresie wakacyjnym oraz wolnym od zajęć, w uzgodnieniu z użytkownikiem tj. Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 w Ełku oraz Inwestorem zastępczym Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku.

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
1.1.1. Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu planowanych do wykonania prac, z uwzględnieniem specyfiki działającego obiektu oraz niezbędnych terminów utrzymania ogrzewania – czynny obiekt szkolny.
1.1.2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, w tym m.in.:
a) Wykonanie robót rozbiórkowych instalacji c.o. i przegród budowlanych wraz z odwiezieniem i utylizacją;
b) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z odpowiednimi zabudowami rurociągów w miejscach istniejącej;
c) Montaż osłon grzejnikowych;
d) Wymiana rozdzielacza obiegów c.o. w węźle cieplnym;
e) Montaż zabezpieczeń wandaloodpornych z blokadą regulacji dla głowic termostatycznych w pomieszczeniach przewidzianych dla dzieci tj. sal lekcyjnych, szatni, korytarzy, pracowni, pom. sanitarnych i sportowych;
f) Montaż wersji higienicznej grzejników stosowanych w pomieszczeniach kuchennych;
g) Odtworzenie powierzchni ścian w miejscu demontażu istniejących grzejników poprzez zagruntowanie, szpachlowanie ubytków oraz pomalowanie farbą zgodną z istniejącą;
h) Demontaż i ponowny montaż istniejących zabudów, drabinek oraz mebli, niezbędnych do wymiany instalacji grzewczej, w odpowiednim ich poszanowaniu;
i) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej SP7 wraz z instalacją zasilająco-sterującą i automatyką;
j) Wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej oraz instalacji odgromowej dla potrzeb wentylacji sali gimnastycznej;
k) Wykonanie osłon nagrzewnic wg dokumentacji;
l) Odtworzenie ścian po wykonaniu instalacji wentylacji;
m) Odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub zdewastowanych ścian, sufitów, podłóg, armatury, nawierzchni utwardzonych oraz terenów zielonych po prowadzonych pracach budowlanych;
n) Uprzątnięcie terenu i obiektu po wykonaniu prac budowlanych.
1.1.3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w tym między innymi:
a) dokumentacja powykonawcza instalacji sanitarnych i elektrycznych,
b) oświadczenie kierownika robót sanitarnych i kierownika robót elektrycznych,
c) protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,
d) atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów wraz z kartami gwarancyjnymi urządzeń,
e) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

1.2. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo:
a) zaopatrzyć się w energię elektryczną i wodę na okres realizacji robót budowlanych;
b) przekazać materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego wykorzystania, tj zawory, pompy, regulatory wraz z udokumentowaniem tego w stosownym protokole przekazania;
c) zabezpieczyć wnętrza szkoły w zakresie prac, przed uszkodzeniem i nadmiernym zabrudzeniem;
d) zapewnić obsługę serwisową zainstalowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do utrzymania ich właściwej pracy w okresie udzielonej gwarancji;
e) uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych obiektu (należy przyjąć 2 przeglądy rocznie) zwoływanych na wezwanie zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji.

1.3. Materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego wykorzystania, tj zawory, pompy, regulatory podlegają zwrotowi dla Zamawiającego, wraz z udokumentowaniem tego w stosownym protokole przekazania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze sposobem realizacji, zawierają projekty techniczne i SST p.n.: „WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SP NR7”, „WENTYLACJA MECHANICZNA W SALI GIMNASTYCZNEJ SP7” oraz „WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR1 EKOLUDKI”.
W skład dokumentacji projektowej wchodzi:
a) Projekt techniczny „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP NR7”
b) Projekt techniczny „Wentylacja mechaniczna w sali gimnastycznej SP7”
c) Projekt techniczny „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Nr1 EKOLUDKI”
d) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – ST4 - „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP NR7”
e) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – ST2, ST3 - „Wentylacja mechaniczna w sali gimnastycznej SP7”
f) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – ST4 - „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Nr1 EKOLUDKI”
g) Przedmiar robót „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP NR7”
h) Przedmiar robót „Wentylacja mechaniczna w sali gimnastycznej SP7”
i) Przedmiar robót „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Nr1 EKOLUDKI”
Przedmiary robót są przykładowe. Załączone przedmiary robót określają orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować wszystkie zapisy zawarte w dokumentacji i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy – umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji.

1.4. Wymagania ogólne Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów.
Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zmianami.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod względem charakteru użytkowego, parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość) oraz parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
UWAGA:
Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu i uzyskać zgodę na ich zastosowanie w formule wniosku materiałowego.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późn. zmianami”.


2. Gwarancja - minimalny wymagany okres gwarancji 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

43322000-6 - Urządzenia do demontażu

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga,
sposób punktowania):

Nazwa kryterium Waga
Cena 60
Gwarancja 40

1.1. Kryterium Cena (Wc)
Oferta z najniższą ceną otrzyma max. liczbę punktów – przy czym max liczba punktów w tym kryterium to 60 - pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:

Wc = Cn/Cp x 60

Cn – najniższa oferowana cena
Cp – cena oferty porównywanej
Wc – wynik

1.2. Kryterium Gwarancja (Wg)
Oferta zawierająca gwarancję na przedmiot zamówienia powyżej 36 miesięcy otrzyma proporcjonalnie więcej punktów, przy czym max. liczba punktów w tym kryterium to 40 - okres oferowanej gwarancji należy określić w pełnych miesiącach.
Sposób punktacji za okres gwarancji:

Wg = Gp/Gn x 40

Gp– okres gwarancji oferty porównywanej po odliczeniu okresu wymaganego tj. 36 miesięcy
Gn – najdłuższy oferowany okres gwarancji po odliczeniu okresu wymaganego tj. 36 miesięcy
Wg – wynik

Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 36-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, oferta otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.
Gwarancja udzielona na 60 miesięcy i więcej, będzie przyjęta do liczenia punktacji w tym kryterium jako 60 miesięcy.
Uwaga: minimalny wymagany okres gwarancji to 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego, oferta z gwarancją poniżej 36 miesięcy będzie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ.

2. Wynik
Oferta, która uzyska największą sumę punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
W= Wc + Wg

W – wynik punktowy oferty
Wc – wynik punktowy w kryterium ceny
Wg – wynik punktowy w kryterium gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1
ustawy, tj. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (wzór załącznik nr 1 do SWZ), składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust.1. pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian:
1 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących okolicznościach: a) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego.
b) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót.
2 Zmianę terminu wykonania umowy dopuszcza się w przypadku:
a) wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych,
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robót,
c) postojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nie oznakowanych w dokumentacji projektowej,
d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym,
e) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy którejkolwiek ze stron umowy,
f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac.
3 Zmianę wysokości wynagrodzenia dopuszcza się w przypadku:
a) wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji robót, robót dodatkowych lub zamiennych,
b) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, przy czym zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku VAT części zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Podstawy wykluczenia, o których mowa w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1.
3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie pkt. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

II. Do oferty należy dołączyć:
a) Formularz ofertowy – interaktywny formularz dostępny na ezamówienia.gov.pl w widoku przedmiotowego postępowania;
b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.