eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego planujących karierę naukową na Uczelni: Laboratorium kariery II.Ogłoszenie z dnia 2023-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego planujących karierę naukową na Uczelni: Laboratorium kariery II.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET GDAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Bażyńskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-309

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cpz@ug.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego planujących karierę naukową na Uczelni: Laboratorium kariery II.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8891207-ca1c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Źródło finansowania umowy: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; tytuł projektu: PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG); POWR. 03.05.00-IP.08-00-PZ3/17;

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej platforma) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug.
2.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformy w zakładce „Regulamin", dostępnym pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący, 2)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert zamieszczonej na stronie internetowej platformy w zakładce „Instrukcje" dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,4)włączona obsługa JavaScript,5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6)szyfrowanie na
platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,7)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 4.Komunikacja poprzez formularz „Wyślij wiadomość” (nie dotyczy składania ofert) umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB. 5.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, dokumentów, wniosków oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
6.Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, ze szczególnym wskazaniem na .pdf. 7.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
(...) 9.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej wskazanej w pkt 10. 10. Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami: Ewa Rola – pracownik Działu Procedur Zakupowych w Centrum Polityki Zakupowej Uniwersytetu Gdańskiego, e mail: ewa.rola@ug.edu.pl, w godzinach 07:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. Więcej informacji w rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”, Uniwersytet Gdański występujący w charakterze Beneficjenta w projekcie „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
(ProUG)” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że: 1)Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem mogą Państwo kontaktować się poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl.3) Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu Uniwersytetowi Gdańskiemu. Może się Pani/Pan również skontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, który realizuje projekt poprzez e-mail: iod@ug.edu.pl. 4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO: a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.320 z późn. zm.), b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2014 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.Urz. UE L 347
z 20.12.2013 r., str. 470), c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy
wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.Urz. UE L 286 z 30.09.2014 r., str. 1), d) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020. 5) Państwa dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno–promocyjnych w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
6) podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w ppkt 5) niniejszej klauzuli. Konsekwencje
niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 7) Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej (Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju) oraz Beneficjentowi realizującemu projekt (Uniwersytetowi Gdańskiemu). Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać również powierzone innym podmiotom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta
ewaluację, kontrole i audyt w ramach PO WER. 8) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Pełna treść klauzuli znajduje się w rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 5750.291.1.41.2023.ER

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla dwóch grup uczestników, w ilości do 14 osób w grupie, wymiar godzinowy szkolenia: 8 godzin, 1 godzina szkoleniowa trwa 45 minut.
Celem szkolenia jest podniesienie jakości kształcenia poprzez wzmocnienie kompetencji studentów w zakresie budowania osobistej marki na rynku pracy, pisania publikacji naukowych, pozyskiwania grantów oraz praw autorskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SWZ, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3 do umowy.
2. Szkolenie ma być prowadzone w formie zajęć warsztatowych. Tryb prowadzenia szkolenia: on-line, za pośrednictwem odpowiedniego narzędzia np. platformy e-learningowej umożliwiającego transmisję audio i wideo w czasie rzeczywistym.
3. Szkolenie musi być prowadzone z uwzględnieniem charakterystyki grupy docelowej (studenci Uniwersytetu Gdańskiego), przez co należy rozumieć dopasowanie omawianych zagadnień, przykładów, metod lub narzędzi
do specyfiki funkcjonowania szkoły wyższej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena oferty – 100% wagi
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto w PLN, podanej w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ.
Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
Cn
C = ––––– x 100
Co
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”,
Cn – najniższa zaoferowana cena brutto w PLN spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,
Co – cena brutto w PLN ocenianej oferty.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium „Cena oferty”, wynosi 100 pkt.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryterium.
4. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu liczby punktów przyznanych za powyżej wymienione kryterium, wynosi 100 pkt.
5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia co najmniej 1 osobą (trenerem szkoleniowym), którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą:
a) wykształcenie wyższe,
b) doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 szkoleń z zakresu zajęć warsztatowych dla studentów planujących karierę naukową na uczelni, w wymiarze minimum 8 godzin każde, przy założeniu, iż jedna godzina szkoleniowa wynosiła co najmniej 45 minut, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia więcej niż jednej osoby, każda z tych osób musi spełniać ww. wymagania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następującego podmiotowego środka
dowodowego: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp – załącznika nr 3 do SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1233 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o
którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 4) SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: wykazu osób – załącznika nr 4 do SWZ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami
na temat ich wykształcenia i doświadczenia niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w rozdz. V pkt
1 ppkt 4) SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału XI pkt 9 SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale VII pkt 3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia i doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XX pkt 6 SWZ.
6. Przepisy Pzp oraz postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień zawartej umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 11 – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 3,
3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, poprzez jego wydłużenie o okres odpowiadający trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia w wyniku zaistnienia siły wyższej,
4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, poprzez jego wydłużenie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności organizacyjnych np. w przypadku braku możliwości zebrania minimum 80% wymaganej liczby uczestników szkolenia – zgodnie z § 5 ust. 3,
5) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, poprzez jego wydłużenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności organizacyjnych, np. z powodu choroby trenera szkoleniowego co będzie udokumentowane oświadczeniem Wykonawcy,
6) zmiana osoby wskazanej w § 7 ust. 1, przy pomocy której Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na inną osobę
pod warunkiem, że zaproponowana osoba będzie posiadała wymagane wykształcenie i doświadczenie do świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszej umowy zgodne z wymaganiami opisanymi w rozdz. V SWZ i nie niższe niż wskazane w ofercie Wykonawcy,
7) innych zmian przewidzianych w Pzp oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).
2. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez Stronę występującą o zmianę postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć (umieścić) na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug (na stronie internetowej prowadzonego postępowania).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.