eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Warsztaty i laboratoria dla dzieciOgłoszenie z dnia 2023-03-23

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Warsztaty i laboratoria dla dzieci

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 68 IM. JANUSZA KORCZAKA W BIAŁYMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200409852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.Mieszka I 19

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-054

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 741 62 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ps68@piasta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ps68.edupage.org.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Warsztaty i laboratoria dla dzieci

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f591a1b6-c9bc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149200

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt WND-RPPD.03.01.01-20-0456/20 pn. „Przedszkolak potrafi" współfinansowany z EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III. Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

II. Niniejsze zamówienie prowadzone jest z uwagi na nierozstrzygnięcie zamówienia publicznego w przedmiotowym zakresie, prowadzonego w ramach postępowania przetargowego w trybie podstawowym (sygn.: ZP6-06.2022), pn.: „Realizacja grupowych zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku lub Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku z podziałem na 14 części w cz. XIII pn.: „Warsztaty i laboratoria dla dzieci - Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku” oraz w cz. XIV pn.: „Warsztaty i laboratoria dla dzieci - Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku”.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ZP68-11.2022

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP68-11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, jest realizacja usługi w zakresie: Warsztaty i laboratoria dla dzieci.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9661616441

7.3.3) Ulica: ul. Legionowa 14/16

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-099

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

n.d.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.