eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole Lubelskie › Dostawa środków dezynfekcyjnych wraz z dostawą dozowników i systemu dozującego dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4aOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków dezynfekcyjnych wraz z dostawą dozowników i systemu dozującego dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 4 A

1.5.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pczol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczol.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków dezynfekcyjnych wraz z dostawą dozowników i systemu dozującego dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80795b35-c9af-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031919/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa środków dezynfekcyjnych oraz preparatów biobójczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pczol.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).Ogólne zasady korzystania z Platformy: Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na adresem: https://pczol.ezamawiajacy.pl/. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 70 Pzp oraz w związku z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
a. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
b. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć podpisywany plik oraz plik podpisu.
Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
a. są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
b. umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
c. umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
d. zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji. Zamawiający, zgodnie z Paragrafem 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 KB/s;
b. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB RAM, procesor o wydajności odpowiadającej Intel IV 2GHzlub wydajniejszy, jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d. włączona obsługa JavaScript;7.5.zainstalowanyprogram Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
Zamawiający rekomenduje dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf., xlsx, .doc, .zip.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.
plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas godzina: minuta: sekunda (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P.ZM.381.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków dezynfekcyjnych wraz z dostawą dozowników i systemu dozującego dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków dezynfekcyjnych wraz z dostawą dozowników i systemu dozującego dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków dezynfekcyjnych wraz z dostawą dozowników i systemu dozującego dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków dezynfekcyjnych wraz z dostawą dozowników i systemu dozującego dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków dezynfekcyjnych wraz z dostawą dozowników i systemu dozującego dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, rozumiane jako podmiotowe dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku,
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, rozumiane jako przedmiotowe dotyczące potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
Wykonawca musi posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych wyrobów medycznych / produktów leczniczych do obrotu i stosowania na terenie Polski, a oferowane w postępowaniu przetargowym produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą zgodne z ich aktualną rejestracją, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia z dnia 9 maja 2020 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy – dotyczy wyrobów medycznych.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o przedłożone dokumenty w formule: spełnia / nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą potwierdzających, że oferowane usługi, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (przedmiotowe środki dowodowe):
1) oświadczenie, że Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedłoży aktualną charakterystykę produktu leczniczego - CHPL zatwierdzoną przez Ministra Zdrowia (dotyczy produktów leczniczych),
2) oświadczenie, że Wykonawca wraz z realizacją pierwszej dostawy dostarczy aktualne Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (Wykonawca składa oświadczenie na własnym wzorze) – jeśli dotyczy produktów rozumianych jako niebezpieczne,
3) materiały informacyjne (np.: katalogi, specyfikacje techniczne, informacje od producenta), potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia – jeśli Wykonawca jest w posiadaniu materiałów informacyjnych w języku polskim /lub tłumaczeniem na język polski, Zamawiający prosi o ich przedłożenie.
4) oświadczenie, że Wykonawca, w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2020 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974) przedłoży na każde żądanie Zamawiającego wymagane obowiązującymi przepisami dokumenty, aktualne dopuszczenia do obrotu na terytorium RP na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu) – jeśli dotyczy,
5) oświadczenie, że Wykonawca w przypadku produktów leczniczych i preparatów biobójczych przedłoży na każde żądanie Zamawiającego wymagane obowiązującymi przepisami aktualne wymagane obowiązującymi przepisami dokumenty, dopuszczające do obrotu na terytorium RP na każdy oferowany produkt, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 499 ze zm.), ustawą z dnia 09 października 2005 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U z 2021 poz. 24 ze zm.) – jeśli dotyczy,
6) oświadczenie, że Wykonawca w przypadku produktów kosmetycznych przedłoży na każde żądanie Zamawiającego wymagane obowiązującymi przepisami dokumenty, że zaoferowane produkty kosmetyczne posiadają aktualne potwierdzenie zgłoszenia do krajowego systemu informowania o kosmetykach zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018r. o produktach kosmetycznych (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2227) – jeśli dotyczy,
7) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli asortyment nie jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny, należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie - Wykonawca składa oświadczenie na druku własnym – jeśli dotyczy.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba, że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba, że przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pczol.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.