eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów Małopolski › Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele leśne w leśnictwie SokołówOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele leśne w leśnictwie Sokołów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690028679

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 57

1.5.2.) Miejscowość: Głogów Małopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-060

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: glogow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://glogow.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wiaty rekreacyjnej przeznaczonej na cele leśne w leśnictwie Sokołów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a35e66b-c99d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00413788/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa wiaty na terenie szkółki leśnej w leśnictwie Sokołów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Kontakt pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie za pośrednictwem dedykowanej Platformy Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow
Szczegóły zawiera rozdział 8 SWZ. Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do
wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Głogów z siedzibą 36-060 Głogów Małopolski, ul. Fabryczna 57. Przedstawicielem administratora jest: Nadleśniczy – Piotr Brewczyński. Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Głogów
telefonicznie pod numerem 178517428 lub 606439364, za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: glogow@krosno.lasy.gov.pl .
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą adresu: e-mail: iod@comp-net.pl .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewidywany do wykonania zakres robót przedstawia Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w Rozdziale III SWZ w tym załączone dokumenty w postaci Projektów Wykonawczych, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej „STWiORB”) oraz Przedmiarów Robót. Z uwagi na
ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączone „Przedmiary robót” stanowią element
pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z SWZ,
Projektem Wykonawczym, STWiORB, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi
przepisami i normami w tym zakresie. W związku z powyższym, Wykonawca nie może żądać
wynagrodzenia za prace nie ujęte w „Przedmiarze robót”, a wykonane w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogóle nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

34928210-3 - Wiaty drewniane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – o wartości do 50 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami:
– Cena – 60%
– Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi – 40%

W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać łącznie maksymalnie 100 pkt, co po
przeliczeniu przez odpowiednia wagę procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można
otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” można
otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 60 %

W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi- G” oceniane będzie wydłużenie
okresu Gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń
i materiałów w stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji wynikającego z SWZ (tj. 36
miesięcy od dnia odbioru końcowego robót poświadczonego protokołem odbioru końcowego).
Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zadeklarowany w formularzu
oferty.
Sposób przyznawania punktów dla kryterium okres gwarancji i rękojmi:
a) Kryterium okresu gwarancji i rękojmi na całość zamówienia będzie rozpatrywane na
podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi.
b) Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 36
miesięcy, liczonych od daty ostatecznego odbioru robót, przy czym bieg okresu gwarancji
i rękojmi rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru protokołu końcowego.
c) Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to 40.
d) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości i rękojmi w pełnych miesiącach tj.
36, 48, 60 miesięcy.
e) Jeżeli Wykonawca wpisze w okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy to przygotuje
ofertę niezgodnie z SWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.
f) W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki Zamawiający uzna,
że Wykonawca deklaruje najkrótszy tj. 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.
g) Jeżeli Wykonawca zaoferuje pośredni termin gwarancji (tzn. inny niż w ppkt d) Zamawiający
uzna, że Wykonawca deklaruje najbliższy krótszy pełny termin gwarancji, np. gdy Wykonawca
zadeklaruje termin gwarancji 47 miesięcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował 36
miesięcy itp.)
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie okres gwarancji i rękojmi
zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów
wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.Co

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
1) W zakresie doświadczenia:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku
będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie wiaty lub innej budowli
(charakter zbliżony do przedmiotu niniejszego zamówienia) o wartości nie mniejszej niż 100 000
PLN brutto (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

2) W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi
osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, w tym:
- 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które uprawniają do kierowania robotami
budowlanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z 6 maja 2019 r. ws. przygotowania zawodowego do wykonywania funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa albo odpowiadające im uprawnienia
wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego
Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a
oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
2351, z 2022 r. poz. 88) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2272, z 2019 r. poz. 534, 577.),
- co najmniej 2 osobami na stanowisku robotniczym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej
złożeniem;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ);
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835),
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) Wykazu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000 tys zł brutto wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2. pkt 1) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ);

b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2.
pkt 2) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do
oferty „Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
ma obowiązek złożyć wraz z ofertą, „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia”
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór zobowiązania
stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno
potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności:
2.1. Zmiana Terminu Wykonania Umowy:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały
niezawinione niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie tj.:
- klęski żywiołowe mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku (nawalne
deszcze, podtopienia) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, nie wynikające z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2.1., termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności.
2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności koniecznością zrealizowania
projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań
groziło wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; w przypadku wystąpienia
okoliczności o której mowa w niniejszym punkcie, możliwa jest w szczególności
zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót.
2.3 Zmiany osobowe:
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spełniające warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków
zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy,
b) zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy których Wykonawca
realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy; zmiana jest możliwa na
osoby spełniające wymogi SWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie
uprzedniej zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.
2.4. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT,
c) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego,
d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.