eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierz Dolny › Sukcesywna dostawa produktów żywieniowych do stołówek Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym 2023Ogłoszenie z dnia 2023-03-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa produktów żywieniowych do stołówek Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060664549

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadwiślańska 9

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierz Dolny

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-120

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81-881-05-58

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsz-kazimierz@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.koszczyc.kazimierz-dolny.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa produktów żywieniowych do stołówek Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e0b7c04d-c987-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00146159/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0b7c04d-c987-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.koszczyc.kazimierz-dolny.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem
platformy ezamówienia.gov.pl, platformy epupa.gov.pl (do obsługi zapytań) i poczty elektronicznej
zamawiającego zsz-kazimierz@wp.pl.
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty będą udostepniane na stronie internetowej http://zskazimierz.bip-e.pl/

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://zskazimierz.bip-e.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO stanowi załącznik nr 6 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula RODO stanowi załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 3690000 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 300000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa mięsa i wędlin

4.2.5.) Wartość części: 126000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

15131130-5 - Wędliny

15131400-9 - Produkty wieprzowe

15131500-0 - Produkty drobiowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia
podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium wyboru/Waga A-Cena -60 %
B-Termin płatności -30 %
C-Realizacja dostaw w soboty -10 %
3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i
ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną
4. Ocena w zakresie kryterium „Cena” (A) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:
A = oferta z najniższą ceną ( spośród ofert nie odrzuconych)/cena oferty ocenianej x 60 A = liczba
otrzymanych punktów
5. Obliczenia ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W zakresie kryterium „Termin płatności” (B) Zamawiający będzie przyznawał punkty w Następujący
sposób:
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia wystawienia faktury Wartość w punktach
Termin płatności: 7 dni 0 pkt
Termin płatności: 14 dni 10 pkt
Termin płatności: 21 dni 20 pkt
Termin płatności: 30 dni 30 pkt
[Uwaga!] Minimalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.
7. W zakresie kryterium „Wydawanie towaru na podstawie dokumentów wewnętrznych tzw. WZ”
Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w
formularzu ofertowym, w następujący sposób: Wydawanie towaru na podstawie dokumentów
wewnętrznych tzw. WZ Wartość w punktach
Realizacja dostaw w soboty 10 pkt Brak realizacji dostaw w soboty 0 pkt
Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: OF = A + B +C
8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydawanie towaru na podstawie dokumentów wewnętrznych tzw. WZ

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa mleka i przetworów mlecznych

4.2.5.) Wartość części: 50000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15540000-5 - Produkty serowarskie

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia
podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium wyboru/Waga A-Cena -60 %
B-Termin płatności -30 %
C-Realizacja dostaw w soboty -10 %
3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną
4. Ocena w zakresie kryterium „Cena” (A) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:
A = oferta z najniższą ceną ( spośród ofert nie odrzuconych)/cena oferty ocenianej x 60 A = liczba
otrzymanych punktów
5. Obliczenia ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W zakresie kryterium „Termin płatności” (B) Zamawiający będzie przyznawał punkty w Następujący
sposób:
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia wystawienia faktury Wartość w punktach
Termin płatności: 7 dni 0 pkt
Termin płatności: 14 dni 10 pkt
Termin płatności: 21 dni 20 pkt
Termin płatności: 30 dni 30 pkt
[Uwaga!] Minimalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.
7. W zakresie kryterium „Wydawanie towaru na podstawie dokumentów wewnętrznych tzw. WZ”
Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w
formularzu ofertowym, w następujący sposób: Wydawanie towaru na podstawie dokumentów
wewnętrznych tzw. WZ Wartość w punktach
Realizacja dostaw w soboty 10 pkt Brak realizacji dostaw w soboty 0 pkt
Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: OF = A + B +C
8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydawanie towaru na podstawie dokumentów wewnętrznych tzw. WZ

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa ryb i ryb przetworzonych

4.2.5.) Wartość części: 20000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia
podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium wyboru/Waga A-Cena -60 %
B-Termin płatności -30 %
C-Realizacja dostaw w soboty -10 %
3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i
ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną
4. Ocena w zakresie kryterium „Cena” (A) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:
A = oferta z najniższą ceną ( spośród ofert nie odrzuconych)/cena oferty ocenianej x 60 A = liczba
otrzymanych punktów
5. Obliczenia ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W zakresie kryterium „Termin płatności” (B) Zamawiający będzie przyznawał punkty w Następujący
sposób:
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia wystawienia faktury Wartość w punktach
Termin płatności: 7 dni 0 pkt
Termin płatności: 14 dni 10 pkt
Termin płatności: 21 dni 20 pkt
Termin płatności: 30 dni 30 pkt
[Uwaga!] Minimalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.
7. W zakresie kryterium „Wydawanie towaru na podstawie dokumentów wewnętrznych tzw. WZ”
Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w
formularzu ofertowym, w następujący sposób: Wydawanie towaru na podstawie dokumentów
wewnętrznych tzw. WZ Wartość w punktach
Realizacja dostaw w soboty 10 pkt Brak realizacji dostaw w soboty 0 pkt
Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: OF = A + B +C
8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydawanie towaru na podstawie dokumentów wewnętrznych tzw. WZ

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ziemniaków, warzyw korzeniowych i bulwiastych, warzyw liściastych oraz owoców
południowych i krajowych

4.2.5.) Wartość części: 60000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

03221120-3 - Warzywa bulwiaste

03221300-9 - Warzywa liściaste

03222110-7 - Owoce tropikalne

03222300-6 - Owoce inne niż tropikalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia
podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium wyboru/Waga A-Cena -60 %
B-Termin płatności -30 %
C-Realizacja dostaw w soboty -10 %
3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i
ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną
4. Ocena w zakresie kryterium „Cena” (A) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:
A = oferta z najniższą ceną ( spośród ofert nie odrzuconych)/cena oferty ocenianej x 60 A = liczba
otrzymanych punktów
5. Obliczenia ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W zakresie kryterium „Termin płatności” (B) Zamawiający będzie przyznawał punkty w Następujący
sposób:
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia wystawienia faktury Wartość w punktach
Termin płatności: 7 dni 0 pkt
Termin płatności: 14 dni 10 pkt
Termin płatności: 21 dni 20 pkt
Termin płatności: 30 dni 30 pkt
[Uwaga!] Minimalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.
7. W zakresie kryterium „Wydawanie towaru na podstawie dokumentów wewnętrznych tzw. WZ”
Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w
formularzu ofertowym, w następujący sposób: Wydawanie towaru na podstawie dokumentów
wewnętrznych tzw. WZ Wartość w punktach
Realizacja dostaw w soboty 10 pkt Brak realizacji dostaw w soboty 0 pkt
Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: OF = A + B +C
8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydawanie towaru na podstawie dokumentów wewnętrznych tzw. WZ

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich

4.2.5.) Wartość części: 18000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia
podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium wyboru/Waga A-Cena -60 %
B-Termin płatności -30 %
C-Realizacja dostaw w soboty -10 %
3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i
ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną
4. Ocena w zakresie kryterium „Cena” (A) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:
A = oferta z najniższą ceną ( spośród ofert nie odrzuconych)/cena oferty ocenianej x 60 A = liczba
otrzymanych punktów
5. Obliczenia ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W zakresie kryterium „Termin płatności” (B) Zamawiający będzie przyznawał punkty w Następujący
sposób:
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia wystawienia faktury Wartość w punktach
Termin płatności: 7 dni 0 pkt
Termin płatności: 14 dni 10 pkt
Termin płatności: 21 dni 20 pkt
Termin płatności: 30 dni 30 pkt
[Uwaga!] Minimalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.
7. W zakresie kryterium „Wydawanie towaru na podstawie dokumentów wewnętrznych tzw. WZ”
Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w
formularzu ofertowym, w następujący sposób: Wydawanie towaru na podstawie dokumentów
wewnętrznych tzw. WZ Wartość w punktach
Realizacja dostaw w soboty 10 pkt Brak realizacji dostaw w soboty 0 pkt
Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: OF = A + B +C
8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydawanie towaru na podstawie dokumentów wewnętrznych tzw. WZ

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

różne produkty spożywcze

4.2.5.) Wartość części: 101500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

15331170-9 - Warzywa mrożone

15411200-4 - Olej spożywczy

15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium wyboru/Waga A-Cena -60 %
B-Termin płatności -30 %
C-Realizacja dostaw w soboty -10 %
3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i
ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną
4. Ocena w zakresie kryterium „Cena” (A) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:
A = oferta z najniższą ceną ( spośród ofert nie odrzuconych)/cena oferty ocenianej x 60 A = liczba
otrzymanych punktów
5. Obliczenia ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W zakresie kryterium „Termin płatności” (B) Zamawiający będzie przyznawał punkty w Następujący
sposób:
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia wystawienia faktury Wartość w punktach
Termin płatności: 7 dni 0 pkt
Termin płatności: 14 dni 10 pkt
Termin płatności: 21 dni 20 pkt
Termin płatności: 30 dni 30 pkt
[Uwaga!] Minimalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.
7. W zakresie kryterium „Wydawanie towaru na podstawie dokumentów wewnętrznych tzw. WZ”
Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w
formularzu ofertowym, w następujący sposób: Wydawanie towaru na podstawie dokumentów
wewnętrznych tzw. WZ Wartość w punktach
Realizacja dostaw w soboty 10 pkt Brak realizacji dostaw w soboty 0 pkt
Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: OF = A + B +C
8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydawanie towaru na podstawie dokumentów wewnętrznych tzw. WZ

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa świeżych wyrobów piekarskich i cukierniczych

4.2.5.) Wartość części: 3500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851000-8 - Produkty mączne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium wyboru/Waga A-Cena -60 %
B-Termin płatności -30 %
C-Realizacja dostaw w soboty -10 %
3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i
ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną
4. Ocena w zakresie kryterium „Cena” (A) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:
A = oferta z najniższą ceną ( spośród ofert nie odrzuconych)/cena oferty ocenianej x 60 A = liczba
otrzymanych punktów
5. Obliczenia ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W zakresie kryterium „Termin płatności” (B) Zamawiający będzie przyznawał punkty w Następujący
sposób:
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia wystawienia faktury Wartość w punktach
Termin płatności: 7 dni 0 pkt
Termin płatności: 14 dni 10 pkt
Termin płatności: 21 dni 20 pkt
Termin płatności: 30 dni 30 pkt
[Uwaga!] Minimalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.
7. W zakresie kryterium „Wydawanie towaru na podstawie dokumentów wewnętrznych tzw. WZ”
Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w
formularzu ofertowym, w następujący sposób: Wydawanie towaru na podstawie dokumentów
wewnętrznych tzw. WZ Wartość w punktach
Realizacja dostaw w soboty 10 pkt Brak realizacji dostaw w soboty 0 pkt
Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: OF = A + B +C
8. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydawanie towaru na podstawie dokumentów wewnętrznych tzw. WZ

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

wymienione w ustępie 6 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem
kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy. Należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę-formularz cenowy wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy ezamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-03 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.