eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa mebli dla Komendy Głównej Państwowej Straży PożarnejOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000173404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podchorążych 38

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-463

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 5233334

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@kg.straz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/kgpsp

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8903a7f8-c88f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149106

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122154/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa mebli dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kgpsp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kgpsp

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (z wyjątkiem ofert) przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem formularza na Platformie: „wyślij wiadomość do zamawiającego”. Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kgpsp/proceedings.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, zmiany i wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) zwane dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1- regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji obsługi Platformy dostępnej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zaleca się aby formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców były zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. Poz. 2247). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1, L 127 z 2018 r., s. 2 oraz L 74 z 2021 r. s. 35), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. 22
523 39 00, fax. 22 523 30 16, e-mail: bkg@kgpsp.gov.pl); W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod@kgpsp.gov.pl); Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c lub lit. e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej; odbiorcami danych są: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora; Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustaw lub wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostek PSP dla poszczególnych kategorii spraw;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych niebędzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia swoich danych - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych- jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w sposób zautomatyzowany;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się w dokumentach zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BF-IV.2370.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Meble zaoferowane przez Wykonawcę muszą spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ, w którym zawarty został szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39121100-7 - Biurka

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39130000-2 - Meble biurowe

39131000-9 - Regały biurowe

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami rozdziału XV SWZ.
Sposób oceny ofert
Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na niżej określonych zasadach:

1) Kryterium nr 1 „Cena brutto” – max. 60 pkt
Oferty w kryterium „Cena brutto” będą oceniane poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej do ceny brutto oferty najniższej ze wszystkich ważnych ofert, wg poniższego wzoru:
Pc = (Cn : Cb) x 60 pkt
gdzie:
Cn – cena brutto oferty najniższej spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Cb – cena brutto oferty badanej.

2) Kryterium nr 2 „Okres gwarancji” – max. 40 pkt
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:
a) Okres gwarancji obejmuje gwarancję jakości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz rękojmię na przedmiot zamówienia (dostarczone meble).
b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum: 24 miesiące gwarancji jakości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz rękojmi na przedmiot zamówienia
(na wykonane meble).
c) Udzielana gwarancja podawana jest w pełnych miesiącach.
d) Za udzielony okres gwarancji Zamawiający przyzna Wykonawcy następującą liczbę punktów
Lp. Okres udzielonej gwarancji WAGA
1. Od 24 miesięcy do 35 miesięcy - 0 pkt
2. Od 36 miesięcy do 47 miesięcy - 18 pkt
3. Od 48 miesięcy do 59 miesięcy - 32 pkt
4. Od 60 miesięcy - 40 pkt
e) W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję krótszą niż 24 miesiące jego oferta zostanie odrzucona,
f) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 60 miesięcy zostanie mu przyznane 40 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów łącznie z określonych powyżej kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Zamawiający wyliczy ocenę łączną ocenianych ofert na podstawie poniższego wzoru:
P = Pc + Pg
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Pc – liczba punktów w kryterium „Cena brutto”,
Pg – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy tego samego rodzaju co przedmiot zamówienia, tj.: mebli biurowych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda.
Ocena spełnienia warunku nastąpi wg formuły „spełnia” lub „nie spełnia”;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich nakładu, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (Załącznik nr 7 do SWZ ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z wypełnionym Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 3 i załącznikiem nr 4 do SWZ - Formularzem cenowym, Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do SWZ;
2) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XII pkt 5 SWZ jeżeli ustanowiono pełnomocnika;
3) oświadczenie dotyczące utajnienia informacji – załącznik nr 10 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez podmiot udostępniający zasoby – załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 339,00 zł.
2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert określonym w Rozdziale XII ust. 11 niniejszej SWZ.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz gwarantujące wypłatę na pierwsze pisemne żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) określać, że beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
Skarb Państwa – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swoją treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Wymagany termin ważności poręczeń, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej tj. przez okres związania ofertą, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 niniejszej SWZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie sprawy: postępowanie na dostawę mebli dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nr sprawy: BF-IV.2370.7.2023.
7. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Narodowym Banku Polskim, Oddział Okręgowy w Warszawie, nr r-ku: 54 1010 1010 0047 9213 9120 1000, ze wskazaniem „Wadium – dostawa mebli dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nr sprawy: BF-IV.2370.7.2023.
8. Wadium winno wpłynąć na rachunek bankowy wskazany powyżej, nie później niż przed upływem terminu składania ofert.
9. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną ze wskazanych wyżej form zostanie odrzucony.
10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy.
Uwaga: e-gwarancja wadialna musi być wniesiona w oryginale, podpisana za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Gwaranta, w sposób który zapewni, przez co najmniej okres wymaganego zabezpieczenia oferty wadium, możliwość dokonania kontroli integralności e-dokumentu, weryfikacji podpisu elektronicznego oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w e-gwarancji wadialnej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia za pośrednictwem Platformy wraz z wypełnionym Formularzem Ofertowym (Załącznik nr 3 do SWZ) i Formularzem cenowym (Załacznik nr 4 do SWZ) składają wypełnione i podpisane odpowiednio:
1) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do SWZ,
2) wspólnie:
a) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XII pkt 5 i 7 SWZ;
b) oświadczenie dotyczące utajnienia informacji – załącznik nr 10 do SWZ - jeżeli dotyczy;
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy),
d) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez podmiot udostępniający zasoby – załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w dokumentach zamówienia tj. w paragrafie 10 projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kgpsp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd informacji do pkt 3.6
Za datę:
1) przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
2) zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ i Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane w wyżej wymienionym wzorze.
Uwaga:
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ . Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 – załącznik nr 5 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2-4, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.