eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchów › "Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie"Ogłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Tuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6525474

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92ea9767-a234-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065217/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00076474

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP – 271- 2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 909044,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie”
1.2. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę utwardzeń terenu polegającą na wymianie nawierzchni oraz podbudowy, przebudowę budynku toalety publicznej wraz z wymianą substancji w zakresie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z drewniano-paździerzowych na murowane z pustaka ceramicznego z izolacją termiczną, warstw posadzki z płyt paździerzowych na legarach drewnianych na posadzkę na gruncie, wymianę konstrukcji dachu z wielospadowego na jednospadowy, wzmocnienie fundamentów lub wymiana na nowe ławy fundamentowe. Charakterystyczne parametry tj. pow. zabudowy, kubatura oraz wysokość nie ulegają zmianie. Zakres zamówienia obejmuje również budowę wiaty (kramy) w dwóch rozmiarach, a także ogrodzenie na wysokość 1,60 m i 2,0 m z donicami kwietnymi, montaż ławek, koszy parkowych, oświetlenia zewnętrznego.
1.2.1. Ponadto zakres zamówienia obejmuje budowę infrastruktury elektrycznej zasilającej każdą z wiat (kramów) zasilającej oświetlenie oraz gniazda remontowe w zamykanych skrzynkach, oraz odwodnienie terenu, budynku toalety publicznej i wiat. Teren wolny od zabudowy i utwardzeń pozostawia się jako zielony z nowymi nasadzeniami niskimi średniowysokimi i wysokimi.
1.2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje również przebudowę utwardzeń terenu polegającą na wymianie nawierzchni oraz podbudowy, przebudowę budynku toalety publicznej wraz z wymianą substancji w zakresie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z drewniano-paździerzowych na murowane z pustaka ceramicznego z izolacją termiczną, warstw posadzki z płyt paździerzowych na legarach drewnianych na posadzkę na gruncie, wymianę konstrukcji dachu z wielospadowego na jednospadowy, wzmocnienie fundamentów lub wymiana na nowe ławy fundamentowe.
1.2.3. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o kształcie prostokąta. Budynek lokalizuje się północno – zachodnim rogu działki. Bryła budynku prosta w formie z dachem jednospadowym. Wiaty (kramy) zlokalizowane wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy. Kolorystyka budynku i obiektów utrzymana w naturalnym kolorze drewna z antracytowymi dodatkami przykryte dachem z dachówki bitumicznej w kolorze jasnobrązowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1740000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1863984,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1740000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FIRMA KIPIEL S.C.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: REM-BUD Usługi Budowlane Tomasz Kipiel - 7381123297, Usługi Budowlane Wojciech Kipiel - 7381852754

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7382094511

7.3.3) Ulica: ul. Grunwaldzka 54

7.3.4) Miejscowość: Bobowa

7.3.5) Kod pocztowy: 38-350

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1740000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dofinansowano ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Zagospodarowanie małego placu targowego w Tuchowie”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.