eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000588890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Głowackiego 56

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-085

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: i.gesiarz@zdw.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35272bbb-c966-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148966

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064722/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.26 Bieżące utrzymanie tras rowerowych - z podziałem na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35272bbb-c966-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert (wraz z załączonymi do niej dokumentami, w tym m.in. oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP) – w ramach modułu składania ofert systemu e-Zamówienia. Komunikacja w pozostałym zakresie – za pośrednictwem poczty e-mail (adres: postepowanie14.23@zdw.krakow.pl)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu wszelka komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej (drogą elektroniczną): a) systemu e-Zamówienia (moduł składania ofert), b) poczty elektronicznej (adres e-mail: postepowanie14.23@zdw.krakow.pl). Szczegółowe informacje na temat trybu komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zawarte są w cz. IV SWZ. Zamawiający wymaga, aby dokumenty składane w postępowaniu przez Wykonawców były opatrywane wymaganym podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – zgodnie z informacjami określonymi w SWZ. Nie dopuszcza się złożenia oferty (formularza ofertowego, formularza Kosztorysu ofertowego) w postaci scanów / zdjęć dokumentów papierowych (sporządzonych w formie pisemnej – podpisanych własnoręcznie) – bez względu na ewentualne opatrzenie ich dodatkowo podpisem elektronicznym. Przekazanie scanu dokumentu papierowego (nawet opatrzonego podpisem elektronicznym) nie będzie uznawane za skuteczne złożenie oferty – taka oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca wymagań wynikających z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w cz. VI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w cz. VI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-14/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie pn. Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 1 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Nowy Sącz: VeloDunajec odc. Poronin – Nowy Targ – Niedzica
Zamówienie obejmuje wykonywanie w 2023 r. usług utrzymania odcinków trasy rowerowej VeloDunajec zlokalizowanych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu w zakresie obejmującym siedem odcinków ścieżki rowerowej w m. Nowy Targ, Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna, Harklowa, Frydman (zapora), Falsztyn i Niedzica o łącznej długości 12,471 km oraz cztery MOR-y zlokalizowane w m. Poronin, Szaflary, Nowy Targ i Harklowa – wedle zakresu prac określonego treścią Kosztorysu ofertowego dla Części nr 1.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena – 70 % oraz termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia – 30 %.
W kryterium termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia ocenie podlegać będzie zadeklarowanie wcześniejszego, niż wymagane zgodnie z zapisami SWZ, terminu (czasu) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (licząc od momentu przystąpienia do realizacji prac) – w stosunku do maksymalnego terminu wykonania prac w tym zakresie określonego przez Zamawiającego w SWZ (9 dni). W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może zaproponować krótszy termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (licząc od momentu przystąpienia do realizacji prac), przy czym maksymalny okres skrócenia terminu (czasu) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 6 dni licząc od określonego przez Zamawiającego terminu wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (tj. Wykonawca jako najkrótszy możliwy termin (czas) wykonania prac w tym zakresie może zaproponować termin 3 dni).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie pn. Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 2 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Nowy Sącz: VeloDunajec odc. Krościenko nad Dunajcem – Jazowsko
Zamówienie obejmuje wykonywanie w 2023 r. usług utrzymania odcinków trasy rowerowej VeloDunajec zlokalizowanych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu w zakresie obejmującym cztery odcinki trasy rowerowej w m. Krościenko nad Dunajcem, Zabrzeż, Łącko i Jazowsko o łącznej długości 7,316 km oraz trzy MOR-y zlokalizowane w m. Krościenko nad Dunajcem, Tylmanowa i Jazowsko – wedle zakresu prac określonego treścią Kosztorysu ofertowego dla Części nr 2.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena – 70 % oraz termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia – 30 %.
W kryterium termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia ocenie podlegać będzie zadeklarowanie wcześniejszego, niż wymagane zgodnie z zapisami SWZ, terminu (czasu) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (licząc od momentu przystąpienia do realizacji prac) – w stosunku do maksymalnego terminu wykonania prac w tym zakresie określonego przez Zamawiającego w SWZ (9 dni). W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może zaproponować krótszy termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (licząc od momentu przystąpienia do realizacji prac), przy czym maksymalny okres skrócenia terminu (czasu) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 6 dni licząc od określonego przez Zamawiającego terminu wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (tj. Wykonawca jako najkrótszy możliwy termin (czas) wykonania prac w tym zakresie może zaproponować termin 3 dni).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie pn. Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 3 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Nowy Sącz: VeloDunajec odc. Stary Sącz, EuroVelo11 odc. Barcice – Nowy Sącz – Wielogłowy
Zamówienie obejmuje wykonywanie w 2023 r. usług utrzymania odcinków trasy rowerowej VeloDunajec oraz trasy rowerowej EuroVelo11 zlokalizowanych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu w zakresie obejmującym jeden odcinek trasy rowerowej VeloDunajec w m. Stary Sącz (przed mostem św. Kingi do trasy EuroVelo11) i dziesięć odcinków trasy rowerowej EuroVelo11 w m. Barcice, Cyganowice, Stary Sącz, Nowy Sącz i Wielogłowy o łącznej długości 18,314 km oraz dwa MOR-y zlokalizowane w m. Cyganowice i Nowy Sącz – wedle zakresu prac określonego treścią Kosztorysu ofertowego dla Części nr 3.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena – 70 % oraz termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia – 30 %.
W kryterium termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia ocenie podlegać będzie zadeklarowanie wcześniejszego, niż wymagane zgodnie z zapisami SWZ, terminu (czasu) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (licząc od momentu przystąpienia do realizacji prac) – w stosunku do maksymalnego terminu wykonania prac w tym zakresie określonego przez Zamawiającego w SWZ (9 dni). W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może zaproponować krótszy termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (licząc od momentu przystąpienia do realizacji prac), przy czym maksymalny okres skrócenia terminu (czasu) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 6 dni licząc od określonego przez Zamawiającego terminu wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (tj. Wykonawca jako najkrótszy możliwy termin (czas) wykonania prac w tym zakresie może zaproponować termin 3 dni).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie pn. Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 4 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Tarnów: VeloMetropolis (EuroVelo 4), VeloDunajec odc. Ostrów – Wietrzychowice, Wiślana Trasa Rowerowa odc. Kopacze Wielkie – Szczucin
Zamówienie obejmuje wykonywanie w 2023 r. usług utrzymania odcinków trasy rowerowej VeloMetropolis (EuroVelo 4), trasy rowerowej VeloDunajec (odcinek Ostrów – Wietrzychowice) oraz trasy rowerowej Wiślana Trasa Rowerowa / WTR (odcinek Kopacze Wielkie – Szczucin) o łącznej długości 68 km zlokalizowanych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie – wedle zakresu prac określonego treścią Kosztorysu ofertowego dla Części nr 4.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena – 70 % oraz termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia – 30 %.
W kryterium termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia ocenie podlegać będzie zadeklarowanie wcześniejszego, niż wymagane zgodnie z zapisami SWZ, terminu (czasu) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (licząc od momentu przystąpienia do realizacji prac) – w stosunku do maksymalnego terminu wykonania prac w tym zakresie określonego przez Zamawiającego w SWZ (9 dni). W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może zaproponować krótszy termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (licząc od momentu przystąpienia do realizacji prac), przy czym maksymalny okres skrócenia terminu (czasu) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 6 dni licząc od określonego przez Zamawiającego terminu wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (tj. Wykonawca jako najkrótszy możliwy termin (czas) wykonania prac w tym zakresie może zaproponować termin 3 dni).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie pn. Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 5 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Jakubowice: Wiślana Trasa Rowerowa odc. Wola Zabierzowska – Kopacze Wielkie, EuroVelo 4 odc. Majkowice – Bogucice, VeloRaba odc. Mikluszowice – Niedary
Zamówienie obejmuje wykonywanie w 2023 r. usług utrzymania odcinków trasy rowerowej Wiślana Trasa Rowerowa (WTR), trasy rowerowej EuroVelo 4 oraz trasy rowerowej VeloRaba zlokalizowanych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach w zakresie obejmującym odcinki trasy rowerowej WTR od m. Wola Zabierzowska do m. Kopacze Wielkie, odcinki trasy rowerowej EuroVelo 4 od m. Majkowice do m. Bogucice i odcinki trasy rowerowej VeloRaba od m. Mikluszowice do m. Niedary o łącznej długości 37 km (przebiegające po wałach przeciwpowodziowych) – wedle zakresu prac określonego treścią Kosztorysu ofertowego dla Części nr 5.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena – 70 % oraz termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia – 30 %.
W kryterium termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia ocenie podlegać będzie zadeklarowanie wcześniejszego, niż wymagane zgodnie z zapisami SWZ, terminu (czasu) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (licząc od momentu przystąpienia do realizacji prac) – w stosunku do maksymalnego terminu wykonania prac w tym zakresie określonego przez Zamawiającego w SWZ (9 dni). W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może zaproponować krótszy termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (licząc od momentu przystąpienia do realizacji prac), przy czym maksymalny okres skrócenia terminu (czasu) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 6 dni licząc od określonego przez Zamawiającego terminu wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (tj. Wykonawca jako najkrótszy możliwy termin (czas) wykonania prac w tym zakresie może zaproponować termin 3 dni).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie pn. Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 6 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Myślenice: EuroVelo 4 / Wiślana Trasa Rowerowa odc. Niepołomice – Wola Zabierzowska
Zamówienie obejmuje wykonywanie w 2023 r. usług utrzymania odcinka trasy rowerowej EuroVelo4 (przebiegającego po trasie rowerowej Wiślana Trasa Rowerowa / WTR) zlokalizowanego na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Myślenicach w zakresie obejmującym odcinek od m. Niepołomice (km 116+050) do m. Wola Zabierzowska (km 135+400) o długości 19,6 km (w całości przebiegający po wałach przeciwpowodziowych) oraz dwa MOR-y zlokalizowane w m. Niepołomice i Wola Batorska – wedle zakresu prac określonego treścią Kosztorysu ofertowego dla Części nr 6.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena – 70 % oraz termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia – 30 %.
W kryterium termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia ocenie podlegać będzie zadeklarowanie wcześniejszego, niż wymagane zgodnie z zapisami SWZ, terminu (czasu) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (licząc od momentu przystąpienia do realizacji prac) – w stosunku do maksymalnego terminu wykonania prac w tym zakresie określonego przez Zamawiającego w SWZ (9 dni). W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może zaproponować krótszy termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (licząc od momentu przystąpienia do realizacji prac), przy czym maksymalny okres skrócenia terminu (czasu) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 6 dni licząc od określonego przez Zamawiającego terminu wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (tj. Wykonawca jako najkrótszy możliwy termin (czas) wykonania prac w tym zakresie może zaproponować termin 3 dni).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie pn. Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – z podziałem na części: Część nr 7 – trasy rowerowe zlokalizowane na terenie RDW Kraków: Wiślana Trasa Rowerowa odc. Broszkowice – Okleśna i odc. Brzeźnica – Kopanka
Zamówienie obejmuje wykonywanie w 2023 r. usług utrzymania odcinków trasy rowerowej Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) zlokalizowanych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie w zakresie obejmującym odcinki od m. Broszkowice do m. Okleśna i od m. Brzeźnica do m. Kopanka o łącznej długości ok. 40 km (przebiegające po wałach przeciwpowodziowych Wisły i Soły) oraz pięć MOR-ów zlokalizowanych w m. Brzeszcze, Oświęcim, Gromiec, Rozkochów i Łączany – wedle zakresu prac określonego treścią Kosztorysu ofertowego dla Części nr 7.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena – 70 % oraz termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia – 30 %.
W kryterium termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia ocenie podlegać będzie zadeklarowanie wcześniejszego, niż wymagane zgodnie z zapisami SWZ, terminu (czasu) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (licząc od momentu przystąpienia do realizacji prac) – w stosunku do maksymalnego terminu wykonania prac w tym zakresie określonego przez Zamawiającego w SWZ (9 dni). W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może zaproponować krótszy termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (licząc od momentu przystąpienia do realizacji prac), przy czym maksymalny okres skrócenia terminu (czasu) wykonania jednokrotnego koszenia poboczy, który może zaoferować Wykonawca, wynosi 6 dni licząc od określonego przez Zamawiającego terminu wykonania jednokrotnego koszenia poboczy (tj. Wykonawca jako najkrótszy możliwy termin (czas) wykonania prac w tym zakresie może zaproponować termin 3 dni).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin (czas) wykonania jednokrotnego koszenia

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – w zakresie określonym w cz. II pkt 2.1. SWZ. Przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone wraz z ofertą na formularzu udostępnionym w ramach SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia na wezwanie przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej (w zakresie każdej z części zamówienia stanowiących przedmiot niniejszego postępowania) żadnych podmiotowych środków dowodowych (w związku z nieokreśleniem żadnych wymogów w kontekście warunków udziału w postępowaniu)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą (oprócz dokumentów wskazanych wyżej) - zgodnie z zapisami SWZ: a) oświadczenie wstępne dotyczące podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), b) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), c) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby (osób) reprezentujących Wykonawcę / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / podmiot trzeci (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość dokonywania zmian umowy w zakresie dopuszczalnym zgodnie z regulacjami ustawy PZP oraz postanowieniami umownymi zawartymi w zał. nr 6.1. / 6.2. / 6.3. / 6.4. / 6.5. / 6.6. / 6.7. SWZ (w zależności od części zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35272bbb-c966-11ed-9355-06954b8c6cb9)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W ramach strony postępowania na platformie e-Zamówienia zapewniony jest bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ i ogłoszenia o zamówieniu, jak również wszelkich ewentualnych zmian i wyjaśnień treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu oraz innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych z niniejszym postępowaniem – w ramach odesłania za pomocą / poprzez link (adres): https://zp.zdw.krakow.pl/ponizej-progow-unijnych.html?view=przetarg&id=5714.
2. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest podzielone na części których mają dotyczyć oferty częściowe (Część nr 1, Część nr 2, Część nr 3, Część nr 4, Część nr 5, Część nr 6 i Część nr 7). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość spośród siedmiu części zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. Zamawiający nie stosuje zastrzeżeń i ograniczeń co do możliwości składania przez jednego Wykonawcę ofert częściowych oraz możliwości udzielenia jednemu Wykonawcy określonej liczby części zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia (w zakresie wszystkich części zamówienia stanowiących przedmiot niniejszego postępowania): od daty zawarcia umowy do dnia 30.11.2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.