eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I DALSZEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH SELEKTYWNIEOgłoszenie z dnia 2023-03-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I DALSZEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH SELEKTYWNIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001261820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rydygiera 1

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: klaudia.klejc@szpital.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I DALSZEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH SELEKTYWNIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13c4bedf-c979-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148893

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019826/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usługi odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/743948

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/743948

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZP.III-241/20/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi: okresowa usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (segregowanych) oraz innych z terenu Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN ODBIORU „CITO”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOSTARCZENIE KONTENERÓW „CITO”

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS ZWROTU KONTENERÓW PUSTYCH

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
− zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w danym zakresie jeżeli: wykaże, że posiada decyzje, pozwolenia, zezwolenia na odbiór, transport i dalsze zagospodarowania odpadów będących przedmiotem umowy (kody zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów) zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699) oraz aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej o którym stanowi art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz.2519) prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piły w zakresie objętym przedmiotem zamówienia i wpis do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) decyzje, pozwolenia, zezwolenia na odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów będących przedmiotem umowy (kody zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów) zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej o którym stanowi art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Piły w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
c) wpis do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy, formularz asortymentowo-cenowy oraz inne dokumenty wskazane w SWZ (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w następującym zakresie:
a) zmian wynikających z przekształceń własnościowych,
b) zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu Wykonawcy,
c) zmiany terminu realizacji zamówienia w sytuacji, gdy zmiana ta wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
e) zwiększenia o mniej niż 10% kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
f) w przypadku zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana częstotliwości odbioru odpadów, rodzajów i ilości odbieranych frakcji odpadów.
5. Po upływie 12 miesięcy dopuszcza się wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1342)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza również zmiany związane ze wzrostem materiałów i kosztów zgodnie z par. 13 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.