eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz członków ich rodzin i osób towarzyszącychOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz członków ich rodzin i osób towarzyszących

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Górnośląskie Przerdsiębiorstwo Wodociągów S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271506695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojewódzka 19

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-026

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gpw.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpw.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka wodna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz członków ich rodzin i osób towarzyszących

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-865feeac-c96f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/106589/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy eZamawiający Marketplanet (dalej jako: „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/przetargi/ogloszenia-o-zamowieniach - przekierowanie na Platformę poprzez link:
- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl
- https://oneplace.marketplanet.pl
Szczegółowe informacje na temat komunikacji w postępowaniu zawarte są w Rozdziale XVI SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w Postępowaniu musi mieć założone konto na Platformie i przystąpić do Postępowania. Założenie konta wystarczającego do korzystania z Platformy jest bezpłatne.
2. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie przebiegu Postępowania.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s;
- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- Włączona obsługa JavaScript;
- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
- Wielkość przesyłanych plików: pliki o wielkości do 2GB.
4. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 Ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych – tj. w formatach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – zwanym dalej „Rozporządzeniem KRI”.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone powyżej, przekazywane w Postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (w Rozporządzeniu KRI) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.
6. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty danych przesyłanych plików: pdf., .doc., .docx, xls, xlsx, .rtf, .xps., .odt.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są formaty danych wskazane w Rozporządzeniu KRI. Zamawiający rekomenduje formaty .zip oraz .7z
8. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
- są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
- umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
- umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
- zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
9. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z ustnej rozmowy)
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdziale XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice; tel.: +48 32 60 38 861; fax: +48 32 60 38 614; e-mail: gpw@gpw.katowice.pl (dalej:
Administrator).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 505 981 042, e-mail: iodo@gpw.katowice.pl. Inspektor jest do Państwa dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., 1129 z późn.zm.) pod nazwą: „Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. oraz członków ich rodzin i osób towarzyszących” Nr postępowania FZP/321/13/2023.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r., 1710 z późn.zm.dalej: Ustawa pzp).
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
6.1. osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z późn. zmianami), i/lub posłaniec (kurier) dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.
6.2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi dostarczającemu (realizującemu) usługi teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzenia komunikacji elektronicznej.
7. Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Administrator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą pzp (art.78 ust.1 i ust.4, art.358 ust.1).
8. Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Pełną klauzulę informacyjną RODO zawiera załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZP/321/13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 339140,01 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług na rzecz pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., członków ich rodzin (w tym dzieci) oraz osób towarzyszących, polegających na zapewnieniu dostępu do Obiektów i usług sportowo-rekreacyjnych w ramach miesięcznego abonamentu.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostęp do Obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju w sześciu formach dostępności:
- Pakiet I
- Pakiet II
- Pakiet III
- Pakiet Student/Uczeń
- Pakiet Dziecko wariant A
- Pakiet Dziecko wariant B
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu Zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

92610000-0 - Usługi świadczone przez ośrodki sportowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena ofertowa – 90 pkt
Liczba dodatkowych (powyżej 8) wejść w ramach pakietu III – 10 pkt

2. Każdy z Wykonawców zgodnie z kryterium – cena ofertowa otrzyma odpowiednią liczbę punktów (maksymalnie 90), wyliczoną w następujący sposób:

IP = (Cn/Cb) x 100 x A

gdzie poszczególne litery oznaczają:
IP - liczba punktów,
Cn - cena ofertowa najniższa, spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cb - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A - waga kryterium na potrzeby wzoru wyrażona w % – 90 %

3. Każdy z Wykonawców zgodnie z kryterium – liczba dodatkowych (powyżej 8) wejść w ramach pakietu III, otrzyma odpowiednią liczbę punktów (maksymalnie 10), przyznawaną zgodnie z następującymi zasadami:

Liczba wejść ogółem (powyżej 8 wejść/miesiąc określonych jako minimum w opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 4 do SWZ), które wykonawca zapewni w ramach Pakietu III:

Raz w ciągu dnia, 9 wejść w miesiącu - 3 pkt,
Raz w ciągu dnia, 10 wejść w miesiącu - 6 pkt,
Raz w ciągu dnia, 11 wejść w miesiącu - 10 pkt.

4. Wykonawca w celu uzyskania punktów w ramach powyższego kryterium oceny ofert, musi odpowiednio wypełnić tabelę zawartą w Formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SWZ. W tabeli w Formularzu ofertowym Wykonawca musi wyraźnie zaznaczyć – którą z powyższych 3 opcji oferuje (zaznacza tylko jedną z nich). W przypadku gdy Wykonawca nie wybierze żadnej z opcji, bądź wypełni tabelę w sposób nieczytelny/niejednoznaczny np. zaznaczy więcej niż jedną z opcji wyboru – Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje dodatkowych wejść i przyzna Wykonawcy w ramach powyższego kryterium 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10 pkt. Wykonawca w ramach kryterium – liczba dodatkowych wejść otrzyma taką liczbę punktów, jaka widnieje przy zaznaczonej przez niego opcji wyboru w tabeli.

5. Przy obliczaniu punktów w ramach kryteriów oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli w otrzymanej punktacji w ramach danego kryterium trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to druga cyfra po przecinku zostanie zaokrąglona w górę.

Szczegółowe warunki oceny ofert w ramach w/w kryteriów zawarte są w Rozdziale XXVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: liczba dodatkowych (powyżej 8) wejść w ramach pakietu III

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, zostanie wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 Ustawy do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1.1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale XII ust. 1 SWZ.
Uwaga:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument, o którym mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
2) Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1 powyżej, zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem djego złożenia.
3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu wykazania, że w ramach oferowanej usługi Wykonawca dla każdego Pakietu zapewni minimalną – wskazaną w Opisie przedmiotu zamówienia, liczbę dostępnych obiektów, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowy środek dowodowy – Wykaz podstawowych obiektów dostępnych w ramach przewidzianych pakietów – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Mając na uwadze art. 107 ust.2 Ustawy Zamawiający informuje, że w/w przedmiotowy środek dowodowy podlega uzupełnieniu, w przypadku gdy nie zostanie on złożony lub będzie niekompletny.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz podstawowych obiektów dostępnych w ramach przewidzianych pakietów – Załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z formularzem ofertowym (Załącznikiem nr 1 do SWZ) należy złożyć:
1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w Rozdziale XII ust. 1 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Ustawy (tymczasowe oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu) składa każdy z Wykonawców – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Przedmiotowe środki dowodowe: Wykaz podstawowych obiektów dostępnych w ramach przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamówienia pakietów – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – celem potwierdzenia zgodności oferowanej usługi z opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń lub dokumentów w tym informacje dotyczące formy w jakiej należy złożyć oświadczenia/dokumenty zawiera Rozdział XX SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wspólne ubieganie się o zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej
podmiotów np. konsorcjum Wykonawców, wspólników spółki cywilnej), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 5 pkt 5.2. Rozdziału XX SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 Ustawy (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
1.5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy, zawiera Załącznik nr 5 do SWZ.
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 5 do SWZ.
2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 2)÷4) oraz ust. 2 Ustawy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.