eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Dzierżawa pojemników na odpady z opcją zakupu pojemników przez Zamawiającego po zakończeniu okresu dzierżawyOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dzierżawa pojemników na odpady z opcją zakupu pojemników przez Zamawiającego po zakończeniu okresu dzierżawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390081536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowodworska 60

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lpgk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpgk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka komunalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa pojemników na odpady z opcją zakupu pojemników przez Zamawiającego po zakończeniu okresu dzierżawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b69dd6fb-b34b-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148720

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Wykonawca przekazywał będzie Zamawiającemu ofertę oraz wszelkie informacje, oświadczenia i dokumenty (składane wraz z ofertą lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego) w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
2.Zamawiający przekazywał będzie Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty za pośrednictwem Platformy Zakupowej:
1)„komunikaty”, czyli informacje i dokumenty adresowane do wszystkich Wykonawców zamieszczane będą za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
2)„wiadomość prywatna”, czyli informacja lub dokument adresowane do konkretnego Wykonawcy zostanie przekazana temu Wykonawcy za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w pkt XIII.1.-XIII.3. SWZ.
4.Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert /dokumentów (Platforma Zakupowa): https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Wykonawca musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2)Wykonawca podczas składania oferty zobowiązany będzie do akceptacji regulaminu operatora Platformy Zakupowej Zamawiającego, tj. Open Nexus Sp. z o. o. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Korzystanie z Platformy Zakupowej Zamawiającego jest bezpłatne.
3)Informacje o szyfrowaniu i oznaczaniu czasu przekazania i odbioru danych.
a)Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową Zamawiającego stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar (serwer: tempus1.gum.gov.pl).
b)Złożenie oferty (kliknięcie w przycisk „Złóż ofertę”) spowoduje jej zaszyfrowanie przez Platformę Zakupową Zamawiającego w taki sposób, że oferta będzie niedostępna dla Zamawiającego do wyznaczonego terminu otwarcia ofert (Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią oferty przed wyznaczonym terminem, ani nawet pozyskać wiedzy o tym przez kogo oferta została złożona). Szyfrowanie danych na Platformie Zakupowej Zamawiającego odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
4)Wymagania dotyczące formatów i rozmiarów plików przesyłanych do Zamawiającego.
a)Wykonawca winien przesyłać Zamawiającemu pliki (ofertę, dokumenty i oświadczenia) w formatach plików spośród formatów określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2247). Spośród formatów plików nie wymienionych w przywołanym powyżej rozporządzeniu Zamawiający dopuszcza złożenie pliku (oferta lub inne oświadczenia i dokumenty) w formacie .rar. Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie przez Wykonawcę następujących formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .jpg (.jpeg), .xls, .xlsx, a w celu kompresji plików (zmniejszenia ich rozmiaru)- .zip lub .7z. W przypadku przesłania przez Wykonawcę pliku w innym formacie niż rekomendowany przez Zamawiającego istnieje ryzyko, iż Zamawiający nie będzie w stanie otworzyć i odczytać oferty albo oświadczeń i dokumentów.
b)Dopuszczalna ilość plików (w tym również plików w formacie: .zip, .7z) przesyłanych jednorazowo za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego wynosi 10 plików.
c)Maksymalny rozmiar wszystkich plików przesyłanych jednorazowo za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego wynosi 500 MB, z zastrzeżeniem, iż rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 150 MB.
5)Informacje dotyczące podpisów elektronicznych.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferta oraz oświadczenia i dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z zapisami pkt XIV.1-XIV.3 SWZ) winny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez Osobę lub Osoby upoważnione do ich podpisania.
6)Szczegółowe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej wskazano w pkt XIII.4.-XIII.6. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający informuje, że: a)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający; b)Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Od Inspektora Ochrony Danych można uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu przekazanych danych osobowych; c)Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, w celu związanym z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego; d)Firmą podprzetwarzającą dane osobowe jest Open Nexus Sp. o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-144) przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, która jest operatorem Platformy Zakupowej Zamawiającego. e)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2176); f)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania/przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto zgodnie z JRWA (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa w sprawie zamówienia publicznego posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat). Po okresie przechowywania/ przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane; g)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; h)W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania, stosowanie do art. 22 RODO; i)Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; j)Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2.Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) ujęto w pkt XXXII. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZP/TO/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa pojemników na odpady przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych, bioodpadów, szkła, papieru oraz metali i tworzyw sztucznych na potrzeby świadczenia przez Zamawiającego usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2.Dzierżawa pojemników na odpady stanowi gwarantowaną przez Zamawiającego część zamówienia, która zostanie zrealizowana na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto Zamawiający przewiduje tzw. „prawo opcji”, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, tj. opcjonalną część zamówienia, która w zależności od decyzji Zamawiającego może, ale nie musi zostać zrealizowana w ramach zamówienia publicznego. Część opcjonalna zamówienia (prawo opcji) obejmuje możliwość dokonania przez Zamawiającego zakupu części pojemników na odpady stanowiących przedmiot dzierżawy. 3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA GWARANTOWANEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (DZIERŻAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY). 1)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot dzierżawy do Zakładu Oczyszczania Miasta zlokalizowanego w Legnicy (59-220) przy ul. Nowodworskiej 48. 2)Wszystkie oddane Zamawiającemu w dzierżawę pojemniki na odpady muszą być sprawne pod względem technicznym oraz czyste. 3)Charakterystyka pojemników na odpady stanowiących przedmiot dzierżawy (Lp.-Charakterystyka przedmiotu dzierżawy-Parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego): I. POJEMNIK MGB na odpady BIO 1.Ilość (szt.)-420, 2. Pojemność (litr)-120, 3.Kolor-brązowy, 4.Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm, 7.Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. II. POJEMNIK MGB na odpady BIO 1.Ilość (szt.)-900, 2. Pojemność (litr)-240, 3.Kolor-brązowy, 4.Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm, 7.Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. III. POJEMNIK MGB na odpady BIO 1.Ilość (szt.)-702, 2.Pojemność (litr)-1100, 3.Kolor-brązowy, 4.Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.Układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z hamulcem, 7.Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. IV. POJEMNIK MGB NA ODPADY SUROWCOWE METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 1.Ilość (szt.)-380, 2. Pojemność (litr)-120, 3.Kolor-żółty, 4.Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm, 7.Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. V. POJEMNIK MGB NA ODPADY SUROWCOWE METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 1.-Ilość (szt.)-280, 2. -Pojemność (litr)-240, 3.-Kolor-żółty, 4.-Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.-Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.-Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm, 7.-Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. VI. POJEMNIK MGB NA ODPADY SUROWCOWE METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 1.Ilość (szt.)-495, 2.Pojemność (litr)-1100, 3.Kolor-żółty, 4.Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.Układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z hamulcem, 7.Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. VII. POJEMNIK MGB NA ODPADY ZMIESZANE 1.Ilość (szt.)-430, 2.Pojemność (litr)-120, 3.Kolor-antracyt/ czarny, 4.Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm, 7.Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. VIII. POJEMNIK MGB NA ODPADY ZMIESZANE 1.Ilość (szt.)-1015, 2.Pojemność (litr)-240, 3.Kolor-antracyt/ czarny, 4.Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm, 7.Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. IX. POJEMNIK MGB NA ODPADY ZMIESZANE 1.Ilość (szt.)-505, 2.Pojemność (litr)-1100, 3.Kolor-antracyt/czarny, 4.Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.Układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z hamulcem, 7.Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. X. POJEMNIK NA ODPADY Z PAPIERU 1.Ilość (szt.)-800, 2.Pojemność (litr)-120, 3.Kolor-niebieski, 4.Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm, 7.Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. XI. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z PAPIERU 1.Ilość (szt.)-800, 2.Pojemność (litr)-240, 3.Kolor-niebieski, 4.Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm, 7.Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. XII. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z PAPIERU 1.Ilość (szt.)-1297, 2.Pojemność (litr)-1100, 3.Kolor-niebieski, 4.Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.Układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z hamulcem, 7.Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. XIII. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z SZKŁA 1.Ilość (szt.)-860, 2.Pojemność (litr)-120, 3.Kolor-zielony, 4.Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm, 7.Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. XIV. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z SZKŁA 1.Ilość (szt.)-206, 2.Pojemność (litr)-240, 3.Kolor-zielony, 4.Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.Układ jezdny: stalowa ośka z 2 kołami o średnicy 200mm- 220mm, 7.Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. XV. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z SZKŁA 1.Ilość (szt.)-158, 2.Pojemność (litr)-1100, 3.Kolor-zielony, 4.Wykonane z PE-HD (polietylen niskociśnieniowy wysokiej gęstości), 5.Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i chemikalia, 6.Układ jezdny: 4 skrętne koła, 2 koła z hamulcem, 7.Przystosowane do opróżniania przez standardowe śmieciarki. 4)Zamawiający wymaga, aby pojemniki na odpady komunalne przekazywane Zamawiającemu w dzierżawę: a)posiadały atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, b)spełniały wymagania Dyrektywy 2000/14/WE z dnia 08.05.2000r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń oraz posiadały wytłoczone oznakowanie CE i oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej, c)spełniały wymagania techniczne normy PN-EN 840 lub równoważnej*, tj. posiadały: -certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi normy PN-EN 840 oraz wybity na pojemniku znak jakości GS (Geprüfte Sicherheit – Sprawdzone Bezpieczeństwo) uzyskany zgodnie z wymaganiami właściciela tego znaku lub -certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi normy PN-EN 840 oraz wybity na pojemniku znak jakości RAL (RAL-GZ 951/1) uzyskany zgodnie z wymaganiami właściciela tego znaku, lub -inny certyfikat wydany przez jednostkę uprawnioną do certyfikowania potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi normy PN-EN 840 oraz wybity na pojemniku znak jakości nadany przez tę jednostkę certyfikującą uzyskany zgodnie z wymaganiami właściciela tego znaku. 4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA OPCJONALNEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (ZAKUP PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI POJEMNIKÓW NA ODPADY PO ZAKOŃCZENIU OKRESU DZIERŻAWY). Ilości i rodzaje pojemników na odpady jakie mogą zostać zakupione przez Zamawiającego po zakończeniu okresu dzierżawy w ramach opcjonalnej części zamówienia przedstawia poniższa tabela. (Rodzaj pojemnika na odpady-Maksymalna ilość pojemników na odpady przewidziana do opcjonalnego zakupu po zakończeniu okresu dzierżawy [szt.]):I. POJEMNIK MGB na odpady BIO - 120 litrów-100, II. POJEMNIK MGB na odpady BIO - 240 litrów-100, III. POJEMNIK MGB na odpady BIO - 1100 litrów-32, IV. POJEMNIK MGB NA ODPADY SUROWCOWE, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - 120 litrów-100, V. POJEMNIK MGB NA ODPADY SUROWCOWE, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - 240 litrów-100, VI. POJEMNIK MGB NA ODPADY SUROWCOWE, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - 1100 litrów-30, VII. POJEMNIK MGB NA ODPADY ZMIESZANE - 120 litrów-200, VIII. POJEMNIK MGB NA ODPADY ZMIESZANE - 240 litrów-280, IX. POJEMNIK MGB NA ODPADY ZMIESZANE - 1100 litrów-25, X. POJEMNIK NA ODPADY Z PAPIERU - 120 litrów-80, XI. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z PAPIERU - 240 litrów-150, XII. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z PAPIERU - 1100 litrów-20, XIII. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z SZKŁA - 120 litrów-149, XIV. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z SZKŁA - 240 litrów-106, XV. POJEMNIK MGB NA ODPADY Z SZKŁA - 1100 litrów-18. Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1)Część opcjonalna zamówienia (prawo opcji) obejmuje możliwość dokonania przez Zamawiającego zakupu części pojemników na odpady stanowiących przedmiot dzierżawy. Zakup pojemników na odpady przez Zamawiającego może zostać dokonany po upływie okresu dzierżawy i może obejmować wszystkie pojemniki wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia dla opcjonalnej części zamówienia lub jedynie ich część wskazaną przez Zamawiającego (Zamawiający może zrealizować opcjonalną część zamówienia w całości lub w części albo w ogóle nie zrealizować opcjonalnej części zamówienia). 2)Ilości i rodzaje pojemników na odpady jakie mogą zostać zakupione przez Zamawiającego po zakończeniu okresu dzierżawy w ramach opcjonalnej części zamówienia wskazano powyżej oraz w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 3)Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji gdy wystąpi potrzeba pozyskania pojemników na odpady w celu świadczenia przez Zamawiającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Legnica oraz gmin ościennych. W takiej sytuacji Zamawiający w zależności od posiadanych środków finansowych podejmie decyzję czy korzystniejsze będzie skorzystanie z prawa opcji i zakup części pojemników na odpady, które stanowiły przedmiot dzierżawy, czy skorzystanie z innego rozwiązania (np. wszczęcie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę pojemników na odpady). Decyzja Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji zależna będzie od ilości gmin, z którymi Zamawiający podpisze umowy na świadczenie w 2024 roku usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz od wymogów ujętych w tych umowach w zakresie rodzajów, pojemności i ilości pojemników na odpady, jakie okażą się niezbędne do realizacji tych umów. Wpływ na decyzję Zamawiającego będą miały również ewentualne zmiany przepisów prawnych, w szczególności Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 2519 z późn. zm.), Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do w/w ustaw oraz zmiany prawa miejscowego. 4)Możliwość skorzystania z prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego i Wykonawca nie ma prawa domagać się realizacji zamówienia w zakresie opcjonalnej części zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zarówno w części gwarantowanej (oddanie Zamawiającemu w dzierżawę pojemników na odpady), jak i w części opcjonalnej (sprzedaż Zamawiającemu części pojemników na odpady po zakończeniu okresu dzierżawy) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Wykonawca kalkulując cenę oferty winien wycenić zarówno gwarantowaną, jak i opcjonalną część zamówienia, pomimo faktu, iż opcjonalna część zamówienia może nie zostać zrealizowana lub może zostać zrealizowana jedynie w części.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium – „Cena za realizację gwarantowanej części zamówienia (dzierżawa pojemników na odpady)”- 80,00 pkt
Nazwa kryterium – „Cena za realizację opcjonalnej części zamówienia (zakup pojemników na odpady po zakończeniu okresu dzierżawy)”- 20,00 pkt

Ocenie podlega cena brutto (w złotych).
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r., poz. 106 z późn. zm.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty w kryterium ceny, doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę winien poinformować Zamawiającego w pkt 4.4) Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ) czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jeżeli wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, to Wykonawca zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp winien dodatkowo wskazać:
-nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
-wartość (bez kwoty podatku) towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,
-stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.
2. Pozostałe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert wskazano w pkt XX. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolność techniczna lub zawodowa
a) Zdolność zawodowa.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dostawę* pojemników na odpady zrealizowaną na podstawie umowy najmu lub dzierżawy, przy czym okres najmu lub dzierżawy nie może być krótszy niż 12 miesięcy, a dostawa winna obejmować co najmniej 3.000 szt. pojemników na odpady, w tym:
-min. 1.000 szt. pojemników na odpady o pojemności 120 litrów,
-min. 1.000 szt. pojemników na odpady o pojemności 240 litrów,
-min. 1.000 szt. pojemników na odpady o pojemności 1.100 litrów.
Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, gdy Wykonawca wykaże, iż wymagane ilości pojemników na odpady o określonych powyżej pojemnościach zostały dostarczone w ramach jednego zamówienia na rzecz jednego Podmiotu lub w ramach kilku zamówień na rzecz jednego lub kilku Podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek winien spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza „sumowania” doświadczenia zawodowego kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu.
* Zgodnie z zapisami art. 7 pkt 4) ustawy z dnia 11.09.2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) przez dostawę należy rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację.

b) Zdolność techniczna.
Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
c) Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podmiotów udostępniających zasoby.
Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych Podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych Podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu wskazano w pkt XI.5 SWZ:
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 (dotyczy orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), pkt 5 (dotyczy zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) i pkt 6 ustawy Pzp, sporządzone według Załącznika nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji finansowej lub ekonomicznej Podmiotu udostępniającego zasoby, to w/w oświadczenie winno zostać złożone również przez Podmiot udostępniający zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazano w pkt XI.4 SWZ:
1)Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, o których mowa w pkt XI.4.2) SWZ składany na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 274 ust. 1 lub ust. 2 albo ust. 3 ustawy Pzp według Załącznika nr 6 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie zawodowe nabyte podczas realizacji dostaw wspólnie z innymi Wykonawcami (np. konsorcjum, spółka cywilna), to Wykaz dostaw winien dotyczyć jedynie tych dostaw, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych- bezpośrednio uczestniczy. 2)Dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie dostaw, o którym mowa w pkt XI.4.1) SWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie dostaw powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych wskazano w pkt XI.1 SWZ.
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga od Wykonawcy przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. Wyjątek stanowi sytuacja gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne w stosunku do rozwiązań opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ). W takim przypadku, zgodnie z art. 101 ust. 5 lub ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca winien udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (dotyczy w szczególności sytuacji gdy oferowane przez Wykonawcę pojemniki na odpady nie są zgodne z normą PN-EN 840).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych wskazano w pkt XI.1 SWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli nie zostaną one dołączone do oferty oraz możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne.
Uzupełnienie przedmiotowego środka dowodowego nie może prowadzić do zmiany treści oferty Wykonawcy. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego w sytuacji gdy oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść okaże się niezgodna z warunkami zamówienia (jeżeli przedmiotowy środek dowodowy dołączony do oferty potwierdzi, iż treść oferty jest niezgodna z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów wskazano w pkt XI.2., XI.3 i XI.6 SWZ: 1)Dowody, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp składane wraz z ofertą w sytuacji gdy Wykonawca w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt XI.2.1) SWZ wskaże, iż zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp. 2)Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 4 do SWZ składane wraz z ofertą na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji Podmiotu udostępniającego zasoby. 3)Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Podmiotu udostępniającego zasoby składane wraz z ofertą, o których mowa poniżej: a)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; b)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców; c)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składany w przypadku gdy w imieniu Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia działa Osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; d)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby składany w przypadku gdy w imieniu Podmiotu udostępniającego zasoby działa Osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 4)Dowód wniesienia wadium składany wraz z ofertą i zgodny z wymogami wskazanymi w pkt XII. SWZ. 5)Jeżeli podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt XI.1.-XI.5. SWZ zostały sporządzone w języku obcym, to Wykonawca winien przekazać je Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, który został określony datą i godziną w pkt XV.2. SWZ.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 299).
4. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN (zł).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A., nr 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959, wpisując w tytule przelewu:
„WADIUM DO PRZETARGU NZP/TO/2/2023”.
6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt XII.5.2)-XII.5.4) SWZ gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (np. Banku lub Instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji, poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3) kwotę gwarancji lub poręczenia,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia (termin ważności wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia winien obejmować co najmniej okres od dnia upływu terminu składania ofert do dnia upływu terminu związania ofertą),
5) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
-nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
7. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej. Dokument elektroniczny wadium winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Osobę(-y) upoważnioną(-e) do jego podpisania w imieniu wystawcy dokumentu (np. Banku, Ubezpieczyciela).
8. Pozostałe informacje dotyczące wadium wskazano w pkt XII. SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne) zastosowanie mają poniższe zapisy (zgodnie z pkt XIV.1.6) SWZ):
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dołączone do oferty pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt XI.3.1b) SWZ powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. W razie potrzeby do oferty należy dołączyć również dokumenty potwierdzające umocowanie, o których mowa w pkt XI.3.1c) SWZ.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wypełniając Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ), podając dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa, adres, województwo, NIP/PESEL, KRS/CEIDG, REGON, itp.) winni wskazać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie jedynie Pełnomocnika. Analogicznie w Formularzu ofertowym informacje o rodzaju Wykonawcy (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo średnie przedsiębiorstwo) należy podać w odniesieniu do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt X. SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z zapisami pkt IX.1)-IX.4) SWZ. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt XI.5. SWZ. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedłoży na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt XI.4. SWZ w zakresie w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt XI.2.1) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
e) W przypadku gdy Zamawiający tego wymaga w pkt XI.2 SWZ, to każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winien dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, zawierające informacje o tym jakie dostawy, usługi lub roboty budowlane wykona dany Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga przedłożenia takiego oświadczenia).
f) W przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, która zostanie złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zapisami pkt XXIX.6.2)-XXIX.6.3) SWZ (w pkt XXIX.6.3) SWZ dodatkowo wskazano wymogi jakie winna spełniać umowa konsorcjum).
g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli Zamawiający wymaga jego wniesienia) oraz za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1)Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian: a)zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 umowy, b)zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 umowy w przypadku zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o której mowa w § 10 umowy, c)przedłużenia okresu dzierżawy o nie więcej niż 2 miesiące ponad 12 miesięcy dla części lub dla wszystkich pojemników na odpady stanowiących przedmiot dzierżawy w przypadku gdy będzie to uzasadnione zabezpieczeniem zachowania ciągłości świadczenia przez Zamawiającego usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Legnica oraz gmin ościennych, w szczególności w sytuacji gdy Zamawiający będzie na etapie przygotowania lub prowadzenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (zakup) lub dzierżawę pojemników na odpady, d)zmiany wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy (w tym również wskazanych w ofercie Wykonawcy jednostkowych miesięcznych czynszów dzierżawnych netto za dany rodzaj pojemnika) w przypadku: -dokonania zmiany umowy, o której mowa w pkt XXIII.2.1c) SWZ z zastrzeżeniem, iż zmiana wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego netto może zostać dokonana jedynie dla przedłużonego okresu dzierżawy, tj. dla 13 i 14 miesiąca dzierżawy, -dokonania zmiany umowy, o której mowa w pkt XXIII.2.1f) SWZ, e)zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu dzierżawy pojemników na odpady wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy oraz maksymalnego szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wskazanego w § 3 ust. 3 pkt 1 umowy w przypadku dokonania zmian umowy, o których mowa w pkt XXIII.2.1c) SWZ, pkt XXIII.2.1d) SWZ oraz pkt XXIII.2.1f) SWZ, f)zmiany ilości pojemników na odpady stanowiących przedmiot dzierżawy z zastrzeżeniem, iż w wyniku wprowadzenia tej zmiany lub zmian umowy wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy oraz w § 3 ust. 3 pkt 1 umowy może zostać zmienione o maksymalnie 50.000,00 zł netto, g)zwiększenia ilości pojemników na odpady do opcjonalnego zakupu po zakończeniu okresu dzierżawy w przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w pkt XXIII.2.1f) SWZ (w sytuacji zwiększenia ilości pojemników na odpady stanowiących przedmiot dzierżawy Strony mogą również o taką samą lub mniejszą ilość zwiększyć ilość pojemników na odpady do opcjonalnego zakupu po zakończeniu okresu dzierżawy), h)zmiany wskazanych w ofercie Wykonawcy jednostkowych cen netto za zakup danego rodzaju pojemnika na odpady oraz zmiany maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji opcjonalnej części zamówienia wskazanego w § 3 ust. 3 pkt 1 lit. b) umowy oraz maksymalnego szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wskazanego w § 3 ust. 3 pkt 1 umowy w przypadku: -dokonania zmiany umowy, o której mowa w pkt XXIII.2.1c) SWZ z zastrzeżeniem, iż zmiana jednostkowych cen netto za zakup danego rodzaju pojemnika na odpady może zostać dokonana jedynie w odniesieniu do tych pojemników na odpady, dla których okres dzierżawy zostanie przedłużony ponad 12 miesięcy, -dokonania zmiany umowy, o której mowa w pkt XXIII.2.1g) SWZ z zastrzeżeniem, iż zmiana jednostkowych cen netto za zakup danego rodzaju pojemnika na odpady może zostać dokonana jedynie w odniesieniu do zwiększonej ilości pojemników na odpady do opcjonalnego zakupu. 2)Strony mają prawo do żądania zmiany umowy w przypadku gdy zmiana umowy nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp albo w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp. 3)Pozostałe informacje wskazano w pkt XXIII.2 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.