eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Sukcesywna dostawa materiałów ortodontycznych i wyrobów medycznychOgłoszenie z dnia 2023-03-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów ortodontycznych i wyrobów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA IM. DR. N. MED. ZBIGNIEWA ŻAKA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Administracyjno - Gospodarcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351516973

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-135

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 126336826

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sag@wps.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wps.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów ortodontycznych i wyrobów medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8b051f9-c96d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148552

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068855/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy materiałów ortodontycznych i środków jednorazowego użytku oraz jednorazowa dostawa drobnego sprzętu medycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c8b051f9-c96d-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i
Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sag@wps.com.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu
i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w
postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-
Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na
Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuję, że:
1.1. Administratorem danych osobowych jest: Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w
Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Batorego 3, 31-135 Kraków, KRS 0000002532, NIP 6762072366,
1.2. z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dane@kancelariaseweryn.pl lub pod 1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa materiałów ortodontycznych i wyrobów medycznych”. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 18 ust. 1 i 6 oraz art. 74 ustawy. 1.4. Dane osobowe będą przechowywane, z art. 78 ustawy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
1.5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.
2. Wykonawca posiada:
2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu precyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo dostępu do przekazanych danych osobowych,
jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego,
2.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych (Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników). W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawo do sprostowania lub uzupełnienia przekazanych danych osobowych, jest wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 4. Dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) oraz z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przekazanych danych
osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.
Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WPS.SAG.272-2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet I - Sukcesywne dostawy materiałów ortodontycznych w okresie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33138000-6 - Aparaty korekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet II - sukcesywne dostawy materiałów medycznych w okresie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym.
2. W zakresie warunku wymienionego w pkt. 1, Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność
gospodarczą byli wpisani do rejestru zawodowego lub rejestru handlowego prowadzonego w kraju ich siedziby lub miejsca
zamieszkania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada w/w uprawnienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynikać
będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to Wykonawcy ci ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców.
2. Wykonawca wraz z ofertą składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub innego właściwego rejestru. 3. Zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 2 Wykonawca może w Formularzu ofertowym wskazać dane umożliwiające dostęp do
dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego (poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych). W przypadku gdy Wykonawca pozostaje wpisany do rejestru innego niż polski – w przypadku gdy żąda od Zamawiającego samodzielnego pobrania danych z tego rejestru – wskazuje w ofercie dodatkowo informacje: URL, kod wydający, pozwalające bezpłatnie uzyskać te dane przez Zamawiającego, z bazy danych państwa złonkowskiego UE. 4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień treści oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu
5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w Dziale VIII SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Zawartość oferty:
3.1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 2 do SWZ. Uwaga: Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na Platformie e-Zamówienia i w związku z tym należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty w tym zakresie. 3.2. Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 3 do SWZ. 3.3. Pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca realizując przedmiot zamówienia będzie dysponował
niezbędnymi zasobami podmiotu udostępniającego – dotyczy Wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających. 3.4. Stosowne Pełnomocnictwo.
3.5. Wykonawca wraz z ofertą składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEiDG) lub innego właściwego rejestru.
3.6. Zamiast dokumentów wymienionych w pkt. 3.5 Wykonawca może w Formularzu ofertowym wskazać dane umożliwiające dostęp do dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego (poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych). W przypadku gdy Wykonawca pozostaje wpisany do rejestru innego niż polski –
w przypadku gdy żąda od Zamawiającego samodzielnego pobrania danych z tego rejestru – wskazuje w ofercie dodatkowo
informacje: URL, kod wydający, pozwalające bezpłatnie uzyskać te dane przez Zamawiającego, z bazy danych państwa
członkowskiego UE. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 5. Jeżeli ofertę składa spółka cywilna do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki nie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki. Pełnomocnictwo nie jest również wymagane w przypadku gdy wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 6. Wraz z ofertą należy złożyć pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w sekcji X SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Nie dopuszcza się możliwości zmiany cen w okresie obowiązywania umowy, poza:
1) zmianą cen urzędowych, której nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy;
2) zmianą ceny jednostkowej na skutek obniżki ceny jednostkowej wprowadzonej przez Wykonawcę w trakcie trwania
umowy, innej niż wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT;
3) zmianą stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, gdzie nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do
dostaw wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie może powodować wzrostu
ceny netto wyrobu, określonej w załączniku nr 1 do umowy.
4) po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy:
a) wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji raz na 6 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego od
rozpoczęcia obowiązywania umowy. Występując o zmianę wysokości wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany do
uwzględnienia waloryzacji w oparciu o tymczasowe wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych opublikowanych
przez Prezesa GUS. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną tymczasową wartość. Strony
dokonają korekty wypłaconej tymczasowej wartości waloryzacji w okresie następującym po kwartale, w którym prezes GUS
opublikował wysokość wskaźników stanowiących podstawę waloryzacji;
b) waloryzacji podlega kwota ujęta w prawidłowo wystawionych fakturach za okres podlegający waloryzacji w danym roku;
c) waloryzacji podlega kwota wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy od dnia waloryzacji na podstawie kolejnej faktury
VAT, wystawianej przez Wykonawcę po dniu waloryzacji;
d) łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy 5% łącznego wynagrodzenia umownego, określonego w
§1 ust. 7 umowy. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy
wynikającą z waloryzacji;
e) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt d.
15. Zmiany, o których mowa w ust. 5 i 14 niniejszego paragrafu będą wprowadzane do umowy wyłącznie na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku oświadczenie ze szczegółową
kalkulacją dodatkowych kosztów w odniesieniu do liczby pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na rzecz
Zamawiającego, liczby przepracowywanych przez tych pracowników roboczogodzin na rzecz Zamawiającego, rodzajów
posiadanych przez nich umów i wykazania ich bezpośredniego wpływu na wzrost ceny. Zmiana umowy zostanie dokonana
po zweryfikowaniu przez Zamawiającego zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę. Zmiana będzie obowiązywać od dnia zawarcia aneksu, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w przypadku:
1) wynikającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia
postępowania w wyniku, którego zawarto umowę;
2) wykonanie umowy w pierwotnym terminie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy; lub
3) w przypadku niewykupienia pełnej ilości asortymentu, umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości
przedmiotu umowy, określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy lub o okres 12 miesięcy (w zależności, co nastąpi wcześniej).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.